Selected Predictors of Relation with Peers of Adolescents from Single Mother Families

  • Elżbieta Napora Jan Dlugosz University in Czestochowa
Keywords: absence of father; social support; adolescence; single motherʼs family

Abstract

The aim of study was to establish model of the relationship between amount of contants with an absent father and support from grandparents with communication with peers of adolescents from single mother families. The hypothesis about amount of contatcts with absent father and support from grandparents predicts communication with peers of adolescents from single mother family was verified with using a Berlinʼs Scale of Social Support, the authorʼs Scale of Communication with peers and with data about amount of contacts with absent father in group of 182 adolescents from single mother families. Results showed that adolescentsʼs amount of contacts with absent father, is significant correlacted with perceived support from grandparents and with opened communication with peers.

References

Agnew R., Bylica J., GST – idea oraz rekomendacje dla profilaktyki zachowań przestępczych, „Resocjalizacja Polska” 2011, nr 2, s. 233- 255.

Amato P.R., Gilbreth J., Nonresident fathers and children’s well-being: A meta-analysis, „Journal of Marriage and the Family” 61(1999), nr 3, s. 557-573.

Baxter J., Warren D., Grandparents in their young grandchildren’s lives, „Australian Institute of Family Studies”, http://www.growingupinaustralia.gov.au/pubs/asr/2015/asr2015b.pdf (dostęp: 1.06.2018).

Bławat A., Potrzeba obecności ojca w rodzinie, „Studia nad Rodziną” 1999, nr 2, s. 93-99.

Braun-Gałkowska M., Poznawanie systemu rodzinnego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2000.

Cekiera Cz., Ryzyko uzależnień, Lublin: TN KUL 2001.

Cobb S., Social support as a moderator of life stress, „Psychosomatic Medicine” 1976, nr 38, s. 300-314.

Cullen F.T., Social Support As an Organizing Concept for Criminology, „Justice Quarterly” 11(1994), issue 4, s. 527-559.

Gębka M., Trzy pytania o kryzys ojcostwa, „Roczniki Socjologii Rodziny. Studia Socjolo¬giczne oraz Interdyscyplinarne” 17(2006), s. 117-139.

Harwas-Napierała B., Wzór osobowy ojca w rozwoju dziecka, w: Postawy rodzicielskie ¬współczesnych ojców, red. M. Kujaw¬ska, L. Huber, Poznań: Wydawnictwo Naukowe ¬WSNHiD 2010, s. 7-33.

Hetherington E.M., Kelly J., For better or worse, New York: Norton 2002.

Hughes R., The Effects of Divorce on Children, https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/ handle/2142/14470/The Effects of Divorce on Children--2005.pdf (dostęp: 2.07.2018).

Jagieła J., Relacje w rodzinie a szkoła. Krótki przewodnik psychologiczny, Kraków: Rubikon 2007.

Johnson R.E., Mothers’ versus fathers’ role in causing delinquency, „Adolescence” 1987, nr 22, s. 305-315.

Kurcbart A., Psychologiczny obraz ojca w biegu życia, Warszawa: Difin 2011.

Kuśmierz W., Wpływ rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci, „Życie Szkoły” 2000, nr 3, s. 137-140.

Lamb M.E., Fathers and child development. An introductory overview and guide, w: The role of the father in child development, red. M.E. Lamb, Nowy Jork: John Wiley and Sons 1997, s. 1-18.

Łuszczyńska A., Kowalska M., Mazurkiewicz M., Schwarzer R., Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS): wyniki wstępnych badań nad adaptacją skal i ich własnościami psychometrycznymi, „Studia Psychologiczne” 2006, nr 44(3), s. 17-27.

Mendecka G., Środowisko rodzinne w percepcji osób aktywnych twórczo, Częstochowa: Wydawnictwo WSP 2003.

Napora E., Relacje w rodzinie samotnej matki. Znaczenie wsparcia od dziadków dla komunikowania się z rówieśnikami, Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-¬

-Przyrodniczego 2019.

Napora E., Relacje z dziadkami a subiektywna ocena jakości życia ich wnuków w rodzinach o różnej strukturze, „Polskie Forum Psychologiczne” 21(2016), nr 1, s. 5-22.

Napora E., Skala Komunikowania się Adolescentów z Rówieśnikami (SKAR) – właściwości psychometryczne narzędzia szacującego zadowolenie z relacji z rówieśnikami, „Polskie Forum Psychologiczne” 2019, nr 24(1), s. 57-78.

Napora E., Wsparcie dziadków i prężność a komunikacja z rówieśnikami u adolescentów pochodzących z rodzin samotnych matek, „Psychologia Wychowawcza” 55(2018), nr 13, s. 83-103.

Nowak B.M., Rola zasobów rodzinnych w przezwyciężaniu kryzysu wielo-problemowego, „Pedago¬gika Społeczna” 3(2012), nr 45, s. 7-20.

Pleck J.H., Why could father involvement benefit children? Theoretical perspectives, „Applied Developmental Science” 11(2007), issue 4, s. 196-202.

Pospiszyl K., Niedostatki opieki ojcowskiej a zaburzenia w zachowaniu się dzieci, „Pro¬blemy Rodziny” 1979, nr 5, s. 16-21.

Pougnet E., Serbin L.A., Stack D.M., Ledingham J.E., Schwartzman A.E., The intergenerational continuity of fathers’ absence in a socioeconomically disadvantaged sample, „Journal of Marriage and Family” 74(2012), issue 3, s. 540-555.

Rydzewski P., Teoria kontroli społecznej jako jedna z teorii dewiacji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 51(1989), z. 4, s. 313-326.

Santis L., Barham E.J., Father Involvement: Construction of a Theoretical Model Based on a Literature Review, „Trends in Psychology” 25(2017), nr 3, s. 941-953.

Seltzer J., Relationships between fathers and children who live apart: The father’s role after separation, „Journal of Marriage and the Family” 1991, nr 53, s. 79-101.

Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Aspra 2006.

Ścibisz A., Spostrzegane wsparcie i sympatia rówieśników a style radzenia sobie ze stresem przez młodzież licealną, http://www.sztukaleczenia.pl/pub/2009/1_2/6_AScibosz_Spostrzegane_wsparcie_i_sympatia.pdf (dostęp: 12.09.2018).

Wasylewicz M., Komunikacja międzypokoleniowa a nabywanie kompetencji kluczowych, https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova1 /subor/10.pdf (dostęp: 1.07.2018).

Werner E.E., Smith R.S., Vulnerable but invincible: A study of resilient children, New York: McGraw-Hill 1982.

Zasuwa G., Zastosowanie modelowania równań strukturalnych do badań nad zachowaniami konsumentów, w: Materiały seminaryjne. Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych. Materiały seminaryjne, Kraków: StatSoft 2011.

Published
2019-12-31
Section
Articles