The Achievements of the Lublin School of Fundamental Theology in the Field of Christology

  • Jacenty Mastej The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Jesus Christ, Christology, the Lublin School of Fundamental Theology, messianic consciousness, miracles, cross, the Resurrection, faith, the credibility of Christianity

Abstract

The aim of this article is to show the achievements of the Lublin School of Fundamental Theology in the field of Christology. The first part of this article presents a short outline of Christological research, at the same time focusing on the most important research publications of the Lublin center in the field of Christology. The second part discusses the essential features of the Lublin School of Fundamental Christology.

References

Anderwald, Andrzej. “Znakowe ujęcie cudu we współczesnej teologii fundamentalnej. Koncepcja Księdza Mariana Ruseckiego” [“Miracles as Signs in Contemporary Fundamental Theology. The Concept of Rev. Marian Rusecki”]. In Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [Scio Cui credidi. A Memorial Book in Honor of Professor Marian Rusecki on his 65th Birthday], edited by Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 99–109. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Bartnik, Czesław S. “Metoda znakowo-personalistyczna w ujęciu Profesora Mariana Ruseckiego” [“The Sign and Personalistic Method according to Professor Marian Rusecki”]. In Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [Scio Cui credidi. A Memorial Book in Honor of Professor Marian Rusecki on his 65th Birthday], edited by Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 69–73. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Borto, Paweł. “Teologiczno-fundamentalne znaczenie najstarszych nowotestamentalnych formuł wiary w Zmartwychwstanie” [“The Theological and Fundamental Significance of the Oldest New Testament Formulas of Faith in the Resurrection”]. Roczniki Teologiczne 62, no 9 (2015): 55–76.

Borto, Paweł. “Zmartwychwstanie ciała według Katechizmu Kościoła Katolickiego” [“Resurrection of the Body according to the Catechism of the Catholic Church”]. Kieleckie Studia Teologiczne 12 (2013): 7–26.

Borto, Paweł. “Znaki Zmartwychwstałego” [“Signs of the Risen Lord”]. In Chrześcijańskie świadectwo dzisiaj [Christian Testimony Today], edited by Daniel Swend, Paweł Borto, 85–112. Radom: Wydawnictwo Ave, 2012.

Dola, Tadeusz. “Personalistyczna koncepcja teologii fundamentalnej Ks. Mariana Ruseckiego” [“The Personalistic Concept of Fundamental Theology by Rev. Marian Rusecki”]. In Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [Scio Cui credidi. A Memorial Book in Honor of Professor Marian Rusecki on his 65th Birthday], edited by Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 59–67. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Dola, Tadeusz. “Personalistyczna koncepcja teologii fundamentalnej Ks. Mariana Ruseckiego” The Personalistic Concept of Fundamental Theology by Rev. Marian Rusecki”]. In Personalizm polski [Polish Personalism], edited by Marian Rusecki, 415–427. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.

Guzowski, Krzysztof. “Personalizm Objawienia i wiary w ujęciu Ks. Prof. Mariana Ruseckiego” [“The Personalism of Revelation and Faith according to Rev. Prof. Marian Rusecki”]. In Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [Scio Cui credidi. A Memorial Book in Honor of Professor Marian Rusecki on his 65th Birthday], edited by Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 75–81. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Kaucha, Krzysztof. “Argument kaloniczny” [“The Calonical Argument”]. In Marian Rusecki. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi? [Marian Rusecki. Treatise on the Credibility of Christianity. Why Believe Christ?], 211–224. Lublin: TN KUL, 2010.

Kaucha, Krzysztof. “Argument metafizyczny w teologii fundamentalnej” [“The Metaphysical Argument in Fundamental Theology”]. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46, no 1 (2013): 52–64.

Kaucha, Krzysztof. “Argument werytatywny” [“The Credibility Argument”]. In Marian Rusecki. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi? [Marian Rusecki. Treatise on the Credibility of Christianity. Why Believe Christ?], 172–195. Lublin: TN KUL, 2010.

Kaucha, Krzysztof. “Argument kaloniczny na wiarygodność chrześcijaństwa” [“The Calonical Argument on the Reliability of Christianity”]. Ethos 19, no 1–2 (2006): 135–147.

Kaucha, Krzysztof. “Arguments for the credibility of Christianity in John Paul II’s Encyclical Fides et ratio.” Lateranum. Facoltà di Teologia 70, no 3 (2004): 475–487.

