The Meaning of Professional Work in the Life of Nurses − Comparative Study

  • Julia Gorbaniuk The John Paul II Catholic University of Lublin
  • Maria C huchra The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: professional work; nurses; job satisfaction

Abstract

The profession of a nurse belongs to those professions that occupy high positions in the hierarchy of prestige. One of the main reasons for that is its great social usefulness. Although social research indicates that in their subjective assessment nurses feel undervalued. This article has an empirical character. Its purpose is to determine the differences in the assessment of nurses and women performing other professions in four areas of professional functioning: 1) job satisfaction; 2) opportunities for self-realization at work; 3) the quality of the atmosphere at the workplace; and 4) reconciliation of work and family life. During research 100 nurses and 100 people from the control group were examined. Demographic variables were controlled by selecting the respondents with the “pairing method” in terms of two variables: place of residence and age of the respondents. The questionnaire prepared for this research consisted of 28 questions. Research has revealed that nurses have greater opportunities for self-fulfilment, but with the cost of neglecting family and friends. Their job satisfaction is disrupted by a sense of undervaluation and dissatisfaction with remuneration for work.

References

Baka Ł., Zależność między konfliktami praca–rodzina i rodzina–praca a zdrowiem pielęgniarek – buforujący efekt wsparcia społecznego, „Medycyna Pracy” 2013, nr 6, s. 775-784.
Beisert M., Przejawy, mechanizmy i przyczyny wypalania się pielęgniarek, w: Wypalenie zawodowe, przyczyny, zapobieganie, red. H. Sęk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 182-215.
Cibora E., Smoleń E., Gazdowicz L., Maliwiecka T., Poźniak E., Poziom wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej − badania wstępne, „Problemy Pielęgniarstwa” 22(2014), nr 3, s. 252-257.
Deluga A., Dobrowolska B., Kosicka B., Brzozowska A., Wartościowanie zdrowia w opinii pielęgniarek w odniesieniu do zmiennych społeczno-demograficznych, „Journal of Education, Health and Sport” 6(2016), nr 4, s. 167-180.
Deluga A., Dobrowolska B., Kosicka B., Ślusarska B., Jędrych M., Brzozowska A., Znaczenie zdrowia w hierarchii wartości osobistych pielęgniarek, „Studia Medyczne” 34(2018), nr 1, s. 64-69.
Dębska G., Cepuch G., Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej. „Problemy Pielęgniarstwa” 16(2008), nr 3, s. 273-279.
Kahn W.A., Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, „Academy of Management Journal” 33(1990), s. 692-724.
Kędra E., Sanak K., Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 3(2013), nr 2, s. 119-132.
Kowalczuk K., Zdańska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B., Rozwadowska E., Stres w pracy pielęgniarek jako czynnik ryzyka wypalenia zawodowego, „Problemy Pielęgniarstwa” 19(2011), nr 3, s. 307-314.
Krzos A., Charzyńska-Gula M., Stanisławek A., Szadowska-Szlachetka Z., Rząca M., Analiza czynników wpływających na zadowolenie bądź niezadowolenie z pracy pielęgniarek pod koniec kariery zawodowej, „Journal of Health Science” 2014, nr 4(5), s. 11-24.
Kunecka D., Satysfakcja pracownika a jakość usług medycznych, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 91(2010), nr 3, s. 451-457.
Kunecka D., Determinanty satysfakcji zawodowej kadry pielęgniarskiej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia” 14(2016), nr 1, s. 26-31.
Kupcewicz E., Szczypiński W., Kędzia A., Satysfakcja z życia w kontekście życia zawodowego pielęgniarek. „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 8(2018), nr 1, s. 27-32.
Oleś P., Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa 2003.
Prestiż zawodów, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2009, nr 8.
Prestiż zawodów, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2013, nr 164.
Rzeźnicki A., Cichońska D., Sawczak K., Stelmach W., Wypalenie zawodowe pielęgniarek – analiza zjawiska w wybranych placówkach medycznych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 18(2017), z. 7, s. 169-181.
Sowińska A., Zadowolenie z pracy – problemy definicyjne, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 197, s. 45-56.
Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2016, nr 34.
Stępień M., Szmigiel M., Stres personelu pielęgniarskiego związany z pracą na oddziałach pediatrycznych, „Pielęgniarstwo Polskie” 63(2017), nr 1, s. 62-68.
Wołowska A., Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników, „Rocznik Andragogiczny” 20(2013), s. 119-132.
Wójcik G., Sienkiewicz Z., Wrońska I., Migracja zawodowa personelu pielęgniarskiego jako nowe wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia, „Problemy Pielęgniarstwa” 15(2007), z. 2-3, s. 120-127.
Wudarzewski G., Satysfakcja z pracy – konceptualizacja pojęcia w świetle badań literaturowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2013, nr 5(37), s. 323-344.
Wzorek A., Porównanie przyczyn stresu wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach o różnej specyfice, „Studia Medyczne” 11(2008), s. 33-37.
Wyrozębska A., Wyrozębski P., Problematyka emigracji średniego personelu medycznego w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi w polskim systemie ochrony zdrowia, w: Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy, red. M. Czerwonka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 425-439.
Zielińska-Więczkowska H., Buśka A., Satysfakcja zawodowa pielęgniarek na tle wybranych czynników środowiska pracy, „Pielęgniarstwo XXI wieku” 32-33(2010), nr 3-4, s. 5-8.
Published
2019-07-27
Section
Articles