Hopeful Credibility of Christianity in the Light of Benedict XVI’s Encyclical Letter Spe salvi

  • Jacenty Mastej The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Jesus Christ; hope; encyclical letter Spe salvi; credibility; testimony; prayer; suffering; eschatology

Abstract

On the feast of St Andrew the Apostle, on November 30 2007 His Holiness Pope BenedictXVI promulgated the encyclical letter Spe salvi. The papal document is a proclamation of the Gospel of hope. Life devoid of hope is the most acute problem of modern times. Benedict XVI, reading this „sign of the times” points to the need of regaining hope, as it is hope only that gives meaning to human life and history. Sending the message of hope he emphasizes that man may find the lost hope only in God who is a certain and lasting foundation of every man’s great hope.

In the present paper Christianity's hopeful credibility is shown in the light of Benedict XVI's encyclical letter Spe salvi. The issue is shown in the following paragraphs: 1. Anti-hopeful atmosphere of modern times; 2.Hope revealed in Jesus Christ; 3. Hopeful character of the Christian testimony.

The message of hope proclaimed by the Church allows modern man to overcome his despair, his doubt about the meaning of life, the lack of perspectives in his life, especially in the ultimate dimension. Christian hope helps man to be liberated from the feeling of hopelessness and from the lack of a vision of the future.

Christianity's hopeful credibility is realized by the testimony given by Christ's confessors. The testimony becomes credible when Christians live with the hope they are given by God in their everyday lives. They are God's sign for the world through their sensibility to those situations that may deprave man of hope. The message of hope is convincing for the world when Christians' life is marked with faithful waiting for their final meeting with Christ who will come in glory.

References

Alfaro J.: Chrześcijańska nadzieja i wyzwolenie człowieka. Tł. P. Leszan. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1975.

Alfaro J.: Nadzieje doczesne i nadzieja chrześcijańska. „Concilium” 6-10:1970 s. 163-170.

Balter L.: Nadzieja życia wiecznego. „Communio” 4:1984 nr 4 s. 74-94.

Bartnik Cz. S.: Teologia dogmatyczna. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL 2000.

Benedykt XVI: Encyklika Spe salvi. Watykan 2007.

Berger K.: Po co Jezus umarł na krzyżu? Poznań: Wydawnictwo „W drodze” 2004.

Bukowski K.: Teolog nadziei i krzyża. „Znak” 28:1976 nr 8-9 s. 1248-1267.

Czerwik S.: Razem z Chrystusem powstaliśmy z martwych. W: S. Czerwik, J.Kudasiewicz, H. Witczyk. Święte Triduum Paschalne. Komentarze biblijno-liturgiczne i medytacje. Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 2001 s. 366-370.

Dola T.: Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa pełnią wydarzeń zbawczych. AK 84:1992 z.1 s. 28-41.

Dola T.: Teologia misteriów życia Jezusa. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2002.

Dupuis J.: Wprowadzenie do chrystologii. Tł. W. Zasiura. Kraków: Wydawnictwo WAM 1999.

Dziewulski G.: Świadectwo chrześcijańskie. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki i in. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 1189-1191.

Gnilka J.: Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje. Tł. J. Zychowicz. Kraków: Wydawnictwo Znak 1997.

Góźdź K.: Chrystologia zmartwychwstania Jezusa. RT 38-39:1991-1992 z. 2 s.87-96.

JanPaweł II: Adhortacja Ecclesia in Europa. Watykan 2003.

JanPaweł II: Encyklika Ecclesia de Eucharistia. Watykan 2003.

JanPaweł II: List apostolski Salvifici doloris. Watykan 1984.

Jankowski A.: Eschatologia biblijna Nowego Testamentu. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie 1987.

Jasiński A. S.: „Nikt nie ma większej miłości” (J 15, 13). Jezus Chrystus źródłem miłości. W: Miłość w postawie ludzkiej (Homo meditans t. 8). Red. W. Słomka. Lublin: TN KUL 1993 s. 65-90.

Kasper W.: Jezus Chrystus. Tł. B. Białecki. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1983.

Kowalczyk S.: Odmowa nadziei – rozpacz. W: Nadzieja w postawie ludzkiej (Homo meditans t. 7). Red. W. Słomka. Lublin: TN KUL 1992 s.331-345.

Kowalczyk S.: Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1986.

Krasiński J.: Analiza i znaczenie nadziei. W: Nadzieja w postawie ludzkiej (Homo meditans T. 7). Red. W. Słomka. Lublin: TN KUL 1992 s.15-20.

Kudasiewicz J.: Biblia księgą zbawienia. W: Biblia o odkupieniu. Red. R. Rubinkiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2000 s. 7-40.