Kaucha, Krzysztof. “Czy grób naprawdę był pusty? Całun Turyński w teologii fundamentalnej” [“Was the Grave Really Empty? The Shroud of Turin in Fundamental Theology”]. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 59, no 4 (2012): 21–49.

Kaucha, Krzysztof. Miłość za miłość. Wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina [Love for Love. The Credibility of Christianity According to Battista Mondin]. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2000.

Kaucha, Krzysztof. “Sensotwórczy argument w świetle nauczania Jana Pawła II” [“A Meaningful Argument in the Light of the Teachings of John Paul II”]. In Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka [Between the Meaning and the Nonsense of Human Existence. Theological Answers to the Fundamental Questions of Modern Man], edited by Damian Bryl, Bogusław Kochaniewicz, Janusz Nawrot, Elżbieta Kotkowska, 447–460. Poznań: Wydział Teologiczny UAM, 2012.

Kaucha, Krzysztof. “Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej” [“Credibility and Faith in the Lublin School of Fundamental Theology”]. In Wiara—wiarygodność [Faith—Credibility], edited by Damian Wąsek, 49–85. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie, 2014.

Kaucha, Krzysztof. “Współczesne konteksty chrześcijaństwa i jego wiarygodność” [“Contemporary Contexts of Christianity and its Credibility”]. In: Współczesny kontekst chrześcijaństwa [The Contemporary Context of Christianity], edited by Przemysław Artemiuk, 234–265. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2016.

Kopeć, Edward. “Apologia zmartwychwstania Chrystusa w pierwotnej kerygmie apostolskiej” [“Apology of the Resurrection of Christ in the Original Apostolic Kerygma”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 6, no 3 (1959): 57–75.

Kopeć, Edward. “Chrystofanie jako znaki zmartwychwstania Chrystusa” [“Christophanies as Signs of the Resurrection of Christ”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 25, no 2 (1978): 21–29.

Kopeć, Edward. “Chrystologia w świetle historii zbawienia” [“Christology in the Light of Salvation History”]. Ruch Biblijny i Liturgiczny 6 (1953): 74–85.

Kopeć, Edward. “Chrystologiczna koncentracja w teologii” [“Christological Concentration in Theology”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 22, no 2 (1975): 59–71.

Kopeć, Edward. “Ewangelia św. Pawła jako świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa” [“The Gospel of St. Paul as a Testimony of the Resurrection of Christ”]. In Ze współczesnej problematyki biblijnej [From Contemporary Biblical Issues], edited by Stanisław Łach, 93–113. Lublin: TN KUL, 1961.

Kopeć, Edward. “Historiozbawczy charakter zmartwychwstania Chrystusa” [“The Historical Character of the Resurrection of Christ”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 24, no 4 (1977): 107–118.

Kopeć, Edward. “Historyczne istnienie Jezusa Chrystusa” [“The Historical Existence of Jesus Christ”]. In Jezus Chrystus. Historia i Tajemnica [Jesus Christ. History and Mystery], edited by Wincenty Granat, Edward Kopeć, 73–99. Lublin: TN KUL, 1982.

Kopeć, Edward. “Nowe próby interpretacji orędzia paschalnego” [“New Attempts to Interpret the Paschal Message”]. Ateneum Kapłańskie 64, no 1–2 (1972): 101–111.

Kopeć, Edward. “Problematyka rozpoznania cudu” [“Problems in Recognizing Miracles”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 13, no 2 (1966): 5–22.

Kopeć, Edward. “Problematyka zmartwychwstania Chrystusa w apologetyce współczesnej” [“Issues on Christ’s Resurrection in Contemporary Apologetics”]. Collectanea Theologica 30 (1959): 83–108.

Kopeć, Edward. Teologia fundamentalna [Fundamental Theology]. Lublin: RW KUL, 19763.

Kopeć, Edward. “Über den motivationswert des Wunders.” Collectanea Theologica 46 (1976), f. spec.: 45–57.

Kopeć, Edward. “Walor motywacyjny cudów” [“The Motivational Value of Miracles”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 19, no 2 (1972): 99–110.

