Into Adult Life... The Process of Becoming Independent by Adolescents Placed in Foster Care

  • Józefa Matejek Pedagogical University of Kraków
Keywords: foster care; help; a person becoming independent; independence guardian

Abstract

While analyzing the functioning of the foster care system special attention needs to be paid to the process of transitioning into adulthood and independent living by youth placed in foster care. Every person who has reached the age of majority and is being emancipated from foster care is entitled receive help while gaining independence. However, the basic idea of the process of becoming independent is the individual preparation of the youth to take responsibility for their adult life and independence as well as the integration of the already independent ex-foster children with their social environment. The below study presents the theoretical aspect of the preparation and conduct of the transition into adulthood and independence of the youth aging out of foster care.

References

Andrzejewski M., Prawna ochrona rodziny, Warszawa: WSiP 1999.

Badora S., Teoretyczne aspekty sieroctwa i jego opiekuńczej kompensacji, w: S. Badora, D. Marzec (red.), System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2002.

Brągiel J., Badora S. (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole: Wyd. UO 2005.

Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t. II, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2006.

Głąbicka K., Gościniewicz M. (red.), Praca socjalna z młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze i ich rodziną, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 2014.

Joachimowska M., Rodzicielstwo zastępcze. Idea − problemy − analizy − kompetencje, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW 2008.

Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2000.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009.

Kulig B., Sołtys A., Proces usamodzielnienia młodzieży dorastającej w pieczy zastępczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2013, nr 7.

Kusio U., Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze. Studium socjologiczne na przykładzie Lublina, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1998.

Łuczyński A., Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Lublin: KUL 2008.

Maciarz A., Możliwości kompensacji sieroctwa w małym domu dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1999, nr 4.

Matejek J., Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych, Kraków: Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie 2008.

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2013 roku, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny 2014.

Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Raport NIK, Warszawa 2014.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2012, poz. 305).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie z dnia 3 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012 r., poz. 954).

Różańska E., Tynelski A., Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem, Kielce: WSP 1981.

Ruszkowska M., Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 2013.

Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2016, poz. 575).

Węgierski Z., Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” 2006.

Winogrodzka L., Rodziny zastępcze i ich dzieci, Lublin: Wyd. UMCS 2007.

Wosik-Kawala D. (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011.

Published
2019-12-18
Section
Articles