From the Theory and Practice of Moral Education in School

  • Teresa Zubrzycka-Maciąg Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Keywords: moral education; moral norms; a teachers' moral dilemmas

Abstract

The plurality of values present in contemporary society causes disturbing changes in the axiosphere of children and adolescents, requiring urgent care for their moral upbringing. In order to introduce the young generation to the world of values, the main responsibility lies, apart from parents, primarily on teachers, pedagogues, school psychologists and catechists, who provide professional educational interactions due to their professional roles. The article presents the theoretical assumptions of providing a moral education in school and confronting these with educational practices. Based on the results of their own surveys, the views, competences and dilemmas of school teachers and psychologists related to the moral upbringing of children are shown.

References

Cichoń W., Wartości. Człowiek. Wychowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996.

Denek K., Wartości w kontekście edukacji i nauk o niej, w: Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 11-41.

Dudziak U., Wychowanie moralne, w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 1431-1436.

Fengler J., Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

Goliszek P.T., Personalistyczny wymiar katechezy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

Konarzewski K., Nauczyciel, w: Sztuka nauczania, t. 2: Szkoła, red. K. Konarzewski, PWN, Warszawa 2005.

Lekka-Kowalik A., Normy etyczne i moralne, w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 654-659.

Łabendowicz S., Ewangelizacyjno-wspólnotowe przesłanie Światowych Dni Młodzieży, „Roczniki Teologiczne” 63(2016), z. 11, s. 23-57.

Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Impuls, Kraków 2002.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, WAiP, Warszawa 2008.

Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, KUL, Lublin 2000.

Pilch T., Spory o szkołę. Pomiędzy tradycją a wyzwaniami współczesności, Wyd. Żak, Warszawa 1999.

Rubacha K., Pełnienie roli nauczyciela a realizacja zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000.

Zubrzycka-Maciąg T., Wychowanie moralne we współczesnej szkole, w: Edukacja – w stronę kluczowych wartości, red. J. Górniewicz, Centrum Badań Społecznych UW-M, Olsztyn–Białystok 2017.

Published
2020-01-30
Section
Articles