Kopeć, Edward. “Zmartwychwstanie Chrystusa jako realny fakt i wydarzenie zbawcze” [“The Resurrection of Christ as a Real Fact and a Salvific Event”]. In Jezus Chrystus. Historia i tajemnica [Jesus Christ. History and Mystery], edited by Wincenty Granat, Edward Kopeć, 246–277. Lublin: TN KUL, 1982.

Kopeć, Edward. “Znaczenie chrystologicznej koncentracji w teologii współczesnej” [“The Importance of the Christological Focus in Contemporary Theology”]. In Chrystocentryzm w teologii [Christocentrism in Theology], edited by Edward Kopeć, 7–16. Lublin: RW KUL, 1977.

Kopeć, Edward. “Znaczenie personalistycznej koncepcji wiary dla apologetyki współczesnej” [“The Importance of the Personalistic Concept of Faith for Contemporary Apologetics”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 11, no 2 (1964): 5–18.

Kopeć, Edward. “Problematyka cudu w apologetyce współczesnej” [“The Problem of Miracles in Contemporary Apologetics”]. In Pod tchnieniem Ducha Świętego [The Breath of the Holy Spirit], edited by Marian Finke, 267–282. Poznań–Warszawa–Lublin: Księgarnia Św. Wojciecha, 1964.

Kopeć, Edward. “Świadkowie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa” [Witnesses of the Resurrection of Jesus Christ]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 7, no 1 (1960): 5–43.

Ledwoń, Ireneusz S. “Apologia wiary w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Perspektywa teologicznofundamentalna” [“Faith Apologetics in the Catechism of the Catholic Church. A Theoretical and Fundamental Perspective”]. In Catechetica Porta Fidei, edited by Andrzej Kiciński, Piotr Goliszek, 23–38. Lublin: Natan, 2012.

Ledwoń, Ireneusz S. Historyczność Jezusa Chrystusa. Skrypt dla doktorantów [The Historicity of Jesus Christ. Script for PhD Students]. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Ledwoń, Ireneusz S. Objawienie chrześcijańskie i jego wiarygodność według René Latourelle’a [Christian Revelation and its Credibility according to René Latourelle]. Lublin: Polihymnia, 1996.

Ledwoń, Ireneusz S. “Historyczność wydarzeń krzyża” [“Historicity of the Events of the Cross”]. Studia Paradyskie 8 (1998): 203–226.

Ledwoń, Ireneusz S. “Radość jako motyw wiarygodności chrześcijaństwa” [“Joy as a Motif of Christianity Credibility”]. In Radość Ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości [The Joy of the Gospel. Biblical Sources of Christian Joy], edited by Arnold Zawadzki, 13–23. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Ledwoń, Ireneusz S. U źródeł chrystocentryzmu w teologii. Święty Franciszek z Asyżu [At the Source of Christocentrism in Theology. Saint Francis of Assisi]. Kraków: Ośrodek Studiów Franciszkańskich 2004.

Ledwoń, Ireneusz S. “Znak świętości jako motyw wiarygodności objawienia w ujęciu René Latourelle’a” [“The Sign of Holiness as the Motive for the Credibility of Revelation according to René Latourelle”]. Roczniki Teologiczne 43, no 2 (1996): 159–170.

Mastej, Jacenty. “Apologijny wymiar świadectwa wiary chrześcijańskiej” [“The Apologetic Dimension of the Testimony of the Christian Faith”]. Studia Catholica Podoliae 5 (2006): 219–234.

Mastej, Jacenty. “Czy Jezus wiedział, że jest Mesjaszem? Mesjańska świadomość Jezusa z Nazaretu” [“Did Jesus know that he Was the Messiah? The Messianic Consciousness of Jesus of Nazareth”]. Lumen Bibliae 4 (2014): 117–134.

Mastej, Jacenty. “Eklezjalny wymiar aktu wiary chrześcijańskiej i jego personalizujące znaczenie” [“The Ecclesial Dimension of the Act of the Christian Faith and its Personalizing Significance”]. Roczniki Teologiczne 47, no 9 (2000): 105–121.

Mastej, Jacenty. “Eklezjogeneza rezurekcyjna” [“The Ecclesio-genesis Resurrection”]. In In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika [In Persona Christi. Memoral Book for Father Czesław S. Bartnik on his 80th Birthday], edited by Krzysztof Góźdź, vol. 1, 363–372. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Mastej, Jacenty. “Eklezjotwórcza funkcja wiary” [“The Ecclesiological Function of the Faith”]. Studia Leopoliensia 6 (2013): 181–189.

