Distance Teaching in the Situation of the COVID-19 Pandemic in the Opinion of Parents of Primary School Students

Main Article Content

Grzegorz Godawa
Katarzyna Kutek-Sładek

Abstract

Distance teaching, present in various scopes in Polish education, during the COVID-19 pandemic it unexpectedly became a daily practice of many Polish families participating in the process of educating children. The new circumstances constitute a justification of undertaking empirical research showing the conditions, course, and evaluation of education. The purpose of this article is to present the opinions of parents’ of primary school children in grades 1–6 concerning the implementation of the distance education process. In order to present the advantages and disadvantages of remote education, an analysis was carried out concerning the amount of time devoted by parents to learn with the child, as well as a general and detailed assessment of this process. The analysis of test results showed what e-learning looks like in reality and which areas require further work.

Article Details

Section
Articles

References

Heba, A. (2009). Nauczanie na odległość – wczoraj i dziś. Nauczyciel i Szkoła, 3-4(44-45), 145-152.
Holmberg, B. (2008). The Evolution, Principles and Practices of Distance Education. Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Univ.
Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?, http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/files/2014/07/K.047_Ile-czasu-rodzice-poswiecaja-swoim-dzieciom_O05a-14.pdf (dostęp: 1.05.2014).
Juszczyk, S. (2003). Kształcenie na odległość (online). W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 2 (s. 872-878), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Kiryakova, G. (2009). Review of Distance Education. Trakia Journal of Sciences, 7(3), 29-34.
Mann, M. (2020). Coronavirus (COVID-19) Guidance for Schools, https://www.nais.org/articles/pages/additional-covid-19-guidance-for-schools/ (dostęp: 1.05.2020).
Michałowski, R., Myka, W. (2014). Jak wdrażać kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych krok po kroku. Warszawa: KOWEZIU.
Nauczanie zdalne. Jak wygląda w naszych domach. Raport z badania ankietowego, https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/nauczanie-zdalne-jak-wyglada-w-naszych-domach-pobierz-raport (dostęp: 1.05.2020).
Poradnik dla rodziców, https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/poradnik-dlarodzicow (dostęp: 21.04.2020).
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, par. 12-13 (Dz.U. 2018, poz. 1861).
Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, par 20, ust. 5 (Dz.U. 2012, poz. 186 oraz Dz.U. 2012, poz. 1152 z późn. zm.),
Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 410, z późn. zm.).
Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 493, z późn. zm).
Sadeghi, M. (2019). A Shift from Classroom to Distance Learning: Advantages and Limitations. International Journal of Research in English Education, 4(1), s. 80-88.
Szkoły z e-learningiem w Polsce. Nauczanie na odległość w polskich szkołach, https://www.ourkids.net/pl/szkoly-e-learning.php#maincontent (dostęp: 30.04.2020).
Smykla, D. Rodzice o edukacji zdalnej. Są zgodni, https://www.o2.pl/artykul/rodzice-o-edukacji-zdalnej-sa-zgodni-badanie-6497666398705281a (dostęp: 1.05.2020).
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374).