Development of the State Family Policy, Oriented on a Well-functioning Family

  • Iryna Piesha State Institute of Family and Youth Policy
  • Tetiana Yablonska Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: family; family policy; dysfunctional family; well-functioning family; family functions

Abstract

Introduction. The current trends of the family institution in Ukraine are examined in the context of the state family policy.

The purpose of the article is to analyze the trends of a modern family in Ukraine and to find ways to support it at the level of formation of the state family policy.

Research results. On the basis of the statistics data and scientific researches, the peculiarities of Ukrainian families, in particular, the crisis manifestations at their functioning (a high divorce rate, low birth rate, appearance of alternative forms of family unions) are analyzed. The data are analyzed revealing negative social phenomena that are consequences of family dysfunction: irresponsible parenting, domestic violence, social orphanhood, juvenile crime. It is argued that the state family policy focused on working with dysfunctional families does not actually support well-functioning families.

Conclusions. The article substantiates the necessity of a holistic family policy aimed at family development, supporting family well-functioning, promoting systematic, consistent work in the following main directions: formation of the family values priority in society; preparation of children and youth for family forming, development of responsible parenting; prevention of family dysfunction; assisting parents rearing children; social support for families in difficult living conditions.

References

Alеksееnko T.F., Kontseptualnі іdeуi ta modelі sіmeynoуi polіtуki: dosvіd і shlyahу optimіzatsіуi, Sіmeyna polіtika v Ukraуinі: problemу і perspektуvу rozvуtku: materіalу Vseukraуinskoуi naukovo-praktichnoуi konferentsіуi (04 kvіtnya 2018 r., m. Kiуiv) / [Red. kol. I.G. Gubeladze ta іn.], Kуіv 2018, http://lib.iitta.gov.ua/710608/ (accessed: 21.08.2019).

Alеksееnko T.F., Sіmeyne vуhovannya: kontseptualіzatsіya іdey teorіуi і praktуki, Kуіv–Uman: FOP Zhovtiy O.O. 2016.

Batkіvstvo v radіst: trenіngoviy kurs z formuvannya batkіvskoуi kompetentnostі / Programa „Rodуna dlya dуtуnу” v Ukraуinі; Institut pedagogіchnoуi osvіtу і osvіtу doroslуh APN Ukraуinу ; Derzhavna sotsіalna sluzhba dlya sіm’уi, dіtey ta molodі ; Derzhavniy In-t rozvуtku sіm’уi ta molodі / G.M. Laktіonova (avt.-uporyad.), I.D. Zvеrеva (avt.-uporyad.). Vуd. 2-ge, perer. і dop. Kуіv: Fenіks 2009.

Bevz G.M., Priyomna sіm’ya: sotsіalno-psihologіchnі vimіrу, Kуіv: Vуd. Dіm «Slovo» 2010.

Bezpeka dуtуnу v іnformatsіyno-komunіkatsіynomu prostorі. Schorіchna derzhavna dopovіd pro stanovуsche dіtey v Ukraуiіnі za pіdsumkamу 2016 rokuю Derzh. In.-t sіmeynoуi ta molodіzhnoуi polіtуki, Kуіv 2017, https://dismp.gov.ua/downloads/bezpeka-ditini-v-informacijno-komunikacijnomu-prostori-shhorichnoyi-derzhavnoyi-dopovidi-pro-stanovishhe-ditej-v-ukrayini-za-pidsumkami-2016-roku (accessed: 21.08.2019).

Bulatevich N.N., Perinatal Psychology: Formation History and Present, „Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools” 2015, 4 (10), s. 3-11, http://fund-issled-intern.esrae.ru/pdf/2015/4%20(10/188.pdf (accessed: 21.08.2019).

Chwaszcz J., Gorbaniuk J., Family growth supporting resources, Lublin: Natanaelum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy 2015, http://www.ipip.info.pl/pl/monografie/19-family-growth-supporting-resources (accessed: 21.08.2019).

Deptuła М., Potorska А., Borsich S., Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i mіodzieży, Warszawa: PWN 2018.

Entsiklopedіya dlya fahіvtsіv sotsіalnoуi sferу. Za zag. red. prof. I.D.Zvеrеvoуi, Kiуiv–Sіmferopol: Unіversum 2012.

Kapska A.Y., Pіеsha I.V., Sotsіalniy suprovіd rіznih kategorіy sіmey ta dіtey, Kуіv: Tsentr navchalnoуi lіteraturу 2012.

Kontseptsіya Derzhavnoуi sіmeynoуi polіtуki (vіd 17 veresnya 1999 roku N 1063-XIV), Verhovna Rada Ukraуinу. Tekst pravovogo aktuіz zmіnamу ta dopovnennyamу stanom na zhovten 2010 r., s. 1, http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1063-14 (accessed: 21.08.2019).

Kopciał T., Wybrane przyczyny dysfunkcjonalności rodziny, „Roczniki Teologiczne” 62(2015), z 10, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.10-6 (accessed: 21.08.2019).

