Say It with Fish! Dutch and Polish Fish Metaphors and Their Linguistic Picture of the World

Keywords: phraseology, metaphor, Dutch and Polish expressions with fish/sea creatures, linguistic worldview

Abstract

The theme of fish is present in literature, mythology, religion and also in phraseology. The sea has always been a meeting place for different peoples who spoke different languages. That is why the language of seagoing people has always been international. For this reason, expressions with a fish motif would seem to be an interesting research set. The first part of this article presents the history of Polish and Dutch maritime connections. The next part of the article presents collected ichthyological metaphors in both Polish and Dutch. The author then compares Dutch and Polish metaphors with fish/water creatures to see to what extent the ichthyological metaphor is rooted in these languages, and what similarities and differences can be discovered. Furthermore, the concept of a linguistic worldview based on metaphors with fish species common to both languages is analysed.

References

Bąba, Stanisław. Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego. PWN, 1996.

Beelen, Hans, e.a. Seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus à Winschooten. Walburg Pers, 2011.

Berns, Jan. We zien wel waar het schip strandt. Zee- en scheepvaartstermen in het dagelijks taalgebruik. BZZTôH, 1991.

Huizinga, Albertus, en Agave Kruijssen. Huizinga’s spreekwoorden en gezegden: herkomst, verklaring en vergelijking met Frans, Duits, Engels. Tirion, 1994-1997.

Jutte, Jos. Spreekwoorden en zegswijzen ontleend aan het zeewezen, de scheepvaart en de vischvangst. Rotterdam: Jutte, 1914.

Kowalska-Szubert, Agata. Polder, lakmus en kordzik. Nederlandse lexicale ontleningen in het hedendaagse Pools. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.

Lennep, Jacob van. Zeemans-woordenboek. Amsterdam: Gebroeders Binger, 1856.

Mikołajczuk, Barbara, en Dagmara Płaza-Opacka. Miasto z morza. Gdynia w II Rzeczypospolitej. Muzeum miasta Gdyni, 1992.

Muldner-Nieckowski, Piotr. Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Bertelsmann Media – Świat, 2003.

Rak, Maciej. ‘Na bezrybiu i rak ryba. Językowo-kulturowy obraz raka w polszczyźnie’. Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury, vol. 29, 2017, pp. 149-169.

Szerszunowicz, Joanna. ‘Językowy obraz ryb we frazeologii polskiej i włoskiej (ujęcie komparatywne)’. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, geredigeerd door Michał Sarnowski en Włodzimierz Wysoczański, 5e ed., Uniwersytet Wrocławski, 2005, pp. 361-369.

Sijs, Nicoline van der. Geleend en uitgeleend. Nederlandse woorden in andere talen en andersom. Contact, 1998.

Sijs, Nicoline van der. Klein uitleenwoordenboek. Sdu, 2006.

Sijs, Nicoline van der. Nederlandse woorden wereldwijd. Sdu, 2010.

Skorupka, Stanisław. Słownik frazeologiczny języka polskiego. Dln. 1-2, Wiedza Powszechna, 1999.

Stoett, Frederik August. Nederlandse spreekwoorden en gezegden verklaard en vergeleken met die in het Frans, Duits en Engels. 10e druk, Thieme, 1981.

Thijssen, Lucia. Polska i Niderlandy 1000 lat kontaktów. Walburg Pers, 2003.

Uniwersalny słownik języka polskiego, geredigeerd door Stanisław Dubisz, PWN, 2003.

Van Dale Groot Uitdrukkingenwoordenboek: Verklaring en herkomst van moderne uitdrukkingen, geredigeerd door Hans de Groot. Van Dale Lexicografie, 2006.

Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, geredigeerd door Ton den Boom en Ruud Hendrickx, 15e herziene druk, Van Dale Uitgevers, 2015.

Zgółkowa, Halina. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny t. 1–50. Wydawnictwo Kurpisz, 1994-2005.

Published
2022-11-14