Liturgical Celebration as the Locus of the Homily

  • Bogusław Migut The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: liturgy; liturgical celebration; homily; homilist; sermon; preacher; homily as mystagogy

Abstract

Many definitions of the homily say that it is delivery of the Word of God during liturgy. However, there is no rift between the Divine Word and liturgy. Liturgy is the acting of Christ and Church and at the same time sacramental delivery of the Divine Word. As the Church herself and liturgical celebration with the homily therein are created by the Holy Spirit, so is our humanity and the humanity of the Word Incarnate. The homily is not only about exegesis, neither is it a deliberate action upon emotions or an explication of the truths of the faith, but rather it is intended to manifest the saving mystery of Christ as well as liturgy that springs from within the Holy Trinity by the power of the Holy Spirit, Man helping. The homily is mystagogy whose methods have been explained in recent years by Stanisław Dyk. In his opinion, the homily comprises three stages: the unveiling of the Mystery, transition to participation in the Mystery, and transition to being similar to the Mystery (Christlikeness).

References

Bouyer Louis, Wprowadzenie do życia duchowego, tł. Lucyna Rutowska, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1982.

Corbon Jean, Liturgia źródło wody życia, tł. Anna Foltańska, Poznań: W drodze 2005.

Czerwik Stanisław: Duchowość liturgiczna i eucharystyczna – tajemnica wiary w liturgii i życiu chrześcijańskim: Chrystus pośród nas (Kol 1,27), w: Wiara, liturgia, ewangelizacja, red. Samuela Grażyna Klimas, Stanisław Czerwik, Katarzyna Kinga Walkowiak, Kielce: Jedność 2013, s. 21-60.

Dix Gregory: The Shape of the Liturgy, New York: Seabury 1982.

Dyk Stanisław: Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Kielce: Jedność 2016.

Hahn Scott: Moc Słowa w liturgii. Od tekstu pisanego do żywego słowa liturgii, tł. Piotr Blumczyński, Kraków: Salwator 2010.

Kiernikowski Zbigniew: Eucharystia i jedność, Częstochowa: Biblioteka „Niedzieli” 2000.

Kiernikowski Zbigniew: Homilia – przepowiadanie mistagogiczne. Katecheza liturgiczna wygłoszona 6.02.2005 w Woli Gułowskiej, „Anamnesis” 43 (2005), nr 4, s. 43-48.

Mazza Enrico: La mistagogia. Una teologia della liturgia in epoca patristica, Roma: CLV 1988.

Mazza Enrico: Che cos’è la mistagogia, „Rivista di pastorale liturgica” 27 (1989), s. 3-23.

Mazza Enrico: Mystagogy. A Theology of Liturgy in the Patristic Age, New York: Pueblo Publishing Company 1989.

Mazza Enrico: La mistagogia. Le catechesi liturgiche della fine del quarto secolo e il loro metodo, Roma: CLV 1996.

Mazza Enrico: Mistagogia, w: Dizionario di Omiletica, red. Achille M. Triacca, Manlio Sodi, Torino: Leumann, Bergamo: Gorle, Velar: LDC 1998, s. 972-976.

Migut Bogusław: Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Migut Bogusław: Główne zadania homilii w ujęciu teologii liturgicznej, „Roczniki Teologiczne” 61 (2014), z. 8, s. 97-108.

Migut Bogusław: Eucharystia między historią a eschatologią, „Roczniki Teologiczne” 63 (2016), z. 8, s. 43-56.

Pelikan Jaroslav: Powstanie wspólnej tradycji (100-600), tł. Marta Höffner, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.

Pierskała Rudolf: Mistagogia w przepowiadaniu słowa Bożego, w: Mistagogia a duchowość, red. Andrzej Żądło, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2004, s. 91-103.

Schmemann Alexander: Eucharystia. Misterium Królestwa, tł. Andrzej Turczyński, Białystok: Orthdruk 1997.

Simon Herbert: Tworzywo liturgiczne w kazaniu, „Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego” 15 (1995), s. 259-281.

Świerzawski Wacław: Dynamiczna „Pamiątka” Pana. Eucharystyczna anamneza Misterium Paschalnego i jego egzystencjalna dynamika, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1980.

Szewczyk Leszek: Recepcja liturgicznego wymiaru homilii. Studium homiletyczne w świetle przepowiadania kapłanów Archidiecezji Katowickiej w latach 1972-1999, Katowice: Wydawnictwo UŚ 2003.

Triacca Achille M., Sodi Manlio: Omelia, w: Dizionario di Omiletica, red. Achille M. Triacca, Manlio Sodi, Torino: Leumann, Bergamo: Gorle, Velar LDC 1998, s. 1013-1019.

Triacca Achille M.: Omelia e Spirito Santo: sua presenza ed azione e come parlarne, „Liturgia” 32 (1998), s. 145-158.

Published
2019-12-17
Section
Articles