Catechesis of Socially Maladjusted Youth

  • Stanisław Łabendowicz The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: catechesis; youth; social maladjustment

Abstract

Social maladjustment is a phenomenon that occurs in the family, at school, workplace, as well as in the social environment. It applies to all people who behave differently from generally accepted norms or rules of conduct. Both, external factors – social / environmental (family, school, peer groups, mass-media, socio-economic factors) and internal ones (biological and mental) influence such behaviour. Behaviours deviating from the accepted rules can be manifested against: one's own person, family, school or society. This indicates the need for special catechesis and an individual approach to each catechized. Therefore, catechists, educators, parents and guardians are obliged to cooperate and help socially maladjusted people. Catechetical and educational activities should be focused on the development of a man in his mental, physical and spiritual spheres. We should show them the right way of life and prevent from bad environmental influences. In the catechization of socially maladjusted youth, the principle of the so-called “small steps”, which is combined with a subjective and individual approach to each catechized person, as well as with adapting the transferred content to the individual capabilities of a person.

References

Cudak S., Dezorganizacja życia rodzinnego a przestępczość nieletnich, „Pedagogika Rodziny” 2007, nr 1, s. 159-165.

Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 20066.

Dziewiecki M., Odpowiedzialna pomoc wychowawcza, Radom 1999.

Gołębiewska I., Cyberprzemoc – zagrożenia dla młodego pokolenia, „Wychowawca” 2010, nr 7-8, s. 12-15.

Jan Paweł II, Solidarność z ludźmi niepełnosprawnymi, Watykan 8 III 1981, w: Anioł Pański z papieżem Janem Pawłem II, t. I, Città del Vaticano 1982, s. 348-349.

Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury, w: Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, red. M. Radwan, S. Wylężek, T. Gorzkula, Rzym−Lublin 1988, s. 53-56.

Janowski A., Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie, w: Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 1992, s. 182-216.

Kiedrowska M., Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów, „Wychowanie na co dzień” 4-5(2009), s. 12-18.

Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne, Warszawa 1971.

Krzyszteczko H., Poradnictwo rodzinne. Teoria i praktyka rogeriańskiego kontaktu pomocnego, Katowice 1998.

Łabendowicz S., Formacja katechetów, Radom 1994.

Łabendowicz S., Poznawanie uczniów na katechezie przez katechetów, ZFK 26(2007), nr 2, s. 55-62.

Makowski A., Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja, Warszawa 1994.

Materski E., „Redemptor hominis” w katechezie, w: Jan Paweł II naucza, t. 5, red. Z. Zdybicka, Lublin 1982, s. 143-154.

Materski E., Interpretacja problemów egzystencjalnych w katechezie, w: Księga Jubileuszowa, Kielce 1977, s. 381-391.

Noweta K., Wybrane aspekty profilaktyki antysuicydalnej, http://www.zsp2.kalisz.pl/~kcj/zsb/publikacje/noweta4.doc, z dn. 11.06.2017.

Offmański A., Pojęcie i natura katechezy, w: Katecheza Kościoła w świetle Dyrektorium ogólnego o katechizacji, red. A. Hajduk, Kraków 1999, s. 79-92.

Panuś T., Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji, Kraków 2001.

Petryk P., Ku wspólnocie życia i miłości, Lublin 1998.

Różańska-Kowal J., Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich, Kraków 2010.

Sęk A., Micek D., Rola i zadania policjantów służb prewencji w zapobieganiu demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, Szczytno 2005.

Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 2001.

Skreczko A., Wychowanie, w: Słownik Małżeństwa i Rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa−Łomianki 1999, s. 474-477.

Smykowski B., Dynamika roli relacji rówieśniczej – od wczesnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości, „Edukacja” 2(2009), s. 21-37.

Sosna K., Terapeutyczno-rehabilitacyjny wymiar katechezy specjalnej, w: Katecheza osób szczególnej troski, red. A. Kiciński, Kraków 2008, s. 40-51.

Sosna K., Terapeutyczno-rehabilitacyjny wymiar katechezy specjalnej, w: W drodze do zrozumienia wiary. Katecheza osób szczególnej troski, Kraków 2007, s. 23-50.

Stala J., Jucha D., Katechizacja osób upośledzonych umysłowo, w: Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 306-350.

Stala J., Potrzeba katechezy specjalnej, „Teologia i Człowiek” 6(2005), s. 139-148.

Stala J., Współpraca rodziny, szkoły i parafii w dziele wychowania, w: Dydaktyka katechezy, cz. I, red. J. Stala, Tarnów 2004, s. 339-376.

Tomasik E. (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej, Warszawa 1997.

Urban B., Pedagogika osób niedostosowanych społecznie, w: Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Poznań 1998, s. 301-310.

Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Kraków 2005.

Ustawa Załącznik do uchwały nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 roku, Rządowy program na lata 2008-2013. Bezpieczna i przyjazna szkoła, Warszawa 2008.

Wencel J., Podstawowe źródła demoralizacji i przestępczości nieletnich: wokół policyjnej analizy, cz. 2, „Problemy Alkoholizmu” 10-12(1997), s. 22-26.

Zellma A., Wiszowaty E., Współpraca szkoły z policją w zakresie przeciwdziałania demoralizacji młodzieży, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 16(2011), s. 127-144.

Published
2020-01-30
Section
Articles