Safety Education in the Context of Changes in Religious Instruction Curriculum

  • Anna Zellma University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Theology
Keywords: safety education; teaching religion; correlation; school; pedagogy

Abstract

Safety education holds a very important position in the holistic concept of teaching and education. Its subject matter content is related to one of the basic human needs: the feeling of safety. It is therefore a good thing that safety education has found its proper place in the reformed school system, which is proved by curriculum frameworks and programme documents for general education in the eight-year primary school, in the first-degree vocational school, in the four-year general education secondary school and in the five-year technical secondary school. This situation entails new challenges towards teaching religion.

Exploring the above-signalled issues, this study focuses on the need to integrate knowledge and skills in the scope of safety education into religious instruction. It has been considered important to supplement the issues discussed and to provide the students with support as regards development of social skills and appropriate attitudes, necessary to counteract various threats to safety. The study indicates the need to overcome the traditional approach to this correlation in religious instruction, which is reflected, among others, in copying the entire content from the curriculum framework of general education. It postulates the need for greater attention being paid to the axiological dimension of safety education. Additionally, innovative methods for establishing the correlation of religious instruction with safety education have been presented.

References

Biel E., Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle teorii kształcenia wielostronnego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili” 2012, t. 2, s. 3-15.

Fiałkowska A., Bezpieczeństwo człowieka wobec współczesnych zagrożeń. http://eib.edu.pl/bezpieczenstwo-czlowieka-wobec-wspolczesnych-zagrozen (dostęp: 10.05.2017), s. 2-7.

Klamut R., Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne” 2012, z. 19, s. 41-51.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, WAM, Kraków 2001.

Maslow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – prekonsultacje. Edukacja dla bezpieczeństwa liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia, https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/edukacja-dla-bezpieczenstwa.pdf (dostęp: 2.06.2017), s. 1-15.

Pieczywok A., Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Załącznik nr 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, „Dziennik Ustaw RP” 2017, poz. 356.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Załącznik nr 4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, „Dziennik Ustaw RP” 2017, poz. 356.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Załącznik nr 1. Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, „Dziennik Ustaw RP” 2017, poz. 703.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Załącznik nr 4. Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, „Dziennik Ustaw RP” 2017, poz. 703.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Załącznik nr 5. Ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, „Dziennik Ustaw RP” 2017, poz. 703.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Załącznik nr 7. Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, „Dziennik Ustaw RP” 2017, poz. 703.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. „Dziennik Ustaw RP” 2017, poz. 59.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. − Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, „Dziennik Ustaw RP” 2017, poz. 60.

Wiktorowicz-Sosnowska M., Edukacja dla bezpieczeństwa i jej rola w przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia” 64(2015), s. 267-272.

Wiszowaty E., Zellma A., Korelacja nauczania religii z edukacją dla bezpieczeństwa w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych, „Studia Redemptorystowskie” 2012, nr 10, s. 362-378.

Published
2019-12-18
Section
Articles