Trinitarian Foundations of Interreligious Dialogue

Keywords: dialogue, interreligious dialogue, Revelation, trinitarian foundations of dialogue, Second Vatican Council, Pope John Paul II, the fruits of dialogue

Abstract

The article discusses the outline of theological foundations of dialogue between christianity and other religions. It originates from God’s revelation: the act of creation (patrilogical foundations), the incarnation of the Son of God (christological foundations) as well as the presence and actions of the Holy Spirit in the Church and the world (pneumatological foundations). Furthermore, the article presents the contribution of the Second Vatican Council and the involvement of St. John Paul II into the work of interreligious dialogue.

References

„Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus”. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 661-739. Poznań: Pallottinum, 1967.

„Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate”. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 507-523. Poznań: Pallottinum, 1967.

„Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae”. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 629-659. Poznań: Pallottinum, 1967.

„Dialog i przepowiadanie”. Nurt SVD 27, nr 3 (1993).

Dupuis, Jacques. Chrześcijaństwo a religie. Od konfrontacji do dialogu. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2003.

Jan Paweł II. „Posynodalna Adhortacja Apostolska Ecclesia in Asia”. W Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, red. Jarosław Różański. 9-96. Warszawa: Wydawnictwo Papieskich Dzieł Misyjnych, 2004.

Jan Paweł II. „Redemptor hominis”. W Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 7-76. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1993.

Jan Paweł II. „Dominum et vivficantem”. W Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 255-351. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1993.

Jan Paweł II. „Redemptoris missio”. W Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 511-615. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1993.

Jan Paweł II. „Duch Boży a «ziarna prawdy» obecne w religiach niechrześcijańskich”. L'Osservatore Romano nr 1 (1999): 44-45.

Kluj, Wojciech. Teologiczne podstawy misji według Jana Pawła II. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, 2008.

Kluj, Wojciech. „Teologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego w nauczaniu Jana Pawła II”. Collectanea Theologica 58, nr 2 (1998): 75-107.

„Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium”. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 127-265. Poznań: Pallottinum, 1967.

„Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym Dei Verbum”. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 525-561. Poznań: Pallottinum, 1967.

„Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes”. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 811-987. Poznań: Pallottinum, 1967.

Kubacki, Zbigniew. „Chrześcijaństwo a dialog międzyreligijny”. Życie Duchowe 56 (2008).

Liszka, Piotr. „Bóg – Miłość Trójjedyna źródłem i celem człowieka”. Sympozjum 7, nr 2 (2003): 109-136.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna. Chrześcijaństwo a religie, red. Ireneusz Ledwoń, Kazimierz Pek. 13-54. Lublin−Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1999.

Paweł VI. Ecclesiam suam. Paris: Editions du Dialogue, 1967.

Pikus, Tadeusz. „Dialog religijny i jego obszary”. Warszawskie Studia Teologiczne 20, nr 1 (2007): 229-242.

„Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii”. W Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), red. Eugeniusz Sakowicz. 30-44. Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, 1997.

Rusecki, Marian. „Elementy zbawcze w religiach pozachrześcijańskich”. W Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze 20-21 kwietnia 1998 roku, red. Wojciech Kluj. 21-61. Poznań: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1999.

Rusecki, Marian. Traktat o religii. Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM, 2007.

Rynkowski, Robert Mikołaj. „Teologia spotkania i dialogu”. Znak 5 (2010): 88-94.

Sakowicz, Eugeniusz. „Dialog międzyreligijny w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II”. Nurt SVD 33, nr 4 (1999): 57-74.

Sakowicz, Eugeniusz. „Kreacjonistyczne i rewelacjonistyczne podstawy dialogu Kościoła z religiami pozachrześcijańskimi w nauczaniu Jana Pawła II”. Studia Paradyskie nr 3 (1993): 65-93.

Sakowicz, Eugeniusz. „Misje i dialog – soborowy dualizm?”. Nurt SVD 50, nr 2 (2016): 304-313.

Sakowicz, Eugeniusz. „Pojęcie, formy oraz teologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego”. Nurt SVD 37, nr 4 (2003): 69-80.

Sakowicz, Eugeniusz. Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego z religiami Dalekiego Wschodu i Indii w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II oraz dokumentów posoborowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006.

Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallottinum, 1986, 2002.

Published
2021-11-05
Section
Articles