Mastej, Jacenty. “Funkcje zmartwychwstania Jezusa Chrystusa” [“The Functions of the Resurrection of Jesus Christ”]. Roczniki Teologiczne 62, no 9 (2015): 77–100.

Mastej, Jacenty. “Inkarnacyjna wiarygodność chrześcijaństwa. Zarys metodologiczny argumentu inkarnacyjnego” [“The Incarnational Credibility of Christianity. The Methodological Outline of the Incarnation Argument”]. Roczniki Teologiczne 64, no 9 (2017): 19–30.

Mastej, Jacenty. Od Objawienia do wiary. Personalistyczna koncepcja aktu wiary chrześcijańskiej [From Revelation to Faith. The Personalistic Concept of the Act of Christian Faith]. Lublin: RW KUL, 2001.

Mastej, Jacenty. “Paksystyczna wiarygodność chrześcijaństwa. Zarys argumentu” [“The Pacifist Credibility of Christianity. An Outline of the Argument”]. In Kościół i dar pokoju [The Church and the Gift of Peace], edited by Marek Chojnacki, Józef Morawa, Andrzej A. Napiórkowski, 201–217. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2016.

Mastej, Jacenty. “Paschalna geneza wiary chrześcijańskiej” [“The Paschal Origin of the Christian Faith”]. Roczniki Teologiczne 51, no 9 (2004): 97–113.

Mastej, Jacenty. “Paschalna wiarygodność chrześcijaństwa i Kościoła według Josepha Ratzingera / Benedicta XVI” [“The Paschal Credibility of Christianity and the Church according to Joseph Ratzinger / Benedict XVI”]. In Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera [Fundamental Theology in the Works of Joseph Ratzinger], edited by Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej, 135–151. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.

Mastej, Jacenty. “Problematyka wiary w deklaracji Dominus Iesus” [“Faith Issues in the Dominus Iesus Declaration”]. In Wokół deklaracji „Dominus Iesus” [Concerning the Declaration “Dominus Iesus”], edited by Marian Rusecki, 169–186. Lublin: TN KUL, 2001.

Mastej, Jacenty. “Sperancyjna wiarygodność chrześcijaństwa w świetle encykliki Benedykta XVI Spe salvi” [“Hope as Credibility for Christianity in the Light of the of Benedict XVI’s Encyclical Spe salvi”]. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 58, no 3 (2011): 17–35.

Mastej, Jacenty. Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa [The Staurological-Resurrection Credibility of Christianity]. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Mastej, Jacenty. “Świadectwo w argumentacji za wiarygodnością chrześcijaństwa” [“Testimony in Arguments for the Credibility of Christianity”]. Verbum Vitae 27 (2015): 227–249.

Mastej, Jacenty. “The Staurological Credibility of the Genesis of the Church.” Resovia Sacra 21 (2014): 385–400.

Mastej, Jacenty. “Znaki wiarygodności zmartwychwstania Jezusa Chrystusa” [“Signs of the Credibility of the Resurrection of Jesus Christ”]. In Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata [Cultural and Religious Pluralism in the Modern World], edited by Zdzisław Kupisiński, Stanisław Grodź, 199–214. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Mastej, Jacenty. “Rezurekcyjny charakter posłannictwa Jezusa Chrystusa” [“The Resurrection Nature of the Mission of Jesus Christ”]. Roczniki Teologiczne 54, no 9 (2007): 61–78.

Nagy, Stanisław. “Sekcja Teologii Fundamentalnej” [“The Fundamental Theology Section”]. In Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968–1993 [Memorial Book on the 75th Anniversary of the Catholic University of Lublin. Its Contribution to Polish Culture in 1968–1993], edited by Marian Rusecki, 188–197. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1994.

Rusecki, Marian, Jacenty Mastej. “Metodologia chrystologii fundamentalnej. Demonstratio christiana” [“Methodology of Fundamental Christology. Demonstratio Christiana”]. Studia Nauk Teologicznych PAN 2 (2007): 97–115.

