Job Satisfaction and Selected Aspects of Teacher Work

Main Article Content

Beata Jakimiuk

Abstract

The article discusses character of work and professional development of a teacher, their professional satisfaction and its factors, as well as results of own research and analysis of professional situation as a variable affecting professional satisfaction of the study respondents. The study focused on three teachers’ professional satisfaction areas: work with students, relationship with other teachers and personal achievements in relation with their professional situation determined by the type of school, professional experience and vocational training. The purpose of the study was to demonstrate relationship between professional situation of the respondents and the experienced professional satisfaction in the analyzed areas. The research issue was to recognize what the connection between various dimensions of teachers’ work and their professional satisfaction was and to which extent various work factors affect their satisfaction level.The researched group constituted of 446 teachers of various types of schools (elementary, secondary, high schools, vocational schools) with different professional experience and vocational training. The study allowed establishing a connection between professional situation of the respondents and the studied professional satisfaction factors, such as work with students, relationship with other teachers and personal achievements, in relation to the selected criteria describing their professional situation.

Article Details

Section
Articles

References

Bajcar, B., Borkowska, A., Czerw, A., Gąsiorowska, A. (2011). Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Bańka, A. (2000). Psychologia organizacji. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3 (s. 321-350). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Bartkowiak, G. (2009). Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Bera, R. (2008). Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Błaszczyk, W., Januszkiewicz, K., Śmigielski, J. (2003). Oblicza jakości życia. Człowiek w sytuacji pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Czerw, A., Borkowska, A. (2010). Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej. Psychologia Społeczna, 5, 4(15), 303-315.
Dróżka, W. (2000). Problemy startu zawodowego młodych nauczycieli a tryb ich kształcenia i dalszej stymulacji rozwoju. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Współczesność a kształcenie nauczycieli (s. 288-301). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.
Gaś, Z. (2001). Doskonalący się nauczyciel. Psychologiczne aspekty rozwoju zawodowego nauczycieli. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Główny Urząd Statystyczny (2017). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017. Warszawa: GUS.
Gołębniak, B.D., Kwiatkowska, H. (2012). Wprowadzenie: Pytanie o obszary i strategie „domykania” kwalifikacji nauczycielskich. W: B.D. Gołębniak, H. Kwiatkowska (red.), Nauczyciele. Programowe (nie)przygotowanie (s. 7-14). Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
Jakimiuk, B. (2017). Relacje zawodowe i osiągnięcia osobiste jako czynniki satysfakcji z pracy nauczycieli a ich indywidualne doświadczenia. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Jasińska, J. (2010). Stosunki i warunki pracy. W: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami (s. 235-259). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Jaworska, A., Murawska, E. (2015). Determinanty satysfakcji zawodowej nauczycieli akademickich (komunikat z badań). Kwartalnik Pedagogiczny, 1(235), 243-265.
Karney, J.E. (2004). Podstawy psychologii i pedagogiki pracy. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.
Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r. poz. 967.
Kitz, V., Tusch, M. (2009). Frustracja. Zawodowy zabójca. Warszawa: Wydawnictwo BC Edukacja.
Korczyński, S. (2011). Funkcjonowanie człowieka w organizacji. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Korczyński, S. (2017). Satysfakcja zawodowa nauczycieli. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Krasucka, A. (2012). Psychologiczne wyznaczniki satysfakcji zawodowej nauczycieli. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, 15, 43-59.
Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczycieli. Między anomią i autonomią. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Lebuda, I. (2014). Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli. Kraków: NOMOS.
Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. New York: Archives of Psychology.
Makin, P., Cooper, C., Cox, Ch. (2000). Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Metelski, A. (2017). Satysfakcja z pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich oraz doktorantów. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5, 3, 86-99.
Michalak, J.M. (2007). Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Ostrowski, K. (2008). Awans zawodowy w opinii nauczycieli szkół bydgoskich – uwarunkowania pedentologiczne. Neodidagmata, 29/30, 93-111.
Petlák, E. (2007). Klimat szkoły, klimat klasy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Poraj, G. (2009). Od pasji do frustracji. Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Schultz, D.P., Schultz S.E. (2006). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Seligman, M.E.P. (1993). Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
Siekańska, M. (2005). Zadowolenie z pracy zawodowej osób wybitnie zdolnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Springer, A. (2011). Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika. Problemy Zarządzania, 9, 4 (34), 162-180.
Taradejna, B. (2013). Oczekiwania zawodowe nauczycieli a możliwość ich realizacji w szkolnym środowisku pracy. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 4(499), 22-26.
Tucholska, S. (1999). Stres i satysfakcja w zawodzie nauczyciela. Roczniki Nauk Społecznych, 27, 2, 51-61.
Walczak, D. (2012). Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego. Warszawa: IBE.
Wiłkomirska, A. (2002). Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ,,Żak”.
Zalewska, A. (2003). Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej „Academica”.