The Application of Logotherapy in the Preaching

Keywords: logotherapy, homily, Logos, Christ, meaning

Abstract

Even today, in a society strongly marked by secularism and globalization, the Church is sent to proclaim the faith in Jesus Christ and his saving act. The resurrected Jesus himself entrusted this task to the Church before his ascension: “So go, teach all nations and baptize them” (Mt 28, 19). The proclamation of the Gospel is at the beginning of all the apostolic activity of the Church. She can never give up this eminent role because she would cease to be the authentic Church of Christ. The proclamation involves two levels: content and formal. In this paper, we will focus on the content level, specifically the existential issues of human existence. We start from the assumption of a general human desire for meaning. The search for meaning in psychology and psychotherapy was developed by Viktor E. Frankl (1905-1997), when after a horrible personal experience from the Auschwitz concentration camp, he developed his own therapeutic method, the so-called logotherapy. In the following text we will focus on the application of some principles of logotherapy in practical preaching activities. The topic is also relevant in connection with the global pandemic, which unexpectedly and dramatically “forced” humanity to abandon its existing certainties and look for new ones.

References

Dokumenty Soboru Vatykańskiego, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2008.

František, Úvod pápeža Františka ku knihe Spoločenstvo a nádej. Dosvedčovať vieru v čase koronavírusu, https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200728029 (dostęp: 30.07.2020).

Grocholewski Z., Prednáška po prevzatí čestného doktorátu UK, „Naša univerzita” 59(2002) nr 2, s. 5-9.

Heriban J., Príručný lexikón biblických vied, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, Rím 1992.

Hľadanie zmyslu života ako pastoračná výzva, red, M. Hospodár, GTF PU, Prešov 2016.

Hospodár M., Pastorálna teológia. Vybrané kapitoly, GTF PU, Prešov 2010.

Hvozdík, S., Celistvý obraz o človeku a logoterapia, „Radosť a nádej” 21 (2018), nr 1-2, s. 17-30.

Ján Pavol II, „Ex corde Ecclesiae”. Apoštolská konštitúcia o katolíckych univerzitách, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1998, https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/ex-corde-ecclesiae (dostęp: 30.07.20 20).

Ján Pavol II, „Novo millenio ineunte”. Apoštolský list na začiatku nového tisícročia, SSV, Trnava 2001.

Ján Pavol II, „Sapientia christiana”. Apoštolská konštitúcia o štúdiu na cirkevných univerzitách a fakultách, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1999.

Kardis M., Prvokresťanská tradícia I [elektronický zdroj], GTF PU v Prešove, Prešov 2012.

Pavol VI, „Evangelii nuntiandi”. Apoštolská exhortácia o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete, SSV, Trnava 1999.

Petrík Ľ., Homília ako špecifická forma logoterapie a ponuky zmyslu života, w: Hľadanie zmyslu života ako pastoračná výzva, red. M. Hospodár, GTF PU, Prešov 2016, s. 67-76.

Stempelová J., Praktické využitie myšlienok Viktora E. Frankla v pastorálnej psychológii, w: Hľadanie zmyslu života ako pastoračná výzva, red. M. Hospodár, GTF PU, Prešov 2016.

Stríženec M., Novšie psychologické poznatky na religiozitu a spiritualitu, www.psychologia.sav.sk/upload/MS_Novsie-psychologicke-pohlady-na-religiozitu-a-spiritualitu.pdf (dostęp: 30.07.2020).

Published
2021-01-29
Section
Articles