Rusecki, Marian, Jarosław Popławski, Jacenty Mastej. “Historyczność Jezusa Chrystusa.” In Leksykon Teologii Fundamentalnej [“The Historicity of Jesus Christ.” In: Lexicon of Fundamental Theology] edited by Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 504–521. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M 2002.

Rusecki, Marian. “Antropologia paschalna (homo paschalis).” In Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi OMI w 70. rocznicę urodzin [“Paschal Anthropology (homo paschalis).” In: Instaurare Omnia in Christo. About Salvation, Theology, Dialogue and Hope. On Professor Wacław Hryniewicz OMI’s 70th Birthday], edited by Przemysław Kantyka, 289–298. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.

Rusecki, Marian. “Bonatywny wymiar cudu.” In Z zagadnień dobra i zła według Biblii [“The Benevolent Dimension of Miracles.” In: From the Problems of Good and Evil according to the Bible], edited by Jan Flis, 65–88. Lublin: RW KUL, 1994.

Rusecki, Marian. “Chrystyczny wymiar zbawczej ekonomii Boga i jej wiarygodność” [“Christ’s Dimension of God’s Salvation Economy and its Credibility”]. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 58, no 3 (2011): 5–16.

Rusecki, Marian. “Cud a słowo” [“Miracles and the Word”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 30, no 6 (1983): 229–238.

Rusecki, Marian. “Cud jako znak i symbol” [“Miracles as Signs and Symbols”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 28, no 2 (1981): 79–95.

Rusecki, Marian. “Cud w apologetyce F.D.E. Schleiermachera” [“Miracles in the Apologetics of F.D.E Schleiermacher”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 35, no 2 (1988): 83–94.

Rusecki, Marian. “Cud w apologetycznej myśli Błażeja Pascala” [“Miracles in the Apologetic Thoughts of Blaise Paschal”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 37, no 2 (1990): 5–20.

Rusecki, Marian. Cud w chrześcijaństwie [Miracles in Christianity]. Lublin: TN KUL, 1996.

Rusecki, Marian. Cud w myśli chrześcijańskiej [Miracles in Christian Thought]. Lublin: TN KUL, 1991.

Rusecki, Marian. “Cud w nauczaniu Marcina Lutra” [Miracles in the Teachings of Martin Luther]. Z problemów Reformacji 6 (1993): 79–87.

Rusecki, Marian. “Czy zmartwychwstanie jest cudem?” In In Te Domine speravi. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Arcybiskupowi Bolesławowi Pylakowi Metropolicie Lubelskiemu [“Is the Resurrection a Miracle?” In: In Te Domine speravi. A Memorial Book Dedicated to Archbishop Bolesław Pylak, Metropolitan of Lublin], edited by Czesław S. Bartnik, Hugolin Langkammer, Krzysztof Góźdź, 219–233. Lublin: RW KUL, 1996.

Rusecki, Marian. “Elementy personalistycznej teologii fundamentalnej w ujęciu Edwarda Kopcia” [“Elements of Personalistic Fundamental Theology according to Edward Kopeć”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 32, no 2 (1985): 23–37.

Rusecki, Marian. “Ewolucja funkcji motywacyjnej cudu w genezie aktu wiary” [“The Evolution of the Motivational Function of Miracles in the Genesis of the Act of Faith”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 33, no 2 (1986): 95–120.

Rusecki, Marian. Fenomen chrześcijaństwa. Wkład w kulturę [The Phenomenon of Christianity. Its Contribution to Culture]. Lublin: Gaudium, 2001.

Rusecki, Marian. “Formuły wiary i hymny liturgiczne w kerygmacie paschalnym” [“Faith Formulas and Liturgical Hymns in the Paschal Kerygma”]. Roczniki Teologiczne 52, no 9 (2005): 37–50.

Rusecki, Marian. “Funkcja argumentacyjna cudu w pierwszych trzech wiekach Kościoła” [“The Argumentative Function of Miracles in the First Three Centuries of the Church”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 26, no 2 (1979): 29–40.

Rusecki, Marian. “Funkcje cudu jako znaku” [“The Function of Miracles as Signs”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 27, no 2 (1980): 51–70.

Rusecki, Marian. Funkcje cudu. Sandomierz–Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne, 1997.

Rusecki, Marian. Gottes Wirken in der Welt. Dimensionen und Funktionen des biblischen Wunderbegriffs. Frankfurt am Main: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2001.

