Contemporary Teaching between the Paradigms of Traditional and Pragmatic-Humanistic Student-Centered Teaching

Main Article Content

Mária Matulčíková

Abstract

Reflecting on the current conceptual focus of teaching, several aspects overlap: the economic needs of society, newer brain research, the impact of digital technologies, personological approaches to learning with emphasis on the concept of student-centered learning. In this paper, we will try to approach the specifics of the student-centered learning concept (SCL), based on the initial comparative analysis of traditional and modern didactic concept. The subject of the analysis will be theoretical foundations of SCL and practical questions of its application in school education, didactic questions of organization and teaching methodic within SCL.

Article Details

Section
Articles

References

Bellová., S., Siváková, G.,Tišťanová, K. (2019). Aspekty nevhodného správania žiakov voči učiteľom v slovenských školách. In: Pedagogická revue, č. 1. s. 73-83.
Brandes, D., Ginnis, P. (1994). A Guide to Student-centered Learning. Cheltenham: Neilson Lid.
Ginnis, P. Efektivní výukové nástroje pro učitele. Strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka. Praha: Univesum.
Goleman, G. (2011). Emoční inteligence. Praha: Metafora.
Organ Szines-iskola. Nevelési Program. [cit. 09.02.2020] http://www.szines-iskola.hu/fajl/pedagogiai_program.pdf.
Fishman, S.M., Certhy, Mc.L. (1998). John Dewey and the Challenge of Classroom Practice. Teachers College Columbia University New York & London.
Gajdošová, E., Herényiová, G. (2002). Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov. Bratislava: Príroda.
Kaput, K. (2018). Evidence for Student-Centered Learning ERIC Number: ED581111. [cit. 09.02.2020] Retireved: https://eric.ed.gov/?id=ED581111.
Kopecký, K., Szotkowski, R. (2016). Specifické formy kyberšikany učitelů v prostředí základních a středních škôl. Olomouc [cit. 09.02.2020] Retrieved: http://oldwww.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/veda-vyzkum-zahr/2016/seminare/Specificke_formy_kybersikany_ucitelu_-_text.pdf.
Matulčíková, M. (2007). Reformno-pedagogické a alternatívne školy. Bratislava: Musica Liturgica.
Matulčíková, M. (2010). Štúdiá o deťoch a detstve – konceptuálne a obsahové otázky = Child and childhood study – innovation for theory, research and practice. In: Paedagogica 22, s. 57-77.
Optimalized POGIL Process Skill Definition 2015 [cit. 09.02.2020] Retrieved: https://pogil.org/uploads/attachments/cj54b5yts006cklx4hh758htf-process-skills-official-pogil-list-2015-original.pdf.
Student-Centered Instructional Strategies. Instructional methods. 2018 [cit. 09.02.2020]. Retireved: https://www.teachthought.com/pedagogy/28-student-centered-instructional-strategies/.
Tomengová, A. (2012). Aktívne učenie sa žiakov- stratégie a metódy. Bratislava: MPC.
Rogers, C.R. (2014). Způsob bytí: klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Praha: Portál.
Zelina, M. (2000). Alternatívne školstvo. Bratislava: Iris.