Pro-existence as a Challenge for Contemporary Man

  • Helena Słotwińska The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: pro-existence; Jesus Christ; man; contemporary times; universal brotherhood; respect; threats

Abstract

This article on pro-existence, which is a real challenge for contemporary man, presents the issue by discussing three points. It begins with (1) showing the situation of contemporary man that brings real threats (unfavorable changes in moral values and norms, permissiveness, relativism, moral nihilism, incorrect concept of freedom, modernism, postmodernism, postmodern anti-pedagogy, pedagogy of so-called ideological neutrality, cultural crisis, hunger and misery in many countries, illiteracy, military extermination of the world). Then, the second point (2) is the remedy for these threats, which is respect for another human being as a condition for the restoration of universal brotherhood based on the Bible (man as the “image of God”) and theological and philosophical reflection. The last point (3) gives an example of how humanity can once again enter the path of love. The example is embodied by Jesus Christ with His pro-existence – living His life not for Himself, but “for others”, for man − for his salvation and happiness.

References

Adamski F., Personalistyczna wizja człowieka i kultury u podstaw wychowania chrześcijańskiego, w: Pedagogika chrześcijańska. Tradycja − Współczesność − Nowe wyzwania, red. J. Michalski, A. Zakrzewska, Toruń 2010.

Bagrowicz J., Pedagogika chrześcijańska – pedagogika religii (religijna). Podobieństwa i różnice, w: Abyśmy podtrzymywali nadzieję. Księga jubileuszowa ku czci Ks. Romana Murawskiego SDB, red. P. Tomasik, Warszawa 2005, s. 28-52.

Bartnik Cz.S., Misterium człowieka, Lublin 2004.

Bujak J., Człowiek jako imago Dei. Wokół antropologicznych treści w wybranych dokumentach dialogów doktrynalnych, Szczecin 2007.

Chudy W., Istota pedagogiki personalistycznej, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 271-295.

Gajdamowicz H., Wychowanie chrześcijańskie w perspektywie obiektywistycznych teorii wartości, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 103-114.

Głowa W., Znaki i symbole w liturgii, Przemyśl 1995.

Jan Paweł II, Wartości chrześcijańskie duchowym fundamentem Europy. Przesłanie papieskie do uczestników Europejskiego Kongresu Naukowego nt. „Ku konstytucji europejskiej?”, „L'Ossrvatore Romano” 10-11(2002).

Jezierska E.J., Żyjemy dla Pana – Umieramy dla Pana. Proegzystencja chrystocentryczna chrześcijan w myśli Pawłowej, Wrocław 1993.

Kiereś B., Kultura chrześcijańska wobec postmodernistycznej ideologii „anty” w pedagogice, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 91-102.

Kiereś H., Służyć kulturze, Lublin 1998.

Kiereś H., Trzy socjalizmy, Lublin 2000.

Klementowicz M., Idea proegzystencji w przepowiadaniu homilijnym Arcybiskupa Alfonsa Nossola, Lublin 2014 (BKUL).

Kopeć E., Chrystologiczna koncepcja w teologii, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 22(1975), z. 2, s. 62-64.

Kowalczyk S., Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990.

Langkammer H., Chrystologia. I. W teologii katolickiej. A. Podstawy, EK, t. 3, kol. 304.

Łydka W., Zuberbier A., Chrystologia, B. Dzieje problematyki, EK, t. 3, kol. 305-310.

Mariański J., Szanse i zagrożenia wychowania chrześcijańskiego w niestabilnym świecie, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 524-530.

Najman K., Szymik J., Proegzystencja, EK, t. 16, kol. 439-340.

Nossol A., Chrystologia egzystencjalna, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 22(1975), z. 2, s. 85-86.

Wołosiuk B., Wartości chrześcijańskie w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Pedagogia Christiana” 1/27(2011), s. 185-202.

Published
2019-12-18
Section
Articles