The Lublin School of Fundamental Theology’s Understanding of Divine Revelation

  • Paweł Borto The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: fundamental theology; the Lublin School of Fundamental Theology; Revelation

Abstract

This article discusses how Divine Revelation is understood at the Lublin School of Fundamental Theology. After presenting the significance of the reflection on the subject of Revelation, the article presents the most important characteristics of our reflection on this subject typical of the group of theologians associated with John Paul II Catholic University of Lublin. This includes their personalistic understanding of Divine Revelation, the meaning of Divine Revelation in the theological interpretation of religion and their comprehension of Revelation’s credibility.

References

Borto, Paweł. Objawienie a Tradycja w teologii Yves’a Congara i Henri de Lubaca [Revelation and Tradition in the Theology of Yves Congar and Henri de Lubac]. Kielce: Jedność, 2007.

Borto, Paweł. “Yves’a Congara rozumienie Objawienia.” In Objawienie Boże w interpretacji współczesnych teologów [“Yves Congar’s Understanding of Revelation.” In: Divine Revelation in the Interpretation of Modern Theologians], edited by Bogusław Kochaniewicz, 131–148. Poznań: University of Adama Mickiewicza, 2010.

Dola, Tadeusz. “Personalistyczna koncepcja teologii fundamentalnej Ks. Mariana Ruseckiego.” In Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [“The Personalistic Concept of Fundamental Theology by Rev. Marian Rusecki.” In: Scio cui credidi. A Memorial Book in Honor of Professor Marian Rusecki on his 65th Birthday], edited by Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 59–67. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Greco, Carlo. Rivelazione di Dio e ragioni della fede: un percorso di teologia fondamentale. Cinisello Balsamo: San Paolo, 2012.

Guzowski, Krzysztof. “Personalizm Objawienia i wiary w ujęciu Ks. prof. Mariana Ruseckiego.” In Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [“Personalism of Revelation and Faith in Rev. Prof. Marian Rusecki.” In: Scio cui credidi. A Memorial Book in Honor of Professor Marian Rusecki on his 65th Birthday], edited by Ed. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 75–81. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Hart, Ray L. Unfinished Man and the Imagination. Toward an Ontology and a Rhetoric of Revelation. New York, 1968.

Hoping, Helmut. “Theologischer Kommentar zur Dogmatischen Konstituzion über die göttlische Offenbarung.” In Herders theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, edited by Peter Hünermann, Bernd J. Hilberath, 695–831. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 2009.

Kaucha, Krzysztof. “Teologia personalistyczna.” In Koncepcje teologii katolickiej [“Personalistic Theology.” In: Concepts of Catholic Theology], edited by Marek Chojnacki, Józef Morawa, Andrzej A. Napiórkowski, 87–110. Kraków: Salwator, 2013.

Kaucha, Krzysztof. “Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej.” In Wiara a wiarygodność [“Credibility and Faith in the Concept of the Lublin School of Fundamental Theology.” In: Faith and Credibility], edited by Damian Wąsek, 49–85. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII, 2014.

Kopeć, Edward. “Pojęcie objawienia Bożego.” In Dogmatyka katolicka: tom wstępny [“The concept of divine revelation.” In: Catholic Dogmatics: Introductory Volume], edited by Wincenty Granat, 95–115. Lublin: TN KUL, 1965.

Kopeć, Edward. Teologia fundamentalna [Fundamental Theology]. Lublin: KUL, 1976.

Ledwoń, Ireneusz S. „… i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej [“... and There is no Salvation in Anyone Else.” The Unique Character of Christianity in Post-Conciliar Theology]. Lublin: KUL, 2006.

Ledwoń, Ireneusz S. “Koncepcja objawienia według René Latourelle’a.” In Objawienie Boże w interpretacji współczesnych teologów [“The Concept of Revelation according to René Latourelle.” In: Revelation of God in the Interpretation of Contemporary Theologians], edited by Bogusław Kochaniewicz, 31–42. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2010.

Ledwoń, Ireneusz S. Objawienie chrześcijańskie i jego wiarygodność według René Latourelle’a [Christian Revelation and its Credibility according to René Latourelle]. Lublin: Polihymnia, 1996.

Ledwoń, Ireneusz S. “Objawienie jako kryterium prawdziwości religii w świetle teologii religii” [“Revelation as a Criterion of the Truth of Religion in the Light of the Theology of Religion”]. Zborník sociologických a religionistických štúdií 2 (2012): 59–80.

Ledwoń, Ireneusz S. “Problematyka teologicznoreligijna w myśli Rev. Mariana Ruseckiego” [“Theological and Religious Issues in the Thoughts of Rev. Marian Rusecki”]. In Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [Scio cui credidi. A Memorial Book in Honor of Professor Marian Rusecki on his 65th Birthday], edited by Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 157–170. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Lorizio, Giuseppe. “Teologia della rivelazione ed elementi di cristologia fondamentale.” In Teologia fondamentale. 2. Fondamenti, edited by Giuseppe Lorizio, 7–234. Rome: Città Nuova, 2005.

