The Linguistic Creation of Saint Hubert on the Example of the Monthly Magazine “Łowiec Polski [Polish Hunter]”

Keywords: linguistics, lexis, semantics, Saint Hubert, patron

Abstract

The purpose of the text is to analyse the creation of Saint Hubert in the articles published from 2015 to 2019 in “Łowiec Polski”[Polish Hunter]—a hunting branch magazine. The patron was mentioned over 50 times in genre-varied texts such as articles, reports, wishes and greetings and notes. The linguistic image of St. Hubert has been created by various lexical and stylistic means. Apart from nominal and verbal forms there appear idioms, parallels, metaphoric expressions, words and phrases typical for hierarchic relations and knightly culture as well as both religious and hunting terminology. The analysis indicates the positive image of the patron of hunters in the excerpted texts. Saint Hubert cares for them, shows his mercy and plays a key roles during hunting when he rewards hunters with good fortune. The patron has a decisive role in hunters’ lives as he is the souvereign for them both during their lifetime and after their death and the hunters serve him faithfully.

References

Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Bądź pozdrowiona, Królowo niebieska, w: https://www.maryjni.pl/badz-pozdrowiona-krolowo-niebieska,333 (dostęp 7.03.2020).

Dynak W., O kulcie św. Huberta na ziemiach polskich, w: Tenże, Łowiectwo w kulturze polskiej. Obszary i kształty obecności, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

Encyklopedia PWN, red. nauk. T. Gadacz, B. Milerski, t. 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Encyklopedia PWN, red. nauk. T. Gadacz, B. Milerski, t. 8, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Frątczak W., Patroni myśliwych, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2002.

Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, t. 3, Warszawa 1972.

Gniła R., Święci i błogosławieni każdego dnia. Imiennik według Kalendarza Liturgicznego Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Kartograficzne Mapy Ścienne Beata Piętka, Katowice 2018.

Głowiński M., Koskiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988.

Hoppe S., Słownik języka łowieckiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1981.

Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, red. S. Lam, t. 3, Wydawnictwo Trzaska, Evert i Michalski, Kraków 1928.

Janicka-Szyszko R., Językowa kreacja Józefa Cieśli w powieści Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”, w: Język doświadczenia religijnego, t. X, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2017.

Janicka-Szyszko R., Językowo-kulturowe dziedzictwo pro-Hubertowskie w regionie lubuskim w: „Карпатський край” 10-11 (2018) nr 1-2, s. 221-232.

Janicka-Szyszko R., O świętym Hubercie, patronie nie tylko myśliwych… Przyczynek do badań nad socjolektem łowieckim, w: Język doświadczenia religijnego, t. XI, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2018.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1988.

Kreowanie świata w tekstach, red. A.M. Lewicki, R. Tokarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.

Królowo Niebieska, wesel się, w: http://religijne.org/galeria/Krolowo_Niebieska,_wesel_sie,_Alleluja_399760_1.pdf (dostęp: 7.03.2020).

Liturgia Godzin, t. 2, Wielki Post, Okres Wielkanocny, Pallottinum, Poznań 1984.

Łowiec Polski, numery wykorzystanych tekstów 5 (2015), 7 (2015), 12 (2015), 11 (2016), 12 (2016), 5 (2017), 7 (2017), 9 (2017), 11 (2017), 12 (2017), 3 (2018), 7 (2018), 10 (2018), 11 (2018), 12 (2018), 8 (2019), 11 (2019), 12 (2019).

Mandziuk J., Św. Hubert. Patron myśliwych podkarpackich, „Resovia Sacra” 14/15 (2007/2008).

Modlitwa do św. Michała Archanioła (Egzorcyzm Leona XIII), w: http://www.sw-michal.pl/modlitwy-do-sw-michala-archaniola-13080 (dostęp: 7.03.2020).

Ojrzyński W., Cześć oddawana świętemu biskupowi Hubertowi, w: Świętemu Hubertowi cześć, red. J. Adamczewski, Wydawnictwo: Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów 2008.

Schauber V., Schindler H.M., Święci na każdy dzień. Patroni naszych imion, Wydawca Świat Książki, Warszawa 2000.

Siedlecki J., Śpiewnik Kościelny, wydanie XI poprawione, Kraków 2006.

Skorupska-Raczyńska E., Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne), Gorzów Wielkopolski 2013.

Słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Sojka H., Opiekunowie myśliwych, „Łowiec Polski” (2019), nr 11.

Szolginia W., Architektura, Wydawnictwo Sigma-Not, Warszawa 1992.

Tokarski R., Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.

Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, t. 1-4.

Werbiński I., Święty Hubert, [b.w.], Włocławek 1997.

Zaleski W., Święci na każdy dzień, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2005.

Znamierowski A., Od znaku do herbu, w: Tenże, Insygnia, symbole i herby polskie, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2003.

Published
2020-12-30
Section
Articles