The Personalism of Saint John Paul II and Benedict XVI—a Message for Europe

Keywords: person, personalism, John Paul II, Benedict XVI, Europe

Abstract

A personalistic interpretation of the equal dignity of the human person conditioned Karol Wojtyła’s thought throughout his life. It was at the centre of his speeches and texts, both when he was Bishop and Pope. Is not John Paul II’s emphasis on the subjectivity of the person a great prophetic message of hope and salvation for 21st century Europe? Benedict XVI, in his concept of the person, underlined the theological dimension of the relationality of the person and in Christ pointed to the model of perfection of humanity. Thanks to the personalistic concept of the Holy Trinity, although we remain immersed in the greatness of the mystery that transcends us, a new understanding of the reality of man and God appears. Ratzinger believes that when we talk about God, it turns out what man is; the greatest paradox becomes something brightest and most helpful. What is John Paul II’s personalism and how does it differ from Benedict XVI’s? Are these two personalistic models opposed? What message for Europe will result from this analysis? This analysis is an attempt to find answers to these and other questions—concerning the understanding of the person in Europe today—in the light of the personalistic message of hope of John Paul II and Benedict XVI.

References

Benedykt XVI. Encyklika Spe Salvi. O nadziei chrześcijańskiej. Rzym, 30 listopada 2007 roku. http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html

Benedykt XVI. „Z wielką miłością do Chrystusa i Kościoła”. L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 26, nr 7-8 (2005): 14-5.

De Lubac, Henri de. At the Service of the Church. Henri de Lubac Reflects on the Circumstances that Occasioned His Writings. San Francisco: Communio Books, 1993.

Gacka, Bogumił. „Personalizm chrześcijański kluczem Soboru Watykańskiego II”. Teologia w Polsce 6, nr 1 (2012): 63-75.

Gacka, Bogumił. „Personalizm chrześcijański św. Jana Pawła II”. Studia Theologica Varsaviensia 52, nr 1 (2014): 29-58.

Gacka, Bogumił. Personalizm Edyty Stein wobec personalizmu europejskiego. Wrocław: Towarzystwo im. Edyty Stein, 2017.

Gacka, Bogumił. Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010.

Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II. Rzym, 30 grudnia 1988 roku. http:// www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_ christifideles-laici.html.

Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa. Rzym, 28 czerwca 2003 roku. https:// opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/europa_28062003.html.

Jan Paweł II. Encyklika Centesimus annus. W setną rocznicę encykliki Rerum novarum. Rzym, 1 maja 1991. http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html).

Jan Paweł II. Encyklika Dives in misericordia. O Bożym Milosierdziu. Rzym, 30 listopada 1980 roku http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html.

Jan Pawel II. List do Rodzin Gratissimam sane z okazji Roku Rodziny. Rzym, 2 II 1994 roku. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html.

Jan Paweł II. Encyklika Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Rzym, 25 marca 1995 roku. http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html.

Jan Paweł II. Encyklika Laborem exercens o pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy encykliki Rerum novarum). Rzym, 14 września 1981 roku. http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html.

Jan Paweł II. Encyklika Redemptor hominis. Rzym, 4 marca 1979 roku. http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html.

Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Kraków: Znak, 2005.

Jan Paweł II. Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1994.

Knudson, Albert C. The Philosophy of Personalism. New York: The Abingdon Press, 1927.

Panaro, Antonio. Wiara i Mysterium. Prymat Bożego daru w teologii Benedykta XVI. Lublin: Wydawnictwo Gaudium, 2014.

Peterson, Erik. „Der Monotheismus als politisches Problem”. W Theologische Traktate, redaktor Erik Peterson, 45-147. München: Hochland-Bücherei, 1951.

Ratzinger, Joseph. Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata. Kraków: Wydawnictwo M, 2005.

Ratzinger, Joseph. Dogma e predicazione. Brescia: Editrice Queriniana, 2005.

Ratzinger, Joseph. Dogma und Verkündigung. Donauwörth: Erich Wewel Verlag, 2005.

Ratzinger, Joseph. Formalne zasady chrześcijaństwa – szkice do teologii fundamentalnej. Poznań 2009.

Ratzinger, Joseph. Introduzione al cristianesimo. Brescia: Editrice Queriniana, 2013.

Ratzinger, Joseph. „Ku «dojrzałości» wiary w Chrystusa (Homilia podczas Mszy św. «Pro eligendo Romano Pontifice» z 18 IV 2005)”. L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 26, nr 6 (274) (2005): 30.

Ratzinger, Joseph. Moje życie. Częsochowa: Edycja Świętego Pawła, 2005.

Ratzinger, Joseph. Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Tłumaczenie Zofia Włodkowa. Kraków: Znak, 2007.

Ratzinger, Joseph. „Znaczenie osoby w teologii”. Personalizm 8(2005): 35-48.

Słownik Języka Polskiego, t. 1-3. Warszawa: PWN, 1988.

Skrzypczak, Robert. Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II, 2011.

Skrzypczak, Robert. Osoba i misja. Podstawy eklezjologii misyjnej w świetle personalizmu papieża Jana Pawła II. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2005.

Stein, Edyta. Czym jest człowiek? Antropologia teologiczna. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2012.

Weigel, George. Świadek nadziei. Tłumaczenie Dominika Chylińska, Jacek Illg, Jadwiga Piątkowska, Rafał Śmietana i Maria Tarnowska. Kraków: Znak, 2005.

Wojtyła, Karol. „Il problema del costituirsi della cultura attraverso la «praxis» umana”. Rivista di Filosofia neo-scolastica 69, z. 3 (1977): 513-24.

Wojtyła, Karol. Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1969.

Wojtyła, Karol. „Osoba: podmiot i wspólnota”. Roczniki Filozoficzne 24, z. 2 (1976): 5-39.

Wojtyła, Karol. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2001.

Wojtyła, Karol. „Perspektywy człowieka – integralny rozwój a eschatologia”. Colloquium Salutis 7 (1975): 133-45.

Published
2021-02-26
Section
Articles