Penal Liability of Parents Under Can. 1366 of the 1983 Code of Canon Law

  • Krzysztof Mikołajczuk The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration
Keywords: penal canon law; penal liability of parents under canon law; hand over a child to be baptised and raised in a non Catholic religion

Abstract

Under Can. 1366 of the 1983 Code of Canon Law, Catholic parents, or those who take their place, who hand over their children to be baptised or educated in a non Catholic religion are to be punished with a censure or other just penalty. Undoubtedly, the reason for this provision is to protect the good of faith and the right of children who were baptised in the Catholic Church to be raised as Catholics. It also imposes on parents (or legal guardians) the obligation to raise their children in accordance with the Catholic Church teaching.

References

Baron A., Pietras H. (red.), Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. I, Kraków 2002.

Bączkowicz F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II, Kraków 1933.

Borucki J., Prawo i obowiązek rodziców dotyczące wychowania dzieci w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”, „Studia Włocławskie” 14(2012), s. 438-445.

Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, AAS 9(1917), pars II, p. 1-593.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75(1983), pars II – Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.

Gręźlikowski J., Rola i zadania rodziców w religijnym i moralnym wychowaniu dziecka w świetle ustawodawstwa i dokumentów Kościoła, „Teologia i Człowiek” 14(2009), s. 201.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Miziński A.G., Przestępstwo oddania dzieci do chrztu lub na wychowanie w religii niekatolickiej, w: B. Hołyst (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. Prawo Kanoniczne, t. II, Warszawa 2014, s. 182-183.

Paweł VI, Litterae Apostolacie motu proprio datae „Matrimonia mixta”. Normae de matrimoniis mixtis statuantur (31 III 1970), AAS 62(1970), 263.

Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu (Nowe Dyrektorium Ekumeniczne), ComP 14(1994), nr 2, AAS 85(1993), 1039-1119.

Renken J.A., The Penal Law of the Roman Catholic Church. Commentary on Canons 1311-1399 and 1717-1731 and Other Sources of Penal Law, Ottawa 2015.

Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”, nr 1, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, nr 50, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002.

Syryjczyk J., Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003.

Sztafrowski E., Posoborowe prawodawstwo kościelne: 69. Motu proprio „Matrimonia mixta” ustanawiające przepisy dotyczące małżeństw mieszanych, „Prawo Kanoniczne” 14(1971), nr 3-4, s. 239-249.

Sztychmiler R., Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997.

Valls R.N., Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, w: P. Majer (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, Kraków 2011.

Wąsik W., Przestępstwa i kary za przestępstwa przeciw obowiązkowi katolickiego wychowania potomstwa w Kodeksach Prawa Kanonicznego, „Kieleckie Studia Teologiczne” 3(2004), s. 463-485.

Published
2019-12-18
Section
Articles