The Authority of a Teacher-Educator as a Chance to Overcome Aggression and Violence at School

Main Article Content

Helena Slotwinska

Abstract

In the article discusses the most important issues contained in its title. It consists of six points. At the beginning, the concept of authority was discussed in detail, followed by its role and importance in teaching and upbringing. The third and fourth points show the concept and types of aggression and violence as well as manifestations of aggressive behavior. Each teacher, having a thorough knowledge of the subject of his specialization, must educate himself in this field, but also in related fields. The intellectual attitude of the teacher should be characterized by moderation, caution, prudence and restraint in passing judgments. The personality and professional competences of a teacher - educator are another issue presented in the article. The final part of the article is devoted to the relationship between the teacher and the student, which makes it easier to overcome educational difficulties.

Article Details

Section
Articles

References

Bagrowicz, J. (2007). Czy są nam potrzebne autorytety w nauce i wychowaniu? W: I. S. Ledwoń i in. (red.), Scio cui credidi (s. 1091-1100). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Bronk, A. (1982). Rozumienie. Dzieje. Język. Filozoficzna hermeneutyka H.G. Gadamera. Lublin: Redkacja Wydawnictw KUL.
Chałas, K. (2001). Pedagogia gimnazjum. Polskie gimnazjum – tradycja i teraźniejszość. Dzierżoniów: Wydawnictwo ALEX.
Chlewiński, Z., Majdański, S. (1973). Autorytet. W: F. Gryglewicz; R. Łukaszyk, Z Sułowski (red.), Encyklopedia katolicka. T. I. Lublin: TN KUL.
Chrost, M. (2012). Kompetencje emocjonalne i społeczne młodzieży. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
Frączek, A. (1975). Z zagadnień psychologii agresji. Prace Zespołu Badawczego Psychologicznych Mechanizmów Czynności Agresywnych IP UW i PIPS. Warszawa: Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.
Grabska, S. (1998). Autorytet. W: A. Zuberbier (red.), Słownik Teologiczny. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
Grzywa-Bilkiewicz, A. (2006). Problem agresji we współczesnej szkole. W: B. Muchacka (red.), Szkoła w teorii i praktyce edukacyjnej (s. 189-198). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Guerin, S., Hennessy, E. (2004). Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Hinde, R. (1993). Niektóre problemy agresywnego zachowania. W: A. Frączek, H. Zumklej (red.), Socjalizacja a agresja (s. 15-24). Warszawa: Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
Jędrzejewski, M. (2001). Subkultury a przemocw perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Jougan, A. (1958). Słownik kościelny łacińsko – polski. Poznań–Warszawa–Lublin: Księgarnia św. Wojciecha.
Kacprzak, L. (2005). Przemoc i agresja a oddziaływanie społeczno-wychowawcze: źródła, przyczyny, zapobieganie. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica.
Konopnicki, J. (1971). Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i środowisko. Warszawa: PWN.
Kosmana, I. (2013). Rola wzoru osobowego w kształtowaniu chrześcijańskiego życia. Studium homiletyki na przykładzie św. Maksymiliana Kolbego, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów.
Lisiecka, D. (2006). Kształtowanie kompetencji ucznia. Edukacja i Dialog, 5(178), 7-10.
Łobocki, M. (1989). Trudności wychowawcze w szkole. Zapobieganie i przeciwdziałanie. Warszawa: WSiP.
Mellibruda, J. (1993). Oblicza przemocy. Remedium, 10, 1-12
Migała, P. (2008). Dlaczego uczeń staje się agresywny? Przyczyny i uwarunkowania. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Rogge, J. U. (2008). Agresja a wychowanie: czy dzieci mają prawo do agresji? Kielce: Jedność.
Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Olbrycht, K. (2007). O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Pospiszyl, I. (1994). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Radzik, K. (1991). Osobowość wychowawcy w systemie zapobiegawczym ks. Bronisława Markiewicza. Marki-Struga: Wydawnictwo Michalineum.
Ranschburg, J. (1980). Lęki, gniew, agresja. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Rejzner, A. (2008). Agresja w szkole. Uwarunkowania społeczne i kulturowe. W: M. Libiszowska- Żółtkowska, K. Ostrowska (red.), Agresja w szkole. Diagnostyka i profilaktyka (s. 103-110). Warszawa: Difin.
Rybicki, P. (1980). Elementy racjonalne i irracjonalne w strukturze autorytetu naukowego. W: P. Rybicki, J. Goćkowski (red.), Autorytet w nauce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Skorny, Z. (1968). Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN .
Słotwińska, H. (2017). Idea proegzystencji wartością zasadniczą w życiu wychowawcy. Paedagogia Christiana, 2(40), 133-156.
Słotwińska, H. (2008). Wychowawcza wartość wzorów osobowych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Szewczuk, W. (red.), (1985). Słownik Psychologiczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Solak, A. (2001). Człowiek i jego wychowanie. Zagadnienia wybrane. Tarnów: Biblos.
Stróżewski, W. (2007). Promieniowanie mistrza. W drodze 2(402), 58-65.
Surzykiewicz, J. (2008). Profilaktyczna pomoc wychowawcza w zapobieganiu agresji: znaczenie kompetencji społecznych. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, K. Ostrowska (red.), Agresja w szkole: diagnostyka i profilaktyka (s. 188-252). Warszawa: Difin.
Surzykiewicz, J. (2008a). Agresja i przemoc w szkole. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, 2. Warszawa: PWN.
Wagner, I. (2005). Stałość czy zmienność autorytetów. Pedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Wolińska, J. M. (2003). Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny. Lublin: Wydawnictwo UMCS.