Łukaszyk, Romuald. “Religie niechrześcijańskie w ocenie teologii współczesnej” [“Non-Christian Religions in the Evaluation of Contemporary Theology”]. Ateneum Kapłańskie 73 (1969): 247–259.

Łukaszyk, Romuald. “Objawienie kosmiczne jako pierwszy etap objawienia się Boga” [“Cosmic Revelation as the First Stage of God’s Revelation”]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 24 (1977): 141–153.

Mastej, Jacenty. “Osobowy charakter objawionego przedmiotu wiary chrześcijańskiej” [“The Personal Nature of the Revealed Subject of the Christian Faith”]. Resovia Sacra 7 (2000): 45–71.

Mastej, Jacenty. “Znakowa koncepcja Objawienia Ks. profesora Mariana Ruseckiego.” In Objawienie Boże w interpretacji współczesnych teologów [“The Sign Concept of Revelation by Rev. Professor Marian Rusecki.” In: Divine Revelation in the Interpretation of Modern Theologians], edited by Bogusław Kochaniewicz, 77–86. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2010.

Rahner, Karl. Schriften zur Theologie, Band XIV. Im Sorge um die Kirche. Zürich–Einsiedeln–Köln: Benzinger, 1980.

Ruggieri, Giuseppe. “La problematica della rivelazione come «concetto fondamentale» del cristianesimo.” In La teologia della Rivelazione, edited by Donato Valentini, 81–105. Padova: Messaggero, 1996.

Rusecki, Marian. “Argumentacja w teologii fundamentalnej.” In Leksykon Teologii Fundamentalnej [“Argumentation in Fundamental Theology.” In: Lexicon of Fundamental Theology], edited by Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 109–110. Lublin–Krakow: Wydawnictwo M, 2002.

Rusecki, Marian. “Elementy personalistycznej teologii fundamentalnej w ujęciu Edwarda Kopcia” [“Elements of Personalistic Fundamental Theology according to Edward Kopeć”]. Roczniki Teologiczne 32, no 9 (1985): 23–37.

Rusecki, Marian. “Elementy zbawcze w religiach pozachrześcijańskich.” In Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze, 20-21 kwietnia 1998 r. [“Salvation Elements in non-Christian Religions.” In: Redemption and Interreligious Dialogue. Materials from the Symposium in Obra, April 20-21, 1998], edited by Wojciech Kluj, 21–61. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1999.

Rusecki, Marian. “Geneza religii.” In Leksykon Teologii Fundamentalnej [“The Genesis of Religion.” In: Lexicon of Fundamental Theology], edited by Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 431–440. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Rusecki, Marian. Istota i geneza religii [The Essence and Genesis of Religion]. Lublin–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1997.

Rusecki, Marian. “Jeana Mouroux elementy personalistycznej koncepcji Objawienia” [“Jean Mouroux’s Elements of the Personalistic Concept of Revelation”]. Roczniki Teologiczne 47, no 9 (2000): 13–29.

Rusecki, Marian. “Objawieniowa geneza religii.” In Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin [“The Revelatory Genesis of Religion.” In: Plenitudo legis dilectio. A Memorial Book Dedicated to Prof. Dr. Hab. Bronisław W. Zubert OFM on the Occasion of his 65th Birthday], edited by Antoni Dębiński, Elżbieta Szczot, 789–799. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2000.

Rusecki, Marian. “Pojęcie Objawienia Bożego w religiach” [“The Concept of Divine Revelation in Religions”]. Roczniki Teologiczne 46, no 9 (1999): 13–27.

Rusecki, Marian. Traktat o Objawieniu [Treatise on Revelation]. Krakow: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2007.

Rusecki, Marian. Traktat o religii [Treatise on Religion]. Warsaw: Verbinum, 2007.

Rusecki, Marian. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi? [Treatise on the Credibility of Christianity. Why believe Christ?] Lublin: TN KUL, 2010.

Rusecki, Marian, Ireneusz S. Ledwoń, “Objawienie Boże.” In Leksykon Teologii Fundamentalnej [“Divine Revelation.” In: Lexicon of Fundamental Theology], edited by Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 859–871. Lublin–Krakow: Wydawnictwo M, 2002.

Seckler, Max. “Il concetto di rivelazione.” In Corso di teologia fondametale. 2. Trattato sulla rivelazione, edited by Walter Kern, Hermann J. Pottmeyer, Max Seckler, 66–94. Brescia: Queriniana, 1990.

Tanzella-Nitti, Giuseppe. Teologia della credibilità. La teologia fondamentale e la sua dimensione di apologia. Roma: Città Nuova, 2015.

Published
2019-10-30