Helping a Family with a Person in the Terminal Stage of Cancer Based on the Example of the Good Samaritan Hospice in Lublin

  • Mirosław Kalinowski The John Paul II Catholic University of Lublin, Institute of Family Studies and Social Work
Keywords: family; cancer; dying; hospice

Abstract

The family is the most secure supporting foundation in the situation of a loved one who is suffering and dying. Its activity results from the strength of intra-family bonds and appropriate legal regulations supporting its actions based on the principle of justice and support. Implementing these activates is based on the social capital of activities arising from the principles of the common good, social love and solidarity. An example is the Social Hospice Care Center operating within the Lublin Society of the Friends of the Sick at the Good Samaritan Hospice, which shows the practical applications of the above course of action within family assistance.

References

Bartoszek, Antoni. Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej [A Man in the Face of Suffering and Dying. Moral Aspects of Palliative Care,]. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2000.

Borutka, Tadeusz, Jan Mazur, Andrzej Zwoliński. Katolicka nauka społeczna [Catholic Social Teaching]. Częstochowa: Paulinianum, 2004.

Ból i cierpienie. Ognisko światła i ciemności [Pain and Suffering. A Bonfire of Light and Darkness], edited by Dariusz Pater. Warszawa: Okręgowa Izba Lekarska im. prof. Jana Nielubowicza, 2014.

Ból i cierpienie. Ognisko światła i ciemności. Medycyna—Filozofia—Teologia [Pain and Suffering. A Bonfire of Light and Darkness. Medicine—Philosophy—Theology edited by Dariusz Pater. Warszawa: Okręgowa Izba Lekarska im. prof. Jana Nielubowicza, 2015.

Ból i cierpienie. Ognisko światła i ciemności. Medycyna—Teologia—Kultura [Pain and Suffering. A Bonfire of Light and Darkness. Medicine—Theology—Culture], edited by Dariusz Pater. Warszawa: Okręgowa Izba Lekarska im. prof. Jana Nielubowicza, 2016.

Henning, Rudolf. “Katholische Soziallehre.” In Katholisches Soziallexikon, hrsg. Alfred Klose, Wolfgang Mantl, Valentin Zsifkovits, 1306–1317. Innsbruck−Wien−München: Tyrola,1982.

Höffner, Joseph. Chrześcijańska nauka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji ATK, 1999.

Himes, Kenneth. Responses to 101 Questions on Catholic Social Teaching. New York: Paulist Press, 2002.

Kalinowski, Mirosław. Towarzyszenie w cierpieniu. Posługa hospicyjna [Accompanying Someone Who Is Suffering. Hospice Service]. Lublin: Polihymnia, 2002.

Kalinowski, Mirosław. Wspólnoty nadziei. Realizacja zasad z˙ycia społecznego w ruchu hospicyjnym [Communities of Hope. Implementation of the Principles of Social Life in the Hospice Movement]. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Karta Hospicjum, ogłoszona na I Zjeździe Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego w Gdańsku w dniach 1–3 lipca 1992 r. [Hospice Card, Proclaimed at the First Congress of the National Hospice Movement Forum in Gdańsk on July 1–3, 1992]. Gościna Serca 1, no 3 (1993): 2.

Koperek, Jerzy. “Zasady życia społecznego.” In Słownik społeczny [Principles of Social Life, in: Social Dictionary], edited by Bogdan Szlachta, 1605–1609. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004.

Krucina, Jan. Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie [The Common Good. Theory and Application]. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1972.

Nagórny, Janusz. Posłannictwo chrześcijan w świecie współczesnym. Świat i wspólnota [The Mission of Christians in the Modern Word. World and Comunity], vol. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1998.

Nagórny, Janusz. “Fundamentalne zasady życia społecznego.” In Być chrześcijaninem [Fundamental Principles of Social Life, in: Being a Christian], edited by Marian Rusecki, 422–428. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.

Okun, Barbara F. Skuteczna pomoc psychologiczna [Effective Psychological Help]. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2002.

Olejnik, Stanisław. Teologia moralna szczegółowa. Moralność życia społecznego [Detailed Moral Theology. Morality of Social Life]. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1970.

Pater, Dariusz. Holistyczna koncepcja człowieka chorego. Teologia—medycyna—praktyka [Holistic Concept of a Sick Person. Theology—Medicine—Practice]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017.

Paszkowska, Teresa. Psychologia w kierownictwie duchowym [Psychology in Spiritual Direction]. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.

Piwowarski, Władysław. ABC katolickiej nauki społecznej [The ABC’s of Catholic Social Teaching]. Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne, 1993.

Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego [Psychological and Existential Problems of an Adult Person], edited by Anna Gałdowa. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2005.

Skorowski, Henryk. Być chrześcijaninem i obywatelem dziś. Refleksje o postawach moralno-społecznych [Being a Christian and a Citizen Today. Reflections on Moral and Social Attitudes]. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1994.

Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104; Ustawa o dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy—Prawo o stowarzyszeniach i niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2015 r., poz. 1923; Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy—Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2017 r., poz. 210 [The Law on Associations of April 7, 1989. Dz. U. 1989 No. 20 item 104; Act on September 25, 2015 Amending the Act—Law on Associations and Certain Other Acts. Dz. U. 2015, item 1923; Announcement of the Speaker of the Sejm of the Republic of Poland on January 20, 2017 regarding the publication of a uniform text of the Act—Law on Associations and certain other acts. Dz. U. 2017, item 210].

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 873; Ustawa z dnia 9 listopada 2015 r. o nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm; Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o fundacjach. Dz. U. z 2015 r., poz. 1339; Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz. U. z 2017 r., poz. 573 [Act on Public Benefit and Volunteer Activity on April 24, 2003 U. 2000 No. 96, item 873; Act of November 9, 2015 on the amendment to the Act on Public Benefit and Volunteer Activity. Dz. U. 2014, item 1118 from the following amended; Act of 5 August 2015 amending the Act on Public Benefit and Volunteer Work and on foundations. Dz. U. of 2015, item 1339; Act on February 102017 amending the act on public benefit and volunteering. Dz. U. 2017, item 573].

Valerio, Albisetti. Uzdrowienie medytacją chrześcijańską. Modlitwa na nowo odkryta [Healing through Christian Meditation. Prayer Re-discovered]. Kielce: Jedność, 2000.

Waleszczuk, Zbigniew. W trosce o człowieka umierającego. Geneza Hospicjum w Polsce [Caring for a Dying Person. The Origins of the Hospice in Poland]. Wrocław: Lamis, 2004.

Wilfrid, Stinissen. Terapia duchowa. O duchowym przewodnictwie i duszpasterstwie [Spiritual Therapy. On Spiritual Leadership and Pastoral Care]. Poznań: W drodze, 2001.

World Health Organization. Cancer Pain Relief and Palliative Care. Geneva, 1990.

W stronę człowieka umierającego [Towards the Dying Man], edited by Jerzy Drążkiewicz. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1989.

Zwoliński, Andrzej. Zbiorowy obowiązek. Zarys katolickiej nauki społecznej [Collective Obligation. An Outline of Catholic Social Science]. Kraków: Wydawnictwo “Gotów” Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 2000.

Published
2019-10-30