Rusecki, Marian. “Historyczne istnienie Jezusa z Nazaretu. Źródła poznania.” In Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich [“The Historical Existence of Jesus of Nazareth. Sources of Cognition.” In: Being a Christian Today. Theology for Secondary Schools], edited by Marian Rusecki, 138–146. Lublin: RW KUL, 1992.

Rusecki, Marian. “J.H. Newmana religijne rozumienie cudu.” In Historia i Logos. Księga pamiątkowa ku czci Ks. prof. Czesława S. Bartnika [“J.H. Newman’s Religious Understanding of Miracles.” In: History and Logos. A Memorial Book in Honor of Rev. Prof. Czesław S. Bartnik], edited by Kazimierz Macheta, Krzysztof Góźdź, Mirosław Kowalczyk, 116–129. Lublin: RW KUL, 1991.

Rusecki, Marian. “Jeana Mouroux osobowe ujęcie cudu.” In Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera OFM [“Jean Mouroux’s Personalistic Concept of Miracles.” In: I Do Everything for the Gospel. Memorial Book in Honor of Father Hugolin Langkammer OFM], edited by Gabriel Witaszek, Antoni Paciorek, Andrzej Kiejza, 373–384. Lublin: RW KUL, 2000.

Rusecki, Marian. “Kryteria historyczności cudów Jezusa” [“Criteria of the Historicity of the Miracles of Jesus”]. Roczniki Teologiczne 54, no 6 (2007): 317–334.

Rusecki, Marian. “Łączność chrystologii z eklezjologią w teologii fundamentalnej w aspekcie metodologicznym” [“The Connection between Christology with Ecclesiology in Fundamental Theology in the Methodological Aspect”]. In Świadek Chrystusowych cierpień. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. profesorowi Adamowi Kubisiowi, byłemu rektorowi PAT [Witness of Christ’s Sufferings. Memorial Book Dedicated to Rev. Professor Adam Kubisi, Former Rector of PAT], edited by Józef Morawa, 669–688. Kraków: Wydawnictwo PAT 2004.

Rusecki, Marian. “Maryjny aspekt cudu” [“The Marian Aspect of Miracles”]. Roczniki Teologiczne 40, no 2 (1993): 97–102.

Rusecki, Marian. “Miłość jako motyw wiarygodności chrześcijaństwa” [“Love as a Motif of Christianity’s Credibility”]. In Miłość w postawie ludzkiej [Love in Human Attitudes], edited by Walerian Słomka, 229–247. Lublin: TN KUL, 1993.

Rusecki, Marian. “Modele uzasadnień wiarygodności chrześcijaństwa” [“Models for Justifying the Credibility of Christianity”]. In Chrześcijaństwo jutra. Materiały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej. Lublin, 18–21 września 2001 [Christianity Tomorrow. Materials of the II International Congress of Fundamental Theology. Lublin, September 18–21, 2001], edited by Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 355–402. Lublin: TN KUL, 2001.

Rusecki, Marian. “O księdzu profesorze Edwardzie Kopciu i jego wkładzie w polską teologię fundamentalną” [“About Father Professor Edward Kopeć and his Contribution to Polish Fundamental Theology”]. In Teologia wobec zjawisk paranormalnych [Theology towards Paranormal Phenomena], edited by Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej, 5–13. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.

Rusecki, Marian. “Orędzie św. Piotra o zmartwychwstaniu Jezusa” [“St. Peter’s Message about the Resurrection of Jesus”]. In “In persona Christi.” Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika [“In persona Christi.” A Book for Rev. Professor Czesław S. Bartnik on his 80th Birthday], vol. 1, edited by Krzysztof Góźdź, 349–361. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Rusecki, Marian. Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej [The Lord Is Resurrected and Alive. Outline of Resurrection Theology]. Warsaw: Instytut Wydawniczy PAX, 2006.

Rusecki, Marian. “Pedagogiczne funkcje cudu według św. Grzegorza Wielkiego” [“Pedagogical Functions of Miracles according to St. Gregory the Great”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 30, no 2 (1983): 33–49.

