Hierarchical and Charismatic Gifts in Service of Communion and in the Execution of the Evangelisational Mission of the Church

  • Stanisław T. Zarzycki The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: The Holy Spirit; gift; charisms; Church; community; mission; states of the Church

Abstract

The article raises the issue of hierarchical and charismatic gifts in terms of their theological, ecclesiological, theological-spiritual and pastoral context. Its point of departure is the rediscovery of the charism during the Second Vatican Council and in subsequent parts it follows briefly the development of the charism after the Council, not only within consecrated life. Further on, the article recalls its position, including hierarchical gifts in the ecclesiology of communion. In the essential part of the article, the author considers the role of charisms in building up the community of the Church through monks, priests and laymen. He takes into account their relationship with love – the greatest gift of the Spirit - and with its communion function. After explaining the mutual relationship between communio and missio of the Church, he goes on to present the role of charisms in the attainment of the mission of evangelisation through the clergy, monks and laymen. He also presents orienting charisms towards a deeper participation of the faithful in the holy sacraments.

References

Ciardi F., Koinonia. Itinerario teologio-spirituale della communità religiosa, Città Nuova Editrice, Roma 1996.

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego. Duch Święty w „ekonomii”. Objawienie i doświadczenie Ducha, t. 1, tłum. A. Paygert, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1997.

Cordes P.J., Dlaczego kapłan? Poszukiwanie odpowiedzi z Benedyktem XVI, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2009.

Franciszek, Kościół miłosierdzia, oprac. G. Vigini, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014.

Germinario M., I nuovi termini della vita religiosa, Editrice Rogate, Roma 1983.

Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 7, Katechezy, część 2, Wydawnictwo M, Kraków 2007.

Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, 42, Pallottinum, Poznań 2001.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, 36-44, Pallottinum, Poznań 1988.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis o formacji kapłanów we współczesnym świecie, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1992.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores gregis o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata, Wydawnictwo M, Kraków 2003.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie, Apostolicum, Ząbki 1996.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Życie braterskie we wspólnocie, Congregavit nos in unum Christi amor, Apostolicum, Ząbki 1994.

Kongregacja ds. Zakonów i Instytutów Świeckich, Kongregacja ds. Biskupów, Wytyczne Mutuae relationes, AAS 70(1978), 485-486.

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary (1966-1994), tłum. i oprac. Z. Zimowski, J. Królikowski, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 1995, s. 390-401.

Kongregacja Nauki Wiary, List Iuvenescit Ecclesia do Biskupów Kościoła Katolickiego na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła, (http://www.deon.pl/religia/kosciiol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,26480).

Lozano J.M., Carisma e istituzione nelle comunità create dallo Spirito, w: Carisma e istiuzione. Lo Spirito interroga i religiosi, Editrice Rogate, Roma 1983, s. 125-161.

Rahner K., L'elemento carismatico della Chiesa, w: Sacramentum Mundi, Brescia 1970. s. 36-53.

Secondin B., La libertà carismatica nell'istituzione ecclesiale. Sintesi teologica, w: Carisma e istituzione. Lo Spirito interroga i religiosi, Editrice Rogate, Roma 1983, s. 41-79.

Sullivan F.A., Charyzmaty i Odnowa Charyzmatyczna. Studium biblijne i teologiczne, tłum. T.M. Micewicz, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1986.

Wambacq B.N., Le mot „charisme”, NRT 97(1975), 4, s. 345-355.

Published
2020-01-29
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)