Feeling the Meaning of the Life, but the Retrospective Evaluation of Parental Postures Amongst Women with Disabilities

  • Małgorzata Grabowska The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Science
Keywords: women; disability; parental attitudes; a sense of meaning in life; well-being

Abstract

In the present article they concentrated on the issue of the meaning of the life. A definition of the meaning of the life was analysed suggested through many outstanding Polish and of foreign researchers, next factors shaping feeling the meaning of the life were exchanged. In the more distant part of the article comprehending the parental attitude, as well as two models of these conducts were discussed: the model of Terrestrial Maria and the model of Mieczysław Plopa. Findings showed that the constructed hypothesis in examinations had only partly proven correct. It is possible so to conclude that a connection exists between feeling the meaning of the life, but the retrospective evaluation of parental postures at examined women with disabilities. The attitude of mothers towards adult daughters with disabilities is positive and stable, and negative and unstable attitude of the father.

References

Aouil B., Haj-Bakri B. (2017), Wypalenie zawodowe a poczucie sensu życia lekarzy internistów, Psychologia.net.pl [dostęp: 11.03.2017].

Baumeister R. (1986), Meaning of Life, New York.

Csíkszentmihályi, M. (1996), cyt. za: R. Klamut (red.) (2010), Kwestionariusz Postaw Życiowych − KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza „Live Attitude Profile − Reviesed” (LAP−R) Gary'ego T. Rekera, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czabała Cz., Sęk H. (2000), cyt. za: R. Klamut (red.) (2010), Kwestionariusz Postaw Życiowych − KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza „Live Attitude Profile − Revised” (LAP-R) Gary'ego T. Rekera, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Czapiński J., Panek T. (red.) (2009), Diagnoza społeczna – raport, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

Frankl W.E. (1984), cyt. za: R. Klamut (2010), Kwestionariusz Postaw Życiowych – KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza „Life Attitude Profile – Revised” (LAP-R) Gary'ego T. Rekera, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Garczyński S., Obuchowski K. (1990), cyt. za: M. Grabowska, J. Łukasiewicz (2015), Poczucie sensu życia a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich przez osoby niepełnosprawne, w: M.Z. Stepulak, J. Łukasiewicz (red.) (2015), Współczesne znaczenie wartości w teorii i praktyce psychologicznej, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press 2015, s. 87-128.

Grabowska M., Łukasiewicz J. (2015), Poczucie sensu życia a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich przez osoby niepełnosprawne, w: M.Z. Stepulak, J. Łukasiewicz (red.), Współczesne znaczenie wartości w teorii i praktyce psychologicznej, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press 2015, s. 87-129.

Grodzka M. (1984), cyt. za: I. Obuchowska (red.) (1991), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Jan Paweł II (1984), List apostolski „Salvifici doloris”, Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Jaworska T. (2000), cyt. za: B. Aouil, B. Haj-Bakri (2017), Wypalenie zawodowe a poczucie sensu życia lekarzy internistów, Psychologia.net.pl [dostęp: 11.03.2017].

Jusiak R., Łuczyńska A., Pietruszka S., Wach T. (2015), Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i pedagogiki chrześcijańskiej, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 92-93.

Kałużna B., Lipska-Łokś J. (2016), Aspiracje i plany życiowe (nie)pełnosprawnych zielonogórzanek, Niepełnosprawność – Zagadnienia. Problemy, nr 1, s. 1-29.

Kierkegaard S. (2017), Prezentacja multimedialna, pdf (27.03.2017).

Klamut R. (2010), Kwestionariusz Postaw Życiowych – KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza „Life Attitude Profile – Revised” (LAP-R) Gary'ego T. Rekera, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kornas-Biela D. (1988), w: I. Obuchowska (red.) (1991), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Krok D. (2012), Poczucie sensu życia jako mediator w związkach duchowości i eudajmonistycznego dobrostanu psychicznego, Psychologia Jakości Życia, 11, 145-162. DOI: 10.5604/16441796.1058430

Larkowa H. (1987), Człowiek niepełnosprawny. Problemy psychologiczne, Warszawa: PWN.

Łukasiewicz J., Klajnert Z. (2015), Poczucie sensu życia i samoocena osób w okresie średniej i późnej dorosłości, w: M.Z. Stepulak, J. Łukasiewicz (red.), Współczesne znaczenie wartości w teorii i praktyce psychologicznej, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press 2015, s. 129-177.

Matusewicz W. (1975), cyt. za: J. Łukasiewicz, E. Klajnert (2015), Poczucie sensu życia i samoocena osób w okresie średniej i późnej dorosłości, w: M.Z. Stepulak, J. Łukasiewicz (red.), Współczesne znaczenie wartości w teorii i praktyce psychologicznej, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press, s. 129-177.

Moser G. (1987), cyt. za: J. Łukasiewicz, E. Klajnert (2015), Poczucie sensu życia i samoocena osób w okresie średniej i późnej dorosłości, w: M.Z. Stepulak, J. Łukasiewicz (red.) (2015), Współczesne znaczenie wartości w teorii i praktyce psychologicznej, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press, s. 129-177.

Nielicki (1999), w: R. Klamut (2010). Kwestionariusz Postaw Życiowych – KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza „Life Attitude Profile – Revised” (LAP-R) Gary'ego T. Rekera, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Obuchowska I. (1991), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Obuchowski K. (2000), cyt. za: H. Ochonczenko, G. Miłkowska (red.) (2005), Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Olszak-Krzyżanowska B. (2005), Świat wartości i sens życia niepełnosprawnych studentów zielonogórskich, w: H. Ochonczenko, G. Miłkowska (red.), Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 49-63.

Plopa M. (2007), Psychologia rodziny. Teoria i badania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Popielski K. (1987), cyt. za: R. Klamut (2010), Kwestionariusz Postaw Życiowych – KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza „Life Attitude Profile – Revised” (LAP-R) Gary'ego T. Rekera, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Przetacznikowa M., Włodarski Z. (1986), Psychologia wychowawcza (t. 2), Warszawa: PWN.

Ryff C.D., Keyes C.L. (2013), w: E. Wojciechowska, K. Turowski, E. Bartoń, A. Czekirda, Subiektywna ocena dobrostanu u kobiet korzystających z zabiegów medycyny, Zdrowie. Dobrostan, 3, 140-150.

Sikora K. i Trzópek J. (1999), cyt. za: R. Klamut (2010), Kwestionariusz Postaw Życiowych – KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza „Life Attitude Profile – Revised” (LAP-R) Gary'ego T. Rekera, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Steger M.F. (2011), cyt. za: D. Krok (2012), Poczucie sensu życia jako mediator w związkach duchowości i eudajmonistycznego dobrostanu psychicznego, Psychologia Jakości Życia, 11, 145-162. DOI: 10.5604/16441796.1058430

Stepulak M.Z., Łukasiewicz J. (2015), Współczesne znaczenie wartości w teorii i praktyce psychologicznej, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press.

Wojciechowska E., Turowski K., Bartoń E., Czekirda M. (2013), Subiektywna ocena dobrostanu u kobiet korzystających z zabiegów medycyny, Zdrowie. Dobrostan, 3, 140-150.

Ziemska M. (1973), Postawy rodzicielskie, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Ziemska M. (1974), Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, Wychowanie w Przedszkolu, 7-8, 376-382.

Published
2019-12-18
Section
Articles