Labrecht J.: Znaczenie zmartwychwstania Jezusa dla człowieka. „Communio” 5:1985 nr 2 s. 91-98.

Majka J.: Świadectwo chrześcijańskie jako element ewangelizacji. W: Ewangelizacja. Red. J. Krucina. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1980 s. 77-97.

Merklein H.: La signoria di Dio nell'annuncio di Gesù. Brescia 1994.

Mędala S.: Mądrość krzyża w życiu chrześcijańskim. W: Chrystus i Kościół. Wybrane teksty Nowego Testamentu. Red. F. Gryglewicz. Lublin: RW KUL 1979 s. 129-139.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna. Aktualne problemy eschatologii. W: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Red. J. Królikowski. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2000 s.303-340.

Moltmann J.: Trinität und Reich Gottes. München 1980.

Moysa S.: Nadzieja chrześcijańska a nadzieja ludzka. W: Na rzecz postawy chrześcijańskiej. Red. B. Bejze. W nurcie zagadnień posoborowych. T. 11. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 1978 s.157-172.

Moysa S.: Nadzieja zawieść nie może. Warszawa: Wydział Teologiczny Towarzystwa Jezusowego 1981.

Nagórny J.: Nadzieja chrześcijańska wobec wyzwań współczesności. W: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 s. 63-100.

Nagórny J.: Życie nadzieją w świetle Pisma św. W: Nadzieja w postawie ludzkiej (Homo meditans t. 7). Red. W. Słomka. Lublin: TN KUL 1992 s. 95-109.

Paweł VI: Adhortacja Evangelii nuntiandi. Watykan 1975.

Pikus T.: Resurrexit tertia die secundum Scripturas. W: Sens ludzkiej przygody. Księga pamiątkowa dedykowana Ojcu Profesorowi Józefowi Kuliszowi SJ w 65. rocznicę urodzin. Red. W. Cisło, Z. Kubacki. Warszawa: Wydawnictwo RHETOS 2008 s. 349-369.

Pironio E.: Świadectwo chrześcijanina w społeczności świeckiej. „Communio” 11:1991 nr 2 s. 124-136.

Prefacja o zmarłych nr 86. W: Mszał rzymski dla diecezji polskich. Poznań 1986 s. 103*.

Ratzinger J.: Eschatologia – śmierć i życie wieczne. Tł. M. Węcławski. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 1985.

Ratzinger J.: Nadzieja. „Communio” 4:1984 nr 4 s. 3-15.

Rusecki M., Mastej J.: Eklezjotwórczy wymiar modlitwy. W: Ecclesia de oratione vivit. Kościół rodzi się na modlitwie. Red. J. Perszon. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2009 s. 103-123.

Rusecki M.: Antropologia paschalna (homo paschalis). W: Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi OMI w70. rocznicę urodzin. Red. P. Kantyka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 289-298.

Rusecki M.: Argumentacja prakseologiczna w teologii fundamentalnej. RT 34:1987 z.2 s. 111-139.

Rusecki M.: Cud w chrześcijaństwie. Lublin: TN KUL 1996.

Rusecki M.: Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 2006.

Rusecki M.: Sperancyjny argument. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M.Rusecki i in. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 1126-1132.

Rusecki M.: Teologia nadziei według Jürgena Moltmanna. W: Nadzieja w postawie ludzkiej (Homo meditans t. 7). Red. W. Słomka. Lublin: TN KUL 1992 s. 41-67.

Salij J.: Świadectwo wiary jako odpowiedź na współczesne jej zakwestionowanie. AK65:1973 z. 3 s. 390-402.

Schreiner J.: Teologia Starego Testamentu. Tł. B. W. Matysiak. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, Instytut Wydawniczy PAX 1999.

Seweryniak H.: Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2001.

Sicari A. M.: Między „obietnicą” i „wypełnieniem”. „Communio” 4:1984 nr 4 s. 16-25.

Sulej M.: Od teologii cierpienia do teologii krzyża. AK 79:1987 z. 1 s.5-21.

Szmulewicz H.: Chrystocentryzm eschatologii. Analiza polskich publikacji teologicznych po ukazaniu się „Katechizmu Kościoła Katolickiego” (1992-2002) w kontekście postulatu eschatologii chrystocentrycznej A. Nossola. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos” 2003.

Urbański S.: Nadzieja w modlitwie chrześcijańskiej. W: Nadzieja w postawie ludzkiej (Homo meditans t. 7). Red. W. Słomka. Lublin: TN KUL 1992 s. 167-202.

Wagner H.: Dogmatyka. Kraków: Wydawnictwo WAM 2007.

Published
2021-01-30
Section
Articles