Spiritual Mission of the Catholic University According to St. John Paul II

  • Stanisław T. Zarzycki The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Catholic University; mission; truth; man; community; evangelization; good of society

Abstract

The University as a “unique center of creative work and radiation of knowledge, serving the good of humanity,” although it grows out of the tradition shaped by the Church, in contemporary globalized societies it is in crisis because it was largely dependent on utilitarian thinking and mercantilist factors and transformed into a model serving the interests of the social and economic evolution of these societies. The article is an attempt to comprehensively define the mission of a Catholic university on the basis of the Ex Corde Ecclesiae Constitution of John Paul II and his speeches to the university world and cultural environments. This mission consists in: 1) searching for “the whole truth about nature, man and God” referring to faith and reason and their ability to derive truth from two sources: revelation and created reality; 2) creating a community based on truth, one vision of human dignity, Christian values and upbringing into Christian and human maturity; 3) preparing students to realize their vocation in the Church and in the world, including participation in the evangelization of cultures as well as building culture and civilization worthy of man.

References

Augustyn, Wyznania, X, 23, tłum. Z. Kubiak, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1992.

Chłodna-Błach I., Od paidéi do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturze, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2016.

Congregazione Per L’educazione Cattolici. Pontificio Consilio Per Laici. Pontificio Consilio Della Cultura, Presenza della Chiesa nell’università e nella cultura universitaria, II, 2, w: EV 14, 1349-1405.

Corecco E., La Chiesa luogo di cultura. La Chiesa e le sue università, „Nuovo Areopago” 4(1988), s. 22-40.

D’onofrio G., Historia teologii, II, Epoka średniowieczna, tłum. W. Szymona, Wydawnictwo M, Kraków 2010.

Falise M., L’Université et l’éducation aux valeurs, „Nouvelle Revue Théologique” 117(1995), s. 3-18.

Frimel F.G., Eine Universität für Erfurt?, w: Von Gott reden in skularer Gesellschaft, red. E. Coreth i in., Benno Verlag, Erfurt 1996, s. 347-356.

Gilson E., Uniwersytety i scholastyka, w: Zrozumieć Średniowiecze, wybór i oprac. R. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 1997, s. 222-227.

Goff Le J., Inteligencja w wiekach średnich, tłum. E. Bąkowska, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1997.

Gurrido J.J., Misja chrześcijanina w czasach kryzysu kultury, w: Postmodernizm, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 14(1994), 6, s. 68-101.

Humboldt W. v., Schrifften zur Anthropologie und Bildungslehre, Verlag Helmud Küpper, DusseldorfMünchen 1956.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio o relacjach między wiarą a rozumem, Pallottinum, Poznań 1998.

Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, Pallottinum, Poznań 1981.

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Ex Corde Ecclesiae o uniwersytetach katolickich (15 kwietnia 1979), 1, w: Tenże, Dzieła zebrane, t. IV, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 86-104.

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Sapientia christiana o uniwersytetach i wydziałach katolickich (15 sierpnia 1990), w: Tenże, Dzieła zebrane, t. IV, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 15-31.

Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sanae (2. luty 1994), w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. II, wybór i wstęp K. Lubowicki, Wydawnictwo M, Kraków 1999, s. 33-103.

Jan Paweł II, Orędzie na XIV Światowy Dzień Pokoju (8 XII 1980), OsRom 11(1980) s. 3-4.

Jan Paweł II, Prawda siłą pokoju. Orędzie na XIII Światowy Dzień Pokoju, 1 I 1980, OsRom 1-2 (1980), s. 3-4.

Jan Paweł II, Przemówienie na forum rektorów uniwersytetów europejskich, Rzym, 19 kwietnia 1991, w: S. Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003, s. 244-249.

Jan Paweł II, Silmy się dobrze myśleć. Spotkanie z przedstawicielami świata nauki i kultury. Triest 2 V 1992, OsRom 7(1992), s. 14-16.

Jan Paweł II, Wiara i kultura, oprac. M. Radwan SCJ i in., Redakcja Wydawnictw KUL, RzymLublin 1988.

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele „Donum veritatis”, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, tłum. Z. Zimowski, J. Królikowski, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 1995, s. 353-369.

Krąpiec M.A., Człowiek. Kultura. Uniwersytet, wybór i oprac. A, Wawrzyniak, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1982.

La Chiesa nel mondo contemporaneo. Commento alla Costituzione pastorale „Gaudium et spes”, red. E. Giammancheri, Queriniana, Brescia 1966.

Lambert D., Ryzykowne spotkanie teologii z nauką, tłum. P. Korycińska, Copernicus Center Press, Kraków 2018.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wiara i inkulturacja (1988), (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_docume... [17. 08. 2019]).

Newman J.H., Idea Uniwersytetu, tłum. P. Mroczkowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

Okońska E., Uniwersytet jako szkoła dialogu w społeczeństwie obywatelskim, „Studia Bydgoskie” 1(2007), s. 155-165.

Ozorowski E., Nauka a pytania graniczne, „Rocznik Teologii Katolickiej” 7(2007), s. 7-10.

Paweł VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi, Wrocław 2001.

Paweł VI, Insegnamenti di Paolo VI, t. III (1965).

Sawicki S., Uniwersytet katolicki: koncepcja i zarys pewnego modelu, „Summarium” 41(61) 2012, s. 19-32.

Stravinskas P., Ex Corde Ecclesiae – echo Newmanowskiej idei uniwersytetu, w: Jaka tożsamość uniwersytetu? „Człowiek w Kulturze” 21(2009-2010), s. 17-33.

Tarasiewicz P., Uczestnictwo jako podstawa życia społecznego według Karola Wojtyły, w: Wokół antropologii Karola Wojtyły (Zadania współczesnej metafizyki, 18), red. A. Maryniarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2016, s. 417-432.

Wielgus S., O nowym paradygmacie uniwersytetu z okazji inauguracji osiemdziesiątego roku akademickiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Przegląd Uniwersytecki”. Dodatek Specjalny, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997, s. 5-20.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń i in., TN KUL, Lublin 1994.

Wojtyła K., Wykłady lubelskie. Człowiek i moralność, 3, red. T. Styczeń i in., TN KUL, Lublin 1986.

Życiński J., Inspiracje chrześcijańskie w powstaniu nauki nowożytnej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000.

Published
2020-06-24
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)