Child Welfare Centres in the Polish Kingdom in Light of the Records Kept by the Central Welfare Council (1832–1870)

Main Article Content

Wiesław Partyka

Abstract

The main aim of the article is to show the contribution of the Central Welfare Council (1832-1870) to the organization of protection for children in the Polish Kingdom in the 19th century. Due to the destruction of the majority of the Council’s files during the Second World War, the research is based only on the residual team found in the collection of the Main Archive of Old Files in Warsaw. The preserved records show that the CWC tried to supervise the protection activities in the Kingdom of Poland and mobilized local philanthropists to establish new ones. At the same time, it took care to maintain certain standards as to the premises and financial security of the planned protection. The CWC attached great importance to the fact that the functions of guardians were entrusted to trustworthy people, whose primary goal was the welfare of children. All abuses were eliminated. In the 1860s, in the Kingdom of Poland, there were several dozen or so guardianships for children, while on a mass scale they started to be established at the beginning of the 20th century. The CWC, which had previously prepared the ground for this type of activity, certainly had considerable merit in this respect.

Article Details

Section
Articles

References

AGAD, RGO, Akta administracji funduszów Sali Ochrony w Grzmiący, sygn. 61.
AGAD, RGO, Akta administracji funduszów sali ochrony w Miechowie, sygn. 65.
AGAD, RGO, Akta administracji funduszów sali ochrony w Olkuszu, sygn. 66.
AGAD, RGO, Akta administracji funduszów sali ochrony w Opocznie, sygn. 67.
AGAD, RGO, Akta administracji funduszów sali ochrony w Sandomierzu, sygn. 70.
AGAD, RGO, Akta administracji funduszów Sali Ochrony w Stopnicy, sygn. 71.
AGAD, RGO, Akta administracji funduszów sali ochrony we wsi Deszno, sygn. 60.
AGAD, RGO, Akta osobiste sali ochrony w Radomiu, sygn. 69.
AGAD, RGO, Akta Sali ochrony w Maryampolu, sygn. 64.
Bołdyrew, A. (2016). Źródła do badań nad ochronkami jako instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku. Studia Paedagogica Ignatiana, 2, 271-289.
Cieszkowski, A. (1845). O ochronach wiejskich. Lwów.
Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. IV, s. 54-73.
Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. LXX, s. 189 n.
Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. XV, s. 9-25.
Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. XXX, s. 4-89.
Górski, L. (1889). Ochronki wiejskie. Warszawa.
Jakubiak, K. (2015). Początki polskiej pedagogiki przedszkolnej. Edukacja Elementarna, 4, 109-118.
Kępski, C. (1990). Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności (1815-1952). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Kępski, C. (1993). Towarzystwa dobroczynności w Królestwie Polskim (1815-1914). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Markiewiczowa, H. (2002). Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814-1914. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Opiela, M. (2019). Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogika integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Partyka, W. (2017). Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Przegaliński, A. (2009). Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-1914. Lublin: „Werset”.
Surdacki, M. (1998). Dzieci porzucone w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVIII wieku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Surdacki, M. (2015). Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Szewczuk, D. (2004). Ochronki w guberni lubelskiej w latach 1853-1914. Res Historica, 18, 43-55.
Zdanie sprawy z działań szpitali i instytutów dobroczynnych w Królestwie Polskim za rok 1861, (1862). Warszawa.