The Credibility of the Church according to Joseph Ratzinger

  • Paweł Borto The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: J. Ratzinger; credibility; Church; fundamental theology

Abstract

The Joseph's Ratzinger's theological thought is for the contemporary theology one of important datum points. Simultaneously we can today declare that the thought of the German Theologian is enough accessible, that it is possible to elaborate generally and critically single themes presented in his theological heritage. The author of the present article undertook one elaboration of key-problems for the fundamental theological reflection: how the German theologian seized the problem of the credibility of the Church. This theme did not find the general and systematic elaboration in the J. Ratzinger's publications, and simultaneously the analysis of his thought indicates that behind the singular elaborations about the partial character hides the certain determined conception of the credibility of the Church. The author of the present article decided to show this conception talking over following problems: conditions defining the possibility of the reflection over the problem of the reliability of the Church, the bond of the Church with the Person of Christ (the historic dimension of the reliability of the Church), features decisive about the reliability of Church community in her current existence.

References

Benedykt XVI, Ostatnie rozmowy. Rozmawiał Peter Seewald, tł. J. Jurczyński, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2016.

Blanco Sarto P., Fe, persona e Iglesia según Joseph Ratzinger, „Scripta Theologica” 37(2005), z. 3, s. 911-927.

Blanco Sarto P., Myśl teologiczna Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce” 7(2013), z. 2, s. 23-43.

Czaja A., Naczelna zasada i przewodnie idee teologii Josepha Ratzingera, „Forum Teologiczne” 8(2007), s. 5-18.

Kaucha K., Z metaeklezjologii, „Roczniki Teologiczne” 63(2016), z. 9, s. 65-80.

Massa J., The priority of unity in the mystery of the Church, „Journal of Ecumenical Studies” 42(2007), z. 4, s. 589-607.

McDonnell K., The Ratzinger/Kasper Debate: the universal Church and local Churches, „Theological Studies” 63(2002), s. 227-250.

Michalik A., Bibliografia publikacji o Josephie Ratzingerze – Benedykcie XVI i jego myśli, w: Jezus z Nazaretu. Poszukiwania chrystologiczne drogą wyznaczoną przez Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, red. J. Królikowski, P. Łabuda, A. Michalik, Biblos, Tarnów 2016, s. 213-244.

Perszon J., „To jest Jego Kościół”. Boski wymiar Kościoła w eklezjologii Josepha Ratzingera, „Teologia i Człowiek” 24(2013), z. 4, s. 77-95.

Ratzinger J., Ciało Chrystusa, w: tenże, Opera omnia, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 262-265.

Ratzinger J., Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?, w: tenże, Opera omnia, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 1084-1098.

Ratzinger J., Eklezjologia II Soboru Watykańskiego, w: tenże, Opera omnia, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 235-257.

Ratzinger J., Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, tł. W. Szymona, W drodze, Poznań 2009.

Ratzinger J., Geneza i istota Kościoła, w: tenże, Opera omnia, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 201-220.

Ratzinger J., Komunia – wspólnota – misja, w: tenże, Opera omnia, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 283-304.

Ratzinger J., Kościół jako sakrament zbawienia, w: tenże, Opera omnia, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 222-257.

Ratzinger J., Kościół jako świątynia Ducha Świętego, w: tenże, Opera omnia, t. VIII, Wydawnciwto KUL, Lublin 2013, s. 306-315.

Ratzinger J., Kościół – opracowanie systematyczne, w: tenże, Opera omnia, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 187-200.

Ratzinger J., Kościół – znak wśród narodów, w: tenże, Opera omnia, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 947-959.

Ratzinger J., Los Jezusa a Kościół, w: tenże, Opera omnia, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 116-126.

Ratzinger J., Pojęcie Kościoła i kwestia członkostwa w Kościele, w: tenże, Opera omnia, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 265-282.

Ratzinger J., Powszechność i katolickość, w: tenże, Opera omnia, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 177-184.

Ratzinger J., Poza Kościołem nie ma zbawienia?, w: tenże, Opera omnia, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 975-999.

Ratzinger J., Problem absolutności chrześcijańskiej drogi zbawienia, w: tenże, Opera omnia, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 960-974.

Ratzinger J., Prymat papieża a jedność ludu Bożego, w: tenże, Opera omnia, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 607-621.

Ratzinger J., Sobór w drodze. Spojrzenie wstecz na drugą sesję Soboru Watykańskiego II, w: tenże, Opera omnia, t. VII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 313-358.

Ratzinger J., Utożsamianie się z Kościołem, w: tenże, Opera omnia, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 163-176.

Ratzinger J., Wybrane tematy eklezjologiczne z okazji XX-lecia zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II. Słowo wstępne, w: tenże, Opera omnia, t. VII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 966-967.

Ratzinger J., Zadania i kwestie teologiczne omawiane na spotkaniu teologów luterańskich i katolickich po Soborze, w: tenże, Opera omnia, t. VII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 849-870.

Schaller Ch., La eclesiología del Concilio Vaticano II en los escritos de Joseph Ratzinger, „Scripta Theologica” 46(2014), s. 677-691.

Skrzypczak R., Kościół jako misterium, communio i missio. Przejrzysta wizja eklezjologii katolickiej 40 lat po soborowej konstytucji „Lumen gentium”, „Warszawskie Studia Teologiczne” 17(2004), s. 167-184.

Szymik J., Theologia benedicta, t. I, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010.

Szymik J., „Ponieważ jeden jest chleb...” Eucharystyczna eklezjologia J. Ratzingera/Benedykta XVI, „Roczniki Teologii Dogmatycznej” 5(60) 2013, s. 75-94.

Wójtowicz W., La Chiesa come „communio” nell'ecclesiologia di Joseph Ratzinger, Feniks, Roma−Koszalin 2010.

Published
2019-12-17
Section
Articles