The Differences in Attitudes of Parents of Children with Cerebral Palsy who Take Part in Conductive Education System Depending on the Sex of the Child

  • Dominika Zarosińska The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Science
  • Mirosław Brzeziński The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: parent attitudes; cerebral palsy; conductive education system

Abstract

Cerebral palsy (CP) is defined as „diverse and changing with age motion and posture disorder, coexisting with other symptoms, conditioned by permanent damage to the brain being in the stadium of unfinished development”. Owing to this, making a child more functional should include all spheres of life and this need was met by Andras Petö – the creator of Conductive Education System (CES). The specialists from different fields have an important role in the programme, but the greatest significance is ascribed to the role of parents of a child. Thus, shaping and developing the right relationship between a child and a parent is substantial. It is justified to analyse the attitudes exhibited by the parents of disabled children. What also deserves attention, is the difference beteween the attitudes towards sons and daughters with CP taking part in CES. The researched group is 28 parents of the children with CP who take part in CES in rehabilitation and therapy clinic in Zamość. The Parents Attitude Scale by Mieczysław Plopa has been used for verification of the parents' attitudes. The results of the research show that there are statistical differences between the parents of girls and the parents of boys in the subject of intensification of the excessively demanding attitude. The tendencies for statistically vaild differences have also been noticed, concerning intensification the attitude of acceptance.

References

Błeszczyńska K., Wybrane problemy kształtowania się postaw rodzicielskich wobec dzieci z odchyleniami od normy, „Problemy Rodziny” 1(1991), nr 175, s. 1-6.

Bogucka J., Mazanek E., O niektórych metodach usprawniania psychoruchowego za pomocą muzyki, w: R. Michałowicz (red.), Mózgowe porażenie dziecięce, Warszawa 2001, s. 459-463.

Cudak S., Postawy rodzicielskie wobec dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, w: S. Cudak (red.), Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 2007, s. 115-139.

Cudak S., Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 2007.

Czochańska J., Wczesne rozpoznawanie mózgowego porażenia dziecięcego i jego wczesna rehabilitacja, w: P. Wośko, D. Zarzycki (red.), Wczesna diagnostyka i leczenie ortopedyczno-rehabilitacyjne dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Lublin 1994, s. 41-43.

Forma P., Antynomia postaw rodzicielskich wobec niepełnosprawnego dziecka – diagnoza i wskazania pedagogiczne, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2013, nr 3(4), s. 359-365.

Francuz P., Mackiewicz R., Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Jagoda M., Zamojskie doświadczenia w zakresie podnoszenia jakości współpracy edukacyjno-rehabilitacyjnej w okresie szkolnym – procedury aktywizujące, „Biuletyn Sieci MPD” 2009, nr 1, s. 5-7

Kirenko J., Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i jego uwarunkowania, w: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2000, s. 385-392.

Król M., Nauczanie Kierowane jako system zintegrowanych działań rehabilitacyjno- -edukacyjno-opiekuńczych wobec dzieci z wczesnym upośledzeniem mózgu i ich rodzin, http://nasze-dzieci.net/metody_nk.htm [dostęp: 18.01.2016].

Król M., System Nauczania Kierowanego. Zintegrowanie działań rehabilitacyjno-edukacyjno-społecznych wobec dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu i ich rodzin, Zamość: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za krokiem w Zamościu, 2004.

Kułakowska Z., Neurofizjologiczne podstawy Nauczania Kierowanego, w: M. Jagoda-Kordulska (red.), Podstawy Nauczania Kierowanego. Przewodnik metodyczny dla pedagogów, fizjoterapeutów i rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Zamość: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu 2002, s. 11-15.

Mazanek E., Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy psychologiczno-pedagogiczne, Warszawa 2003, s. 101-104.

Michałowicz R., Definicja, obraz kliniczny, podział, w: R. Michałowicz (red.), Mózgowe porażenie dziecięce, Warszawa 2001, s. 17-26.

Michałowicz R., Chmielik J., Przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego, w: R. Michałowicz, J. Chmielik, J.B. Michałowska-Mrożek, K. Mrożek (red.), Mózgowe porażenie dziecięce. Wskazówki dla rodziców, Warszawa 1997, s. 9-30.

Nowotny J., Czupryna K., Domagalska M., Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, „Neurologia Dziecięca” 2009, nr 18(35), s. 53-60.

Parchomiuk M., Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2007.

Paul P., Jakość życia rodzin z dzieckiem z wczesnym uszkodzeniem mózgu prowadzonych systemem Nauczania Kierowanego, a poza systemem, „Biuletyn Sieci MPD” 2009, nr 1, s. 9-10.

Plopa M., Skala Postaw Rodzicielskich. Wersja dla rodziców. Podręcznik, Warszawa: Wizja 2008.

Rosińczuk J., Kołtuniuk A., Księżyc M., Wolniak M., Rodzice dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec problemów dnia codziennego, „Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne” 2(2013), nr 4, s. 149-154.

Sidor B., Trudności przeżywane przez rodzinę dziecka z niepełnosprawnością umysłową, w: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2000, s. 395-398.

Synder M., Dziecięce porażenie mózgowe, w: M. Synder (red.), Dziecko z porażeniem mózgowym. Przewodnik dla rodziców i opiekunów, Łódź: Święty Paweł 2002, s. 11-13.

Ślenzak J., Wychowanie w rodzinie, w: R. Michałowicz (red.), Mózgowe porażenie dziecięce, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2001, s. 464-469.

Zabłocki K.J., Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii, Warszawa 1998.

Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa: Wiedza Powszechna 1973.

Published
2019-12-18
Section
Articles