Liturgy Source Youth Church

  • Adam Rybicki The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Liturgy; Holy Spirit; Church

Abstract

The article focuses on the liturgy as an aspect of the Church's life, which is the constant source of Her youth. The first part points at the liturgical renewal in the twentieth century, because it has given rise to the renewal of the Church in other areas of its life. The second part shows the trinitarian roots of the liturgy and the role of the Holy Trinity in maintaining the Church's constant youth. Finally, the last part of the article reveals an individualistic aspect of the liturgy, because the youth of the Church manifests itself in the youth of each of its members participating in the liturgy.

References

Baumstark A., O historycznym rozwoju liturgii, tłum. M. Wolicki, Kraków 2001.

Bouyer L., Misterium Paschalne, Kraków 1961.

Corbon J., Liturgia – źródło wody życia, tłum. A. Foltańska, Poznań 2005.

Gannon T.M., Traub G.W., Pustynia i miasto, tłum. P. Wilczek, Kraków 1999.

Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia. O Eucharystii w życiu Kościoła, Wydawnictwo M, Kraków 2003.

Kopaliński F., Słownik symboli, Warszawa 1990.

Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego, Kielce 1998.

Lenoir F., Nowe wspólnoty, tłum. D. Szczerba, Warszawa 1993.

Pius XII, Encyklika Mediator Dei et hominum o Świętej Liturgii (http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/mediator_dei_2011194 [dostęp: 26.03.2013]).

Ratzinger J., Opera omnia, t. VIII/1: Kościół − znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, Lublin 2013.

Sielepin A., Między „źródłem” a „szczytem”, Kraków 2004.

Sielepin A., Liturgiczna duchowość, EK, t. 10, kol. 1218-1219.

Springer S., Przyczyny powstawania nowych ruchów religijnych we współczesnej Europie, w: Nowe ruchy religijne. Wybrane problemy, red. Z. Stachowski, Warszawa−Tyczyn 2000, s. 37-45.

Published
2020-01-29
Section
Articles