Early Education Teachers in the Light of International Comparative Research

Main Article Content

Agata Cudowska

Abstract

The article describes the main issues related to the functioning of early childhood education and care in Europe based on a comparative analysis of thirty-eight education systems. The special role of teachers in children’s development, achieving high learning results and achieving educational success was emphasized. Structural reforms concerning the qualifications of early childhood education workers, aimed at professionalisation of teaching staff, are presented. The minimum level of qualifications required of pre-primary education teachers in institutionalized early childhood education and care facilities in European countries was compared. The same analyzes were presented in relation to assistants employed in this sector of education. The status of professional development of teachers and assistants employed in early childhood education institutions in Europe was also characterized.

Article Details

Section
Articles

References

Day, Ch. (2004). Rozwój zawodowy nauczyciela. Tłum. J. Michalak, Wstęp T. Lewowicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
European Commission/EACEA/Eurydice, 2020. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2020: Overview of major reforms since 2015. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Gajdzica, A. (2008). Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole (s. 13-22). W: Z. Gajdzica, J. Rottermund, A. Klinik (red.). Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Gajdzica, A. (2013). Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych – między zaangażowaniem a oporem wobec zmian. Toruń–Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek.
Jakimiuk, B. (2017). Relacje zawodowe i osiągnięcia osobiste jako czynniki satysfakcji z pracy nauczycieli a ich indywidualne doświadczenia. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Kirenko, J., Zubrzycka-Maciąg, T. (2011). Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Komisja Europejska/EACEA/Eurydice (2015). The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions,and Policies. [Zawód nauczyciela w Europie: polityka, praktyka i odbiór społeczny] Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
Komisja Europejska/EACEA/Eurydice (2019). Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition. Eurydice Report. [Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie – Wydanie 2019]. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”), Dz.U. C 119 z 28.5.2009.
Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczycieli: między anomią a autonomią. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Międzyinstytucjonalna proklamacja europejskiego filaru praw socjalnych, Dz.U. C 428 z 13.12.2017, s. 10-15, podpisana przez Parlament Europejski, Radę i Komisję dnia 17 listopada 2017 r. w Göteborgu w Szwecji.
OECD (2019), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en.
Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Witkowski, L. (2009). Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kultury symbolicznej (Przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, Dz.U. C189 z 5.6.2019, s. 4–14, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2019:189:TOC (dostęp: 28.03.2021).
Zamorska, B. (2008). Nauczyciele. (Re)Konstrukcja bycia w świecie edukacji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.