Family Assistance − Key Skills and Competences

  • Agnieszka Zaborowska The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: family; social policy; family assistant

Abstract

The family is the fundamental environment for every human being’s development. A functional family is the basic component of the common good. Presently, situations often exist in which a family cannot cope with fulfilling important tasks, so it becomes inefficient, inconsiderate, and problematic. Part of the responsibility for the proper functioning of such a family is taken over by institutions and professionals supporting the family, and family assistance recently joined this group.

Family assistance is a “young” profession, introduced in 2012, and by the end of 2014, it was an optional solution. As of January 1, 2015, the obligation to employ family assistants was imposed on every community. The profession of a family assistant is still developing. More and more assistants are being recruited from year to year, which points to their high demand. However, the organizational context of the profession still needs to be clarified. Issues such as the competence of family assistants, their workshop, methods, tools and qualifications are particularly important issues when considering the difficulty of working with a dysfunctional family.

The main purpose of the article is to indicate the preferred competences and skills needed to perform the profession of a family assistant, and thus the prerequisites for improving the service quality of family assistants. The presented position results from the analysis of research carried out among family assistants in 2016-2017. Research shows, among others, new challenges and needs in meeting competences.

References

Babbie E., Podstawy badań społecznych, tłum. W. Betkiewicz (i in.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Dąbrowska B., Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (SFA) nową jakością w pracy socjalnej, w: Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, red. L. Misia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

De Barbaro B. (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

Dunajska A., Dunajska D., Klein B., Asystentura w pomocy społecznej, Wydawnictwo VerlagDashofer, Warszawa 2011.

Gagacka M., Beneficjenci aktywnej polityki rynku pracy, w: Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, red. M. Grewiński, M. Rymsza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2011.

Gorbaniuk J., Asystent rodziny, „Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej” 4(59)2012.

http://www.mops.krakow.pl/sites/default/files/content/news/7088517/nowy_system_wsparcia_rodzin_z_dziecmi.pdf (12.08.17).

http://www.frs.pl/equal.html (09.08.17)

Janowska J., Poradnik asystenta rodziny, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków 2013.

Józefczyk J., Szanse i zagrożenia dla asystentury − refleksje praktyka, w: Asystentura rodziny nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, red. M. Szpunar, Wydawnictwo Historyczne Tabularium, Gdynia 2010.

Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo Śląskiej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Katowice 2005.

Kawula S., Czynniki i sieć wsparcia społecznego w życiu człowieka, w: Pedagogika społeczna. Dokonania − aktualności − perspektywy, red. S. Kawula, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Kotlarska-Michalska A., Praca socjalna w rodzinie, z rodziną i dla rodziny w perspektywie ról zawodowych pracownika socjalnego i asystenta rodziny, w: Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia, red. A. Żukiewicz, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2011.

Krasiejko E., Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej, Wydawnictwo Śląskie, Katowice 2010.

Krasiejko I., Imielińska A., Efektywność asystentury rodziny na podstawie badań przeprowadzonych w MOPS w Częstochowie, w: Asystentura rodziny, red. M. Szpunar, Wydawnictwo Historyczne Tabularium, Gdynia 2011.

Krasiejko I. Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną, Wyd. Naukowe, Katowice 2012.

Lasota M., Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w: Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia, red. A. Żukiewicz, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2011.

Malinowski J., Role, funkcje i zadania asystenta rodzinnego, w: Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia, red. A. Żukiewicz, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2011.

Mirewska E., Sylwetka asystenta rodzinnego w perspektywie założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, w: Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej, red. A. Żukiewicz, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2011.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Sołoma L., Metody i techniki badań socjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., poz. 135).

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., poz. 135).

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., poz. 135).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011, nr 149, poz. 135).

Wróblewska J., Asystent rodziny jako forma pomocy i wsparcia podstawowej komórki społecznej, w: Młode pokolenie wobec zagrożeń współczesnego świata, red. E. Gładysz, Wydawnictwo Studio Poligraficzne Edytorka, Warszawa 2014.

Published
2020-01-30
Section
Articles