On Pomorskiye Otvety

  • Adam Drozdek Duquesne University in Pittsburgh
Keywords: Orthodoxy; Old Believers; sacraments

Abstract

Pomorskiye otvety is a presentation of the doctrine of the Old Believers in form of answers to 106 questions presented by a representative of the Synod, hieromonk Neofit. In this work written primarily by Andrei Denisov, major points of disagreement between the Old Believers and the official church arc discussed: the 2-finger sign, the number of the sung alleluias, the representation of the cross, the Eucharist, the spelling of the name of Jesus, the wording of the creed, and many others. The article briefly presents these points and responses to them. It also discusses the problem of viability of sacraments among Old Believers and focuses on the Eucharist and the sacrament of marriage.

References

[Blashkevich], Johannes Chrysostomus. Die “Pomorskie otvety” als Denkmal der Anschauungen der russischen Altgläubigen gegen Ende des 1. Viertels des XVIII. Jahrhunderts. Roma: Pont. Institutum Orientalium Studiorum, 1957.

Crummey, Robert O. The Old Believers and the world of Antichrist; the Vyg community and the Russian State, 1694-1855. Madison: University of Wisconsin Press, 1970.

Heard, Albert F. The Russian church and Russian dissent. New York: Harper & Brothers, 1887.

Meyendorff, Paul. Russia, ritual, and reform: the liturgical reforms of Nikon in the 17th century. Crestwood: St. Vladimir’s Seminary Press 1991.

Барсов, Е[лпидифор В.] [Barsov, Ye(lpidifor V.)]. “Уложение братьев Денисовых (Материалы для истории поморскаго раскола) [Ulozheniye brat’yev Denisovykh (Materialy dlya istorii pomorskago raskola)].” In Памятная книжка Олонецкой губернии за 1868-69 год [Pamyatnaya knizhka Olonetskoy gubernii za 1868-69 god,], edited by Олонецкий Губернский Статистический Комитет [Olonetskiy Gubernskiy Statisticheskiy Komitet], часть III [chast’ III] 85-116. Петрозаводск: В Гувернской типографии [Petrozavodsk: V Guvernskoy tipografii], 1869.

Варлаам ([Василий] Чернявский) [Varlaam ([Vasiliy] Chernyavskiy)]. Обизменениях в чине литургий: Иоаниа Златоустаго, Василия Великаго и Григория Двоеслова, указанных в Поморских ответах и Мече Духовном [Obizmeneniyakh v chine liturgiy: Ioania Zlatoustago, Vasiliya Velikago i Grigoriya Dvoyeslova, ukazannykh v Pomorskikh otvetakh i Meche Dukhovnom]. Кишинев: В типографии Архииерейскаго Дома [Kishinev: V tipografii Arkhiiyereyskago Doma], 1860.

Гезен, А[вгуст М.] [Gezen, A(vgust M.)]. Очерки и заметки из области филологии, истории и философии [Ocherki i zametki iz oblasti filologii, istorii i filosofii]. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук [Sankt-Peterburg: Tipografiya Imperatorskoy Akademii nauk], 1884.

[Денисов, Андрей Д.] [Denisov, Andrey D.]. Поморские ответы [Pomorskiye otvety]. Москва: Типография П.П. Рябушинскаго [Moskva: Tipografiya P.P. Ryabushinskago], [1911].

Ливанов, Федор В. [Livanov, Fedor V.]. Раскольники и острожники: очерки и рассказы [Raskol’niki i ostrozhniki: ocherki i rasskazy]. Vol. 3. Санкт-Петербург: Типография М. Хана [Sankt-Peterburg: Tipografiya M. Khana], 1872.

[Лопатинский], Феофилакт [(Lopatinskiy), Feofilakt.]. Обличение неправды расколническия показанныя в ответах выго[ре]цких пустосвятов на вопросы честнаго иеромонаха Неофита, ко оувещанию и призыванию их к святей церкви [Oblicheniye nepravdy raskolnicheskiya pokazannyya v otvetakh vygo[re]tskikh pustosvyatov na voprosy chestnago iyeromonakha Neofita, ko ouveshchaniyu i prizyvaniyu ikh k svyatey tserkvi]. [Москва: Синодальная типография] [Moskva: Sinodal’naya tipografiya], 1745.

