Crisis Intervention Activities in Teachers’ Work

Main Article Content

Magdalena Barabas

Abstract

The objective of this paper is to shed light on the issue of teachers’ tasks in the sphere of crisis intervention in a school setting. The paper discusses selected issues covering intervention activities taken by teachers in the face of difficult and crisis situations which their pupils experience. The rapidly changing present-day reality provides numerous diverse and often challenging situations, characterised by high stress levels. They also affect children and teenagers, and might constitute both a certain type of opportunity and a threat to their development. Due to the frequency of contacts between teachers and their pupils, it is worth taking a close look at the situation of teachers and the measures they adopt in the face of a crisis being experienced by a pupil. It is worth mentioning that the teacher’s profession is marked by high social expectations regarding their competence and by a growing number of tasks characteristic of other professions, e.g. psychologists, social workers or therapists. A teacher’s task is not only to provide knowledge and educate, but also to carry out intervention activities due to the dynamics of interpersonal relations and the challenges of contemporary world. The article could serve as a contribution to further deliberations and studies concerning teachers’ competence in the sphere of crisis intervention.

Article Details

Section
Articles

References

Barabas, M. (2016). Interwencja kryzysowa w pracy pedagoga szkolnego, Lubelski Rocznik Pedagogiczny 35(1), 197-210.
Barabas, M. (2021). Kompetencje nauczyciela w zakresie profilaktyki w szkole. W: A. Karpińska, M. Zińczuk, K. Kowalczuk (red.) Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej (s. 239-250). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Bilicki, T. (2020). Jak pracować z uczniem w kryzysie w czasie pandemii COVID-19? W: J. Pyżalski (red.) Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (s. 16-19). Warszawa: EduAkcja.
Ciszewska, K., Żyża, S. (2015). Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej. Poradnik. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Czerepaniak-Walczak, M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń: Edytor.
Górniak, K. Z. (2014). Nauczyciel „służbą szybkiego reagowania” w sytuacjach kryzysowych uczniów. W: L. Buller (red.) Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa w szkole (s. 55-66). Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
Górniak, K. Z., Pijarowska, R. (2015). Interwent czy interwentka? Pierwsza pomoc emocjonalna-kompetencja komunikacyjna w sytuacji kryzysu psychologicznego. W: D. Hryszkiewicz, I. Nowicka (red.), Zarządzanie kompetencjami kobiet w Policji (s. 247-261). Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Górniak, K. Z., Karusewicz, A. (2010). Personel medyczny „służbą szybkiego reagowania” w kryzysie pacjentów. Edukacja Zdrowotna, 7(1), 123-130.
Jagieła, J. (2009). Kryzys w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Kraków: Rubikon.
Konieczna-Kucharska, M. (2015). Miękkie i twarde kompetencje nauczycieli. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 19, 229-241.
Koszewska, K. (2012). Budowanie strategii antykryzysowej na terenie szkoły/placówki oświatowej, https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=6178 (dostęp: 02.04.2021).
Macander, D. (2021). Interwencja w szkole z punktu widzenia prawa oświatowego, https://madraochrona.pl/strefa-specjalisty/interwencja-w-szkole-z-punktu-widzenia-prawa-oswiatowego/ (dostęp: 01.03.2021).
Morbitzer, J. (2020). Edukacja w epoce współczesnych kryzysów, Studia Edukacyjne, 56, 7-26.
Piorunek, M. (2012). Wokół problemów doradztwa w szkole. Percepcja pomocowych funkcji szkoły w narracjach rodzicielskich. Studia Edukacyjne, 22, 283-299.
Porzak, R. (2004). Wymiary interwencji psychologiczno-pedagogicznej. Remedium, 4, http://psychologia.edu.pl/czytelnia/61-remedium/948-wymiary-interwencji-psychologiczno-pedagogicznej.html (dostęp: 31.03.2021).
Porzak, R. (2004a). Typy interwencji – interwencja wychowawcza. Remedium, 7/8, http://psychologia.edu.pl/czytelnia/61-remedium/953-typy-interwencji-interwencja-wychowawcza.html (dostęp: 31.03.2021).
Prucha, J. (2006). Pedeutologia. W: B. Śliwerski (red.) Pedagogika. T. 2: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
Rogers, C. R. (1961). On becoming a person: A therapist’s view of psychoterapy. Boston: Houghton Mifflin.
Rogers, C. R. (1980). A way of being. Boston: Houghton Mifflin.
Sarzała, K. (2006). Procedury, strategie zarządzania kryzysem w szkole opracowane przez Zespół ds. Przeciwdziałania Problemom Wychowawczym, działający na podstawie Zarządzenia Nr 1424/06 Prezydenta Miasta Gdańska, z dnia 5.12.2006 r., https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/20131150022/broszura.pdf (dostęp: 20.03.2021).
Strykowski, W. (2005). Kompetencje współczesnego nauczyciela. Neodidagmata, 27/28, 15-28.
Strykowski, W., Strykowska, J., Pielachowski, J. (2003). Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań: Wydawnictwo eMPi2.
Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. (Dz. U. 2017 r., poz. 59).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. 2003 r., Nr 26, poz. 226).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011 r., Nr 209, poz. 1245).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015 r., poz. 1249 z późn. zm).
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493).
World Health Organization, War Trauma Foundation and World Vision International. (2013). Psychological first aid: A facilitator’s guide to orienting field workers. Genewa.
World Health Organization, War Trauma Foundation and World Vision International. (2011) Psychological first aid: Guide for field workers. Genewa
Greenstone, J. L., Leviton, S. C. (2004). Interwencja Kryzysowa. Tłum. Monika Gajdzińska, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.