Intertextuality in Homily

Keywords: homily, intertextuality, interactivity, pragmatic dimension of preaching

Abstract

Intertextuality can be mentioned as one of the features determining the existence of a text (or lack there of). Intertextuality means that the text is positioned between other texts. This article presents the issue of intertextuality in the liturgical proclamation of the word of God. In a homily intertextuality has been introduced as a mean of preventing the existence of so-called “open text” in the process of actualization of the content of God Revelation (the content of the Mass Lectionary). Whereas, in a practice of preaching, intertextuality aims to strengthen the understanding of homily for congregation and support a dialogue between the preacher and the homily recipients.

References

Dobrzyńska T., Tekst. Próba syntezy, „Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 82(1991), nr 2, s. 142-183.

Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Dyk S., Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Dyk S., Klementowicz M., Wyrostkiewicz M., Słowo aktualne. Przepowiadanie a kwestie społeczne, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski. (Publikacja złożona do druku we wrześniu 2019 r.).

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, w: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf [dostęp: 20.06.2019].

Chrzanowski D., Zrozumieć kerygmat. Treści didaskalijne przepowiadania homilijnego, w: Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, red. M. Dąbrówka, M. Klementowicz, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2017, s. 89-104.

Głowiński M., O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 75-100.

Hajduk R., Mea res agitur. Egzystencjalny aspekt przepowiadania homilijnego, w: Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, red. M. Dąbrówka, M. Klementowicz, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2017, s. 53-56.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Klementowicz M., Funkcja fatyczna języka homilii i kazań, „Roczniki Teologiczne” 63(2016), z. 12, s. 61-73.

Klementowicz M., Homilia jako tekst integralny teologicznie, w: Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, red. M. Dąbrówka, M. Klementowicz, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2017, s. 9-19.

Kristeva J., Séméiotikè. Studia z zakresu semanalizy, z franc. przeł. T. Stróżyński, Fundacja Terytoria Książki. Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2017.

Malewicz R., „Nie zamykać w śmierci głoszonego Chrystusa”. Treści kerygmatyczne przepowiadania homilijnego, w: Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, red. M. Dąbrówka, M. Klementowicz, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2017, s. 39-42.

Müllerová O., Mluvený text a jeho syntaktická výstavba, Academia, Praha 1994.

Oliynyk A., Συγκατα΄βασις τò ϕαινóμενoν. Interpretacja reguł kaznodziejskich św. Jana Chryzostoma w pismach Anthony'ego Coniarisa jako przykład współczesnej homiletyki prawosławnej, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2013.

Wilkoń A., Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2002.

Published
2020-01-29
Section
Articles