Rusecki, Marian. “Personalistyczna koncepcja aktu wiary według Jeana Mouroux” [“The Personalistic Concept of the Act of Faith according to Jean Mouroux”]. In In Christo Redemptore. Księga pamiątkowa ku czci Ks. Profesora Jerzego Misiurka [In Christo Redemptore. A Memorial Book in Honor of Rev. Professor Jerzy Misiurek], edited by Jarosław Popławski, 265–279. Lublin: RW KUL, 2001.

Rusecki, Marian. “Pozachrześcijańskie świadectwa o historycznym istnieniu Jezusa” [“Non-Christian Testimonies about the Historical Existence of Jesus”]. In Najważniejsza jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki [Love Is Most Important. A Memorial Book in Honor of Rev. Professor Walerian Słomka.], edited by Marek Chmielewski, 361–375. Lublin: RW KUL, 1999.

Rusecki, Marian. Problem cudu w religiach pozachrześcijańskich [The Issue of Miracles in Non-Christian Religions]. Lublin: TN KUL, 2001.

Rusecki, Marian. “Problem dowodzenia z cudu w drugiej szkole augustyńskiej” [“The Issue of Proving Miracles in the Second Augustinian School”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 35, no 2 (1988): 65–82.

Rusecki, Marian. “Problem wiarygodności chrześcijaństwa w Katechizmie Kościoła Katolickiego” [“The Issue of Christianity’s Credibility in the Catechism of the Catholic Church”]. Ethos 6, noo 4 (1993): 186–198.

Rusecki, Marian. “Pusty grób i chrystofanie znakami zmartwychwstania. Aspekt metodologiczny” [“The Empty Tomb and Christophany as Signs of Resurrection. The Methodological Aspect”]. Resovia Sacra 6 (1999): 27–37.

Rusecki, Marian. “Pusty grób znakiem wiarygodności zmartwychwstania” [“The Empty Tomb as a Sign of the Credibility of the Resurrection”]. In Zmartwychwstał prawdziwie [He has Truly Resurrected], edited by Antoni Paciorek, Antoni Tronina, Piotr Łabuda, 339–346. Tarnów: Biblos, 2010.

Rusecki, Marian. “Rola motywacyjna cudu według św. Tomasza z Akwinu” [“The Motivational Role of Miracles according to St. Thomas Aquinas”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 26, no 3 (1979): 93–106.

Rusecki, Marian. “Rozum i wiara z perspektywy teologii fundamentalnej w świetle encykliki Fides et ratio” [“Reason and Faith from the Perspective of Fundamental Theology in the Light of the Fides et ratio”]. Analecta Cracoviensia 34 (2002): 241–261.

Rusecki, Marian. “Soteryczny wymiar cudu” [“The Soteric Dimension of Miracles”]. Collectanea Theologica 58, no 1 (1988): 71–87.

Rusecki, Marian. “Świętego Augustyna teologiczne rozumienie cudu i jego funkcji” [“St. Augustine’s Theological Understanding of Miracles and their Functions”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 31, no 2 (1984): 107–124.

Rusecki, Marian. “Teofanijny charakter cudu” [“The Theophanic Nature of Miracles”]. Collectanea Theologica 57, no 4 (1987): 39–54.

Rusecki, Marian. “Teologia cudu” [“Theology of Miracles”]. In Cuda w sprawach kanonizacyjnych [Miracles in Canonization Cases], edited by Wiesław Bar, 11–94. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, 2006.

Rusecki, Marian. “Teologicznofundamentalna myśl Księdza Józefa Kudasiewicza.” In W posłudze Słowa Pańskiego. Księga pamiątkowa poświęcona Ks. prof. dr. hab. Józefowi Kudasiewiczowi z okazji 70-lecia urodzin [“The Theological and Fundamentalist Thoughts of Father Józef Kudasiewicz.” In: In the Ministry of the Lord’s Word. A Memorial Book Dedicated to Rev. Prof. Józef Kudasiewicz on his 70th Birthday], edited by Stanisław Bielecki, Hubert Ordon, Henryk Witczyk, 23–32. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 1997.

Rusecki, Marian. Traktat o cudzie [Treatise on Miracles]. Lublin: Komitet Nauk Teologicznych PAN–Wydawnictwo KUL, 2006.

Rusecki, Marian. Traktat o Objawieniu [Treatise on Revelation]. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2007.

Rusecki, Marian. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi? [Treatise on the Credibility of Christianity. Why Should We Believe Christ?]. Lublin: TN KUL, 2010.

