Accompanying the Catechised in Their Holistic Development

Keywords: accompaniment, catechist, holistic development, pupil, education, pedagogy, catechetics, religion teaching, catechesis

Abstract

The analyses presented in this paper focus on the accompaniment for the catechised in their holistic development. Thus described, the educational activity of a catechist is consistent with the principle of faithfulness to God and to man. It always concerns a specific catechised person with specific developmental predispositions who lives in a specific community and is influenced by modern culture. By referring to the Catechetical directory and the literature on the subject, it was pointed out that the accompaniment for the catechised in their holistic development is the fundamental pedagogic and catechetic category. Various aspects of accompaniment for the catechised in the contemporary world are presented. Vocation, passion as well as the testimony of life and faith were particularly emphasised. The importance of the encounter, presence, being near and being with the pupil, and dialogue were stressed. Active listening, trust, care, devotion, kindness, empathy, and credibility were also regarded as important. The described traits and predispositions of a catechist play an important role in establishing authentic relations with pupils. They are manifestations of the communicative and pedagogic competence of the catechist and his ability to accomplish his goals, as well as of his awareness of the vocation and the educational mission among the catechised.

References

Buchta, Roman, Wojciech Cichosz, and Anna Zellma. “Religious Education in Poland During the COVID-19 Pandemic from the Perspective of Religion Teachers of the Silesian Voivodeship.” Religions 12 (2021): 1−13.

Czupryński, Wojsław. Małżeństwo i rodzina w świadomości policjantów na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Studium teologicznopastoralne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2021.

Czupryński, Wojsław. “Przygotowanie do małżeństwa w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych.” Studia Warmińskie 12 (2015): 215−225.

Czupryński, Wojsław. “Wychowanie w rodzinie w zderzeniu z ideologią gender.” Studia Ełckie 4 (2019): 455−469.

Dybowska, Ewa. “Towarzyszenie wychowawcze według pedagogiki ignacjańskiej.” Teologia i Moralność 2 (2014): 1−93.

“Wychowawca w dobie ponowoczesności.” Horyzonty Wychowania 9 (2010): 145−164.

Dziewiecki, Marek. Wychowawca w dobie ponowoczesności. Horyzonty Wychowania 9 (2010): 145−164.

Fijałkowski, Marek. “Papieża Franciszka inspiracje dla duszpasterstwa młodzieży.” Polonia Sacra 4 (2016): 87−99.

Franciszek. Adhortacja apostolska “Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie. Kraków: Wydawnictwo M, 2013.

Jaskulska, Sylwia, Barbara Jankowiak, Mateusz Marciniak, and Michał Klichowski. “Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w doświadczeniach uczniów i uczennic: ocena relacji szkolnych i jej uwarunkowania.” Wychowanie w Rodzinie 2 (2021): 133−146.

Kulpaczyński, Stanisław. Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów. Lublin: POLIHYMNIA, 2009.

Kurzydło, Dariusz. Pedagogia przejścia. Wprowadzenie do metodologii katechetyki skoncentrowanej na dorastaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2020.

Marek, Zbigniew, and Anna Walulik. “Towarzyszenie wychowawcze w formacji człowieka.” Horyzonty Wychowania 19 (2020): 105−116.

Ministerstwo Edukacji i Nauki. “Wsparcie na rzecz Ukrainy — najważniejsze działania MEIN.” Accessed March 15, 2022. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-na-rzecz-ukrainy--najwazniejsze-dzialania-mein.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999.

Osewska, Elbieta. “Nauczanie religii jako towarzyszenie: od powierzchowności do duchowości, do osobistego poznania Boga wcielonego.” Studia Pastoralne 13 (2017): 46−61.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Dyrektorium o katechizacji. Kielce: Jedność, 2020.

Podgórska, Joanna. “Najmłodsza Polska jest już w jednej trzeciej niewierząca.” Accessed February 10, 2022. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2144868,1,najmlodsza-polska-jest-juz-w-jednej-trzeciej-niewierzaca.read.

Przetacznik-Gierowska, Maria. “Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka.” In Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, eds. Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa, vol. 1, 57−101. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Pyżalski, Jacek. “Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii COVID-19 — przegląd najistotniejszych problemów.” Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2 (2021): 92−115.

Sadłoń, Wojciech, Luiza Organek, and Karol Kamiński. Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia. Dane za rok 2020. Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza, 2021.

Salamucha, Agnieszka. “Pojęcie rozwoju w pedagogice.” Roczniki Nauk Społecznych 2 (2000− 2001): 159−166.

Słownik języka polskiego PWN. Accessed January 4, 2022. https://sjp.pwn.pl/slowniki/towarzyszenie.html.

Sobór Watykański II. “Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim `Gravissimum educationis' (28.10.1965 r.).” In Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, 314−324. Poznań: Pallottinum, 2002.

Śliwerski, Bogusław. Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 1998.

Telka, Lucyna. “Towarzyszenie w rozwoju.” Accessed January 5, 2022. http://encyklopedia dziecinstwa.pl/index.php/Towarzyszenie_w_rozwoju.

Tyszkowa, Maria. “Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej.” In Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, eds. Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa, vol. 1, 45−56. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Welskop, Wojciech. “Rola nauczyciela — tutora w procesie wspierania rozwoju osobistego uczniów.” Accessed March 12, 2022. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3620/W.Welskop%20-%20Rola%20nauczyciela%20%e2%80%93%20tutora%20w%20procesie%20wspierania%20rozwoju%20osobistego%20uczni%c3%b3w.pdf?sequence=1&isAllowed=y, s. 130.

Wiszowaty, Edward. “Przepowiadanie w ponowoczesności.” Studia Pastoralne 9 (2013): 178−190.

Zellma, Anna. “Formacja sumienia uczestników lekcji religii w czasach płynnej nowoczesności.” Forum Teologiczne 15 (2014): 109−120.

Zellma, Anna. “Pedagogiczne aspekty adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia.” Roczniki Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 37 (2017): 235−248.

Zellma, Anna. “Rola szkolnego nauczania religii w rozwoju osobowym katechizowanej modzieży.” Ełckie Studia Teologiczne 4 (2003): 265−280.

Zellma, Anna, and Edward Wiszowaty. O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2017.

Published
2022-12-21
Section
Articles