[Мацеевич], Арсений [(Matseyevich), Arseniy]. “Дополненное обличение неправых и лжесловесных ответов раскольнических, пустосвятами, Выгоцкими пустынножителями имянуемыми, честному иеромонаху Неофиту, от Святейшаго Правительствующаго Синода ради увещания к ним посланному в 1723 году, предложенных, составленное благословени ем того-ж Святейшаго Синода в нынешнем 1744 году” [Dopolnennoye oblicheniye nepravykh i lzheslovesnykh otvetov raskol’nicheskikh, pustosvyatami, Vygotskimi pustynnozhitelyami imyanuyemymi, chestnomu iyeromonakhu Neofitu, ot Svyateyshago Pravitel’stvuyushchago Sinoda radi uveshchaniya k nim poslannomu v 1723 godu, predlozhennykh, sostavlennoye blagosloveni yem togo-zh Svyateyshago Sinoda v nyneshnem 1744 godu]. In Описание документов и дел хранящихся в архиве Святейшаго Правительствующаго Синода [Opisaniye dokumentov i del khranyashchikhsya v arkhive Svyateyshago Pravitel’stvuyushchago Sinoda]. T. 1, cols. ссссхviii-ссссхххvi. Санкт-Петербург: В Синодальной типографии [Sankt-Peterburg: V Sinodal’noy tipografii], 1868; T. 3, cols. ссlхххvii-сdii. Санкт-Петербург: В Синодальной типографии [Sankt-Peterburg: V Sinodal’noy tipografii], 1878.

Нильский, И[ван Ф.] [Nil’skiy, I(van F.)]. Семейная жизнь в русском расколе [Semeynaya zhizn’ v russkom raskole]. Санкт-Петербург: Типография Департамента уделов [Sankt- Peterburg: Tipografiya Departamenta udelov], 1869.

Павел [Петр И. Леднев-Прусский] [Pavel (Petr I. Lednev-Prusskiy)]. Замечания на книгу Поморских ответов: с приложением замечаний на 21-й ответ в книге “Щит веры” [Zamechaniya na knigu Pomorskikh otvetov: s prilozheniyem zamechaniy na 21-y otvet v knige “Shchit very”]. Москва: Братство св. Петра митрополита [Moskva: Bratstvo sv. Petra mitropolita], 18912 [1890].

Парфений [Петр Аггеев] [Parfeniy (Petr Aggeyev)]. Книга, возобличение на Поморские ответы Андрея Денисова с сотрудниками [Kniga, vozoblicheniye na Pomorskiye otvety Andreya Denisova s sotrudnikami]. Москва: В Синодальной Тнпографии [Moskva: V Sinodal’noy Tnpografii], 1867.

Полное собрание законов Российской Империи [Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy Imperii]. Санктпетербург: Печатано в Типографии II Отделения Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярии [Sanktpeterburg: Pechatano v Tipografii II Otdeleniya Sobstvennoy Yego Imperatorskago Velichestva Kantselyarii], 1830.

Свидетельства о древности перстосложения именословнаго и троеперстнаго [Svidetel’stva o drevnosti perstoslozheniya imenoslovnago i troyeperstnago]. Москва: В Синодальной типографии [Moskva: V Sinodal’noy tipografii], 1884.

Синайский, А[лександр Л.] [Sinayskiy, A(leksandr L.)]. Отношение русской церковной власти к расколу старообрядства в первые годы Синодального управления при Петре Великом (1721-1725 г.) [Otnosheniye russkoy tserkovnoy vlasti k raskolu staroobryadstva v pervyye gody Sinodal’nogo upravleniya pri Petre Velikom (1721-1725 g.)]. Санкт-Петербург: Синодальная Типография [Sankt-Peterburg: Sinodal’naya Tipografiya], 1895.

Смирнов, П[етр] С. [Smirnov, P(yetr) S.]. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке: исследование из начальной истории раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукописным [Vnutrenniye voprosy v raskole v XVII veke: issledovaniye iz nachal’noy istorii raskola po vnov’ otkrytym pamyatnikam, izdannym i rukopisnym]. Санкт-Петербург: Товарищество “Печатня С.П. Яковлева” [Sankt-Peterburg: Tovarishchestvo “Pechatnya S.P. Yakovleva”], 1898.

Шахов, М[ихаил] О. [Shakhov, M(ikhail) O.]. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и социальная позиция [Staroobryadcheskoye mirovozzreniye: Religiozno-filosofskiye osnovy i sotsial’naya pozitsiya]. Москва: Издательство РАГС [Moskva: Izdatel’stvo RAGS], 2001.

Юхименко, Елена М. [Yukhimenko, Yelena M.]. Выговская старообрядческая пустынь. Духовная жизнь и литература [Vygovskaya staroobryadcheskaya pustyn’. Dukhovnaya zhizn’ i literatura]. Москва: Языки славянской культуры [Moskva: YAzyki slavyanskoy kul’tury], 2002.

Published
2020-01-30
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)