Rusecki, Marian. “Uzasadnianie wiarygodności chrześcijaństwa.” In Ksiądz Profesor Marian Rusecki. Doktor „honoris causa” Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, 61–76 [“Justifying the Credibility of Christianity.” In: Rev. Professor Marian Rusecki. Doctor Honoris Causa of the Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw]. Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2012.

Rusecki, Marian. “Wiara i rozum w świetle encykliki Fides et ratio.” In Nauka—wiara. Rola filozofii [“Faith and Reason in the Light of the Encyclical Fides et ratio.” In: Science—Faith. The Role of Philosophy], edited by Marek Słomka, 109–128. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Rusecki, Marian. “Wiara jako odpowiedź człowieka na Boże objawienie.” In Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie [“Faith as Man’s Answer to Divine Revelation.” In: Catechism of the Catholic Church. Introduction], edited by Marian Rusecki, Edward Pudełko, 43–54. Lublin: RW KUL, 1995.

Rusecki, Marian. Wiarygodność chrześcijaństwa, vol. 1: Z teorii teologii fundamentalnej [The Credibility of Christianity, vol. 1: From the Theory of Fundamental Theology]. Lublin: TN KUL, 1994.

Rusecki, Marian. “Wiarygodność Kościoła w Polsce jako rzeczywistości personalistycznej i dynamicznej” [„The Church’s Credibility in Poland as a Personalistic and Dynamic Reality”]. Studia Warmińskie 30 (1993): 377–390.

Rusecki, Marian. “Wiarygodność posłannictwa Jezusa Chrystusa.” In Jezus Chrystus jedyny i uniwersalny Zbawiciel. Sympozjum [“Credibility of the Mission of Jesus Christ.” In: Jesus Christ, the Only and Universal Savior. Symposium], edited by Zbigniew Morawiec, 19–35. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2001.

Rusecki, Marian. Wierzcie moim dziełom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku [Believe in my Works. The Motivational Function of Miracles in the 20th Century Theology]. Katowice: Księgarnia Św. Jacka, 1988.

Rusecki, Marian. “Współczesne teorie kwestionujące historyczność Jezusa Chrystusa.” In Jezus Chrystus. Ikona historii i wiary [“Contemporary Theories Questioning the Historicity of Jesus Christ.” In: Jesus Christ. An Icon of History and Faith], edited by Ryszard Dziura, 52–61. Lublin: TN KUL, 2004.

Rusecki, Marian. “Za kogo uważał się Jezus? Mesjańska świadomość Jezusa.” In Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich [“Who Did Jesus Consider Himself to Be? The Messianic Consciousness of Jesus.” In: Being a Christian Today. Theology for Secondary Schools], edited by Marian Rusecki, 146–151. Lublin: RW KUL, 1992.

Rusecki, Marian. “Zagadnienie personalizmu w pracach badawczych Wydziału Teologii KUL (1968–1993)” [“The Issue of Personalism in the Research Work of the Faculty of Theology at the Catholic University of Lublin (1968–1993)”]. Roczniki Teologiczne 43, no 4 (1996): 249–263.

Rusecki, Marian. “Źródła pozachrześcijańskie historyczności Jezusa Chrystusa.” In Jezus Chrystus. Ikona historii i wiary [“Non-Christian Sources of the Historicity of Jesus Christ.” In: Jesus Christ. An Icon of History and Faith], edited by Ryszard Dziura, 37–46. Lublin: TN KUL, 2004.

Skierkowski, Marek. “Krzyż w teologii fundamentalnej. Sprawozdanie ze Zjazdu Teologów Fundamentalnych, Płock–Sikorz, 16–17.04.1998 r.” [“The Cross in Fundamental Theology. Report from the Congress of Fundamental Theologians, Płock–Sikorz, April 16–17, 1998”]. Studia Paradyskie 8 (1998): 181–190.

Tomczak, Ryszard. “Ewolucja interpretacji funkcji cudów Jezusa w teologii XX wieku w ujęciu M. Ruseckiego.” In Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [“The Evolution of the Interpretation of the Miracles of Jesus in 20th Century Theology according to M. Rusecki.” In: Scio Cui credidi. A Memorial Book in Honor of Professor Marian Rusecki on his 65th Birthday], edited by Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 111–122. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Published
2019-10-30