Father Jacek Woroniecki (1878–1949) – Master and Mentor of Catholic and Christian Pedagogical Thought

Main Article Content

Marian Nowak

Abstract

Fr. Jacek Woroniecki contributed to building not only Christian and Catholic pedagogy, but also pedagogical theory in general in Poland, having achieving unquestioned primacy in this regard. He appeared on the grounds of Catholic and Christian pedagogy as master and teacher, contributing to the development of their disciplinary status throughout his entire life, which we read as an illustration of shaping his mature faith and his scientific reflection arising from it.


In warning against the hasty classification of educators as Catholic educators, he embraced the pedagogical issues from a position which could be described as a position of Christian wisdom, and in this wisdom, particularly in the Catholic Church, he discovered what he understood as paedagogia perennis, including in his thematic blocks such fundamental groups of issues as 1) the subject of education as the reflection over the person to be educated, 2) the object of education, i.e. what we want to produce in education by means of educational activity, and 3) the tutor, i.e. the one who individually or socially is to direct the process of education in the pupil. Noting the domination of individualistic attitudes in teaching and education, Fr. Jacek Woroniecki exhibits “the social side of the educational action itself,” while not depreciating “the tutor’s individual values” at all.


Speaking on the matter of the specificity of pedagogy, Fr. Woroniecki contributed to the consolidation of this specificity, and simultaneously introduced pedagogical reflection, in the contexts of universality, and developed its status as a discipline with its own identity, but simultaneously open to reality, to other disciplines, and the manifold aspects and dimensions of human existence. In making a practical contribution to the development of pedagogy, he indicated the methods for the formation of the character and personality of a pupil, postulating a return to the pedagogical principles of Christianity called the pedagogical universalism, in which attention was paid to the formal object of the education – the person – e.g. how the person should be when reaching the fullness of personal existence as a result of the proper, i.e. harmonious, development of all the natural and supernatural virtues.

Article Details

Section
Articles

References

Bagrowicz, J. (2012). Trudności i szanse rozwoju pedagogiki religii w Polsce [Difficulties in and opportunities for the development of religious pedagogy in Poland]. In J. Bagrowicz, J. Horowski (ed.), Edukacyjny potencjał religii (pp. 14–17). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Bronk, A. (2005). Od rozumienia religii jako „opium ludu” do tezy o niezbywalnej obecności religii w świecie [From understanding religion as the ‘opium of the people’ to the thesis about the inalienable presence of religion in the world]. In R. Ziemiańska, I. Ziemiański (ed.), Byt i sens. Księga pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie 15-18 września 2004 roku (pp. 62–70). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Bronk, A. (2009). Podstawy nauk o religii [The basics of the religious sciences]. Lublin: TN KUL.
Ferdynus, M. (2013). ‘Słów kilka’ o Jacku Woronieckim OP [‘A few words’ about Jacek Woroniecki OP]. Philosophia, 1(34), 9–16.
Gaweł, E. (1974). Wychowawcza funkcja etyki w ujęciu o. Jacka Woronieckiego [The educational function of ethics in the view of Fr. Jacek Woroniecki]. W drodze, 2(8), 30–36.
Gevaert, J. (1978). La dimensione esperienziale della catechesi. Torino: Elledici.
Gliński, E. (1949). O. Jacek Woroniecki [Fr. Jacek Woroniecki], Homo Dei, 5(18), 476–483.
Guardini, R. (1923). Liturgische Bildung. Versuche. Burg Rothenfels am Main: Verlag Deutsches Quickbornhaus.
Guardini, R. (1991). Podstawy pedagogiki [The basics of pedagogy]. In R. Guardini, Bóg daleki, Bóg bliski (pp. 270–278). Poznań: “W drodze.”
Hejnicka-Bezwińska, T. (1995). W poszukiwaniu racjonalności polskiej pedagogiki współczesnej [In search of the rationality of Polish contemporary pedagogy]. In Ibid. (ed.), Racjonalność pedagogiki. Materiały z konferencji naukowej (pp. 13–30). Bydgoszcz: WSP.
Horowski, J. (2007). Paedagogia perennis w dobie postmodernizmu. Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI wieku [Paedagogia perennis in the postmodern era. Educational concepts of Fr. Jacek Woroniecki and the culture of the turn of the 20th and 21st centurie]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Karolewicz, G. (1989). Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów [The Catholic University of Lublin between 1925 and 1939 in the memories of its employees and students]. Lublin: RW KUL.
Kaufmann, H.-B. (1970). Religionsunterricht und Schulreform, Zum Religionsunterricht morgen. T. I. Perspektiven künftiger Religionspädagogik (pp. 237–246). München–Wuppertal: Verlag J. Pfeiffer – Jugenddienst Verlag.
Krasnodębski M. (2009). Pedagogika Jacka Woronieckiego i Feliksa Wojciecha Bednarskiego jako egzemplifikacja etyki tomizmu tradycyjnego [The pedagogy of Jacek Woroniecki and Feliks Wojciech Bednarski asexamplification of the ethics of traditional Thomism]. Studia Ełckie 11, 29–58.
Kunowski, S. (1959). Wiedza szkolna i jej dydaktyczne rodzaje [School knowledge and its didactic types]. Chowanna, 9(10), 472–482.
Magier, P. (2019). Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej [The Metateory of Christian pedagogy]. Lublin: TN KUL.
Nowak, M. (1999). Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej [The fundamentals of open pedagogy. A dynamic approach in Christian inspiration]. Lublin: RW KUL.
Nowak, M. (2012). Teorie i koncepcje wychowania [Theories in and concepts of upbringing]. Warsaw: WAiP.
Polak, R. (1999). Jacek Woroniecki – życie i twórczość naukowa [Jacek Woroniecki – his life and academic work], Człowiek w Kulturze, 12, 219–240.
Polak, R. (2007). Roztropność i jej składniki według Jacka Woronieckiego [Prudence and its elements according to Jacek Woroniecki], Cywilizacja, 22, 82–90.
Woroniecki, J. (1961). Wychowanie człowieka. Pisma wybrane [Human education. Selected writings]. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Woroniecki, J. (2000). Pełnia modlitwy. Studium teologiczne dla inteligencji [The Fullness of Prayer: A Theological Study for the Intelligentsia]. Warszawa: Viator.
Woroniecki, J. (2008). W szkole wychowania. Teksty wybrane [In the School of Upbringing. Selected Writings]. Szczecinek: Wydawnictwo Fundacji Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej.
Woroniecki, J. (2010). Katolickość tomizmu [The Catholicity of Thomism]. Lublin: Wydawnictwo Antyk.
Woroniecki, J. (1922). Metoda i program nauczania teologii moralnej [The Method and Curriculum of Teaching Moral Theology]. Lublin: Nakładem Uniwersytetu Lubelskiego.
Woroniecki, J. (1925). [On the Cult of Homeland Language]. Lwów–Warszawa: Książnica–Atlas.
Woroniecki, J. (2013). Katolicka etyka wychowawcza [Catholic Educational Ethics]. Vol. I, II, III. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej & Wydawnictwo KUL (first edition 1925). Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin: Nakład Księgarni Św. Wojciecha.
Zdybicka, Z.J. (1978). Człowiek i religia. Zarys filozofii religii [Man and religion. An outline of the philosophy of religion]. Lublin: RW KUL.