Kravchenko T., Osnovnі pіdhodу do organіzatіуi vzaеmodіуi sіm’уi ta shkolу yak faktora sotsіalіzatsіуi dіtey shkіlnogo vіku, „Psihologo-pedagogіchnі problemу sіlskoуi shkolу” 2013, nr 47, s. 136-142, http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_47_23 (accessed: 21.08.2019).

Krуshtal G., Sіmeyna polіtуka v ES – prуklad Polschі. http://do.gendocs.ru/docs/index-29699.html (accessed: 21.08.2019).

Kulуk O.M., Sfera derzhavnoуi sіmeynoуi polіtiki v Ukraуinі: sutnіst і problemу. Derzhavne budіvnуtstvo, 2013, nr 2, www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2013-2/doc/5/03.pdf (accessed: 21.08.2019).

Maksimova N.Yu., Tipologіya sіmey, yakі potrebuyut sotsіalno-psуhologіchnoуi dopomogу. Vіsnуk Kiуivskogo natsіonalnogo unіversitetu іmenі Tarasa Shevchenka. Psуhologіya. Pedagogіka. Sotsіalna robota, Kуіv: Wydawnуcnwo Kiуivskogo natsіonalnogo unіversitetu іmenі Tarasa Shevchenka 2017, t. I, s. 45-51.

Medіna T.V. Osoblуvostі transformatsіуi іnstitutu shlyubu v Ukraуinі. Sіmeyna polіtуka v Ukraуinі: problemу і perspektуvу rozvуtku: materіalу Vseukraуinskoуi naukovo-praktichnoуi konferentsіуi (04 kvіtnya 2018 r., Kiуiv). [Red. kol. I. G.Gubeladze ta іn.], Kуіv 2018, s. 96-100, http://lib.iitta.gov.ua/710608/ (accessed: 21.08.2019).

Molod Ukraуinу – 2017. Rezultatу sotsіologіchnogo doslіdzhennya, Ternopіl: TOV «Terno-graf» 2017, s. 7, http://www.dsmsu.gov.ua/media/2017/11/16/7/ Socdoslidjennya_2017.pdf (accessed: 21.08.2019).

Molod’ Ukraуinу – 2015. Rezultatу sotsіologіchnogo doslіdzhennya. GFKUkraine, Kуіv 2015, http://dsmsu.gov.ua/media/2015/12/09/5/Molod_Ukraine_block.pdf (accessed: 21.08.2019).

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

Praktуki nadannya sotsіalnуh poslug sіm’yam, yakі perebuvayut u skladnуh zhittеvуh obstavуnah: naukovo-metodуchniy zbіrnik / za red. KomarovoYi N.M. Derzh. In.-t. sіmeynoуi ta molodіzhnoуi polіtуki, Kiуivskiy mіskіy tsentr sotsіalnуh sluzhb dlya sіm’уi, dіtey ta molodі, Kуіv 2016.

Psуhologіchna dopomoga sіm’уi: navchalniy posіbnуk (u 3 knigah) Za zag. red. Z.G. Kіsarchuk, Kуіv: Glavnik 2006.

Stanovуsche sіmey v Ukraуinі (za pіdsumkamу 2010-2013 rokіv): Schorіchna derzhavna dopovіd Prezуdentovі Ukraуinу, Verhovnіy Radі Ukraуinу, Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraуinу pro stanovуsche sіmey і stan realіzatsіуi derzhavnoуi sіmeynoуi polіtуki / Mіnіsterstvo sotsіalnoуi polіtуki Ukraуinу, Derzhavniy Instуtut sіmeynoуi ta molodіzhnoуi polіtуki, Kуiv 2014, https://dismp.gov.ua/files/dopovid-simya10-13-ebook.pdf (accessed: 21.08.2019).

Sіmeyna polіtуka v Ukraуinі: problemу і perspektуvу rozvуtku: materіalу Vseukraуinskoуi naukovo-praktichnoуi konferentsіуi (04 kvіtnya 2018 r., Kуіv) [Red. kol. I.G. Gubeladze ta in.], Kуіv 2018, http://lib.iitta.gov.ua/710608/ (accessed: 21.08.2019).

Tsіnnіsnі orіеntatsіi suchasnoуi ukraуinskoуi molodі. Schorіchna dopovіd Prezidentu Ukraуinу, Verhovnіy Radі Ukraуinу pro stanovуsche molodі v Ukraуinі (za pіdsumkami 2015 roku) / Derzh. In-t sіmeynoуi ta molodіzhnoуi polіtуkу; [red. kol.: I.O. Zhdanov, gol. red. koleg., O.Y. Yarema, I.I. Bеlyaеva ta іn.], Kуiv 2016.

Yablonska T.M., Rozvуtok іdentichnostі dуtуnу v sуstemі sіmeynуh vzaеmуn. Sumу: Vуd-vo SumDPU іm. A.S.Makarenka 2013.

Zahуst dіtey, yakі potrebuyut osoblivoуi uvagi suspіlstva. Statistichniy zbіrnуk / Derzhavna sluzhba statуstiki Ukraуini 2016. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publzahist_u.htm (accessed: 21.08.2019).

Published
2019-12-31
Section
Articles