The Role of Basic Educational Environments in the Patriotic Education of Children and Youth

Keywords: patriotism; homeland; educational environments; family; school; parish; patriotic education

Abstract

Patriotic education of children and youth is becoming a priority task. It should be done in a harmonious cooperation of three basic educational environments: family, school and parish. The first school of patriotism is the family which shapes the image of the homeland, the respect for national symbols, it celebrates national anniversaries and cultivates patriotic traditions. In the family, the young person develops the virtues necessary for the functioning of national ties, such as: faithfulness, diligence and hospitality. A great role in the patriotic upbringing of children and youth is also played by the school. The national identity is shaped in particular by subjects, such as: Polish, history and civics. An important role is played by reading literary works and knowledge of the most important national songs that are part of the Polish cultural heritage. A special role in transmitting patriotic content, awakening the national spirit and loving the homeland is fulfilled by catechetical teaching and pastoral activity of the parish. The sense of patriotism, the bond with the nation and the love of the homeland can still be successfully introduced into the spiritual world of children and youth, despite globalization, the culture of hedonism and materialism. It is also worth emphasizing that the essence of patriotism in the present times is expressed in honest, creative work, in the service of society and the homeland.

Author Biography

Tadeusz Panuś, The Pontifical University of John Paul II in Krakow

Rev. Prof. Dr. Hab. Tadeusz Panuś – head of the Department of Catechetics at the Faculty of Theology of the Pontifical University of John Paul II

References

Bartyzel Jacek, Patriotyzm w kulturze politycznej, w: Oblicza patriotyzmu. Rozprawy i szkice, Toruń: Wyd. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej 2007, s. 37-79.

Bielatowicz Amadeusz, Patriotyzm w kręgu kibicowskim, w: Dwadzieścia esejów o patriotyzmie, oprac. K. Daraż-Duda, M. Stankiewicz-Kopeć, Kraków: Wyd. Episteme 2013, s. 81-84.

Bocheński Jan Maria, O patriotyzmie, Warszawa: Wyd. Odpowiedzialność i Czyn 1989.

Braun-Gałkowska Maria, Środowisko wychowawcze: dom, szkoła, grupa rówieśnicza, parafia, w: Katecheza w szkole, red. J. Krucina, Wrocław: Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1992, s. 49-63.

Chmura Andrzej, Pastoralne aspekty wychowania do patriotyzmu, w: Wychowanie do patriotyzmu, red. W. Janiga, Przemyśl–Rzeszów: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2006, s. 465-482.

Chrześcijański kształt patriotyzmu. Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Społecznych, http://episkopat.pl/chrzescijanski-ksztalt-patriotyzmu-dokument-konferencji-episkopatu-polski-przygotowany-przez-rade-ds-spolecznych/ [dostęp: 29.08.2019].

Chudy Wojciech, Polska rodzina bastionem tradycji otwartym na nowoczesność, w: XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny, red. A. Czarnocki, M. Igielski, Z. Kunert [i in.], Warszawa: Wyd. Fundacja „Rodzina Nadzieją Jutra”, KAI 1994, s. 135-144.

Chudy Wojciech, Rodzina a wartość patriotyzmu, w: „Servo veritatis”. Materiały Międzynarodowej Konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Uniwersytet Jagielloński, 9-11 października 2003 r., Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2003, s. 259-270.

Dwadzieścia esejów o patriotyzmie, oprac. K. Daraż-Duda, M. Stankiewicz-Kopeć, Kraków: Wyd. Episteme 2013.

Hanik Jan, Rosnowska Janina, Pol Wincenty Terencjusz (1807-1872), w: Polski Słownik Biograficzny, red. E. Rostworowski, t. XXVII, Kraków: Wyd. Ossolińskich 1982-1983, s. 255-263.

Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków: Wyd. Znak 2005.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków: Wyd. Znak 2005.

Jundziłł Irena, O wychowaniu patriotycznym dzieci, Warszawa: PZWS 1963.

Katecheza w szkole, red. J. Krucina, Wrocław 1992.

Kępiński Marcin, Przymus Nowej Wiary. Komunistyczny patriotyzm stalinowskiej szkoły w narracjach łódzkich nauczycieli, w: Kulturowe analizy patriotyzmu, red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk: Wyd. Naukowe Katedra 2016, s. 187-214.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków: WAM 2001.

Koselleck Reinhart, Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, Warszawa: Oficyna Naukowa 2009.

Kulturowe analizy patriotyzmu, red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2016.

Maski i twarze patriotyzmu, red. M. Karolczak, Kraków: NCK 2012.

Mazurkiewicz Piotr, Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Warszawa: ATK 2001.

Michalik Józef, Minął tydzień, t. I, Częstochowa: Biblioteka Niedzieli 2002.

Mikulski Krzysztof, Wychowanie patriotyczne w rodzinie, „Powołanie” 2003, nr 4, s. 52.

Panuś Tadeusz, Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji. Studium w świetle „Ramowego Programu Katechizacji” funkcjonującego w latach 1971-2001, Kraków: Wyd. Unum 2001.

Przetacznik-Gierowska Maria, Włodarski Ziemowit, Psychologia wychowawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.

Ryczan Kazimierz, Patriotyzm wyzwaniem dla szkoły i katechezy, w: Wychowanie do patriotyzmu, red. W. Janiga, Przemyśl–Rzeszów 2006, s. 365-376.

Salij Jacek, Patriotyzm dzisiaj, w: Wychowanie do patriotyzmu, red. W. Janiga, Przemyśl-Rzeszów 2006, s. 327-339.

Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.

Szacki Jerzy, Patriotyzm jako „błąd” i jako „cnota”, w: Maski i twarze patriotyzmu, red. M. Karolczak, Kraków: NCK 2012, s. 105-120.

Środa Magdalena, Jaki patriotyzm?, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 103, s. 15.

Środa Magdalena, Patriotyzm jest nudny, „Wprost” 2011, nr 19, s. 40.

Tomasik Piotr, Wychowanie patriotyczne jako płaszczyzna korelacji nauczania religii z edukacją szkolną, w: Wychowanie do patriotyzmu, red. W. Janiga, Przemyśl–Rzeszów: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2006, s. 483-505.

Tusk Donald, Polak rozłamany, „Znak” 1987, nr 11-12, s. 190-191.

Wolicki Marian, Wychowanie patriotyczne w rodzinie, w: Wychowanie do patriotyzmu, red. W. Janiga, Przemyśl–Rzeszów 2006, s. 421-430.

Żygulski Kazimierz, Święto i kultura. Święta dawne i nowe. Rozważania socjologa, Warszawa: IWZZ 1981.

Żyjemy w miłości Boga. Podręcznik dla klasy VIII szkoły podstawowej, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, Kraków: Wyd. św. Stanisława BM 2018.

Published
2020-02-20
Section
Articles