The Role of Universal Values – Responsibility in the View of Teachers

  • Magdalena Barabas Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Keywords: values; responsibility; teacher

Abstract

Fostering a value system in line with the universal values of children and adolescents constitutes a globally significant challenge for parents and teachers alike. Teachers play a crucial part in the education process. The teacher or tutor should not reduce his or her role to simply spreading knowledge on moral values and the standards of conduct stemming from them, but above all they should foster certain moral sensitivity in their students by acting as an example of moral conduct. Responsibility is one of the universal values which deserves close attention. The aim of this article is to direct attention to this axiological category, which represents one of many universal values. The article includes the author's own research findings, which illustrate the educational reality in terms of teachers' views on the subject of responsibility.

References

Adamski F., Prawda jako zasada życia społecznego i zadanie wychowania, w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

Brzozowski P., Skala Wartości Schelerowskich – SWS. Podręcznik, Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1995.

Cieciuch J., Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, Wyd. Liberi Libri, Warszawa 2013.

Denek K, Wartości w kontekście edukacji i nauk o niej, w: Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 11-41.

Drożdż M., Etyczne orientacje w mediosferze, Wyd. Diecezji Toruńskiej, Toruń 2006.

Furmanek W., Aksjologia. Aksjologia pedagogiczna. Próba określenia zależności w: Wartości w pedagogice. Aksjologia pedagogiczna. Napięcia i współistnienie różnych wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

Krok D., System wartości a poznawcze i społeczne wymiary religijności, „Roczniki Psychologiczne” 13(2010), nr 2, s. 161-182.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005.

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2007.

Noske M., Problematyczna uniwersalność wartości uniwersalnych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2011, nr 3(55), s. 129-148.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, WAiP, Lublin 2008.

Olbrycht K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.

Rokeach M., The nature of human values, The Free Press, New York 1973.

Scheler M., Aprioryczne powiązania o charakterze starszeństwa między modalnościami wartości, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.

Sztumska B., Nauczyciel wobec wartości ogólnoludzkich w: Wartości humanistyczne a problemy współczesnego świata, red. S. Folaron, Wyd. WSP, Częstochowa 1993.

Tchorzewski A., Odpowiedzialność jako wskaźnik postawy moralnej nauczyciela, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Studia Pedagogiczne” 1997, z. 30, s. 45-50.

Published
2020-01-30
Section
Articles