The Potential of Cyberspace for the Development of the Person’s Ability to Create in the Assessment of Pedagogy Students

Main Article Content

Anna Badora

Abstract

The purpose of the presented article is to determine progressive cyberspace potential points for the development of a person’s creativity, in the opinion of pedagogy students.


The adopted goal constitutes the division of this article into three subsections. The first explanation deals with the term creativity of a person. Part two contains the theoretical analysis of cyberspace as a kind of potential for developing creativity. In the last section, the interpretation of data obtained from the free statements of pedagogy students regarding the problem is included.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

Anna Badora, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Science

Dr Anna Badora – Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin

References

Andrzejewska, A. (2009). Świat wirtualny kreatorem rzeczywistości dziecka. W: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberświat możliwości i zagrożenia. Warszawa: Żak.
Bednarek, J. (2014). Społeczne kompetencje medialno-informacyjne w kontekście bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. W: J. Bednarek (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Warszawa: Difin.
Cudowska, A. (2004). Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Białystok: Stowarzyszenie Trans-Humana.
Gajda, J. (2007). Media w edukacji. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.
Góralski, A. (2003). Teoria twórczości. Eseje filozoficzne i pedagogiczne. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.
Kandzia, J. (2015). Innowacyjne postawy podmiotów procesu kształcenia matematycznego w cyberprzestrzeni. W: Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń, człowiek, edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej. Karków: Impuls.
Lazarewicz, N. (2011). Twórczość jako jedność możliwego i koniecznego. W: J. Łaszczyk (red.), Filozofia i pedagogika twórczości – główne problemy, zasadnicze rozstrzygnięcia. Warszawa: Uniwersitas Rediviva.
Maj, B. (2007). Internet jako medium edukacyjne – szanse oraz zagrożenia. W: M. Sokołowski (red.), Oblicza internetu. Architektura komunikacyjna sieci. Elbląg: Opus.
Otto, W. (2009). Krótkie formy filmowe w internecie. W: M. Jeziński (red.), Nowe media a media tradycyjne. Toruń: Adam Marszałek.
Pietrasiński, Z. (1969). Myślenie twórcze. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Popek, S. (2015). W kręgu aktywności twórczej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Roguska, A. (2012). Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej. Kraków: Impuls.
Rudniański, J. (1981). Homo cogitans. O myśleniu twórczym i kryteriach wartości. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Schulz, R. (1990). Twórczość społeczne aspekty zjawiska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Sowa, W. (2008). Rola internetu w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych w ocenie maturzystów. W: B. Szmigielska (red.), Całe życie w sieci. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Stanisławowski, L. (2013). Reakcja na piękno wśród młodzieży gimnazjalnej. W: A. Żukowska (red.), Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Szmidt, K. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne.
Szmigielska, B. (2009). Internet jako środowisko edukacyjne. W: B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty internetu. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Tomisia, K. (2008). Edukacja moralna młodzieży w przestrzeni internetu. W: B. Szmigielska (red.), Całe życie w sieci. Kraków: Wydawnictwo UJ.