A Gift in the Birth Rite in the Lublin Province

Keywords: birth rite, gift, traditional and contemporary culture

Abstract

Gift giving in the birth rite in the past as well as today plays an important role, is one of his most important habits. The article presents situations in which the gifts were given, who was the recipient and what were and are the present forms of the gifts, as well as what they mean. The basis of the analysis are ethnographic materials from the Lublin region found and developed, obtained by the author, as well as from the archives of Lublin museums and the Archives of the Polish Ethnographic Atlas of Cieszyn.

References

Adamowski, Jan. Ludowe sposoby składania życzeń (słowo w kontekście kultury). Seria: Język a kultura, t. 6: Polska etykieta językowa, red. Janusz Anusiewicz, Małgorzata Marcjanik, 97–105. Wrocław: Wiedza o Kulturze, 1992.

Adamowski, Jan. Współczesne życzenia świąteczne z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Dostęp: 20.03.2020, http://zgstl.netstrefa.pl/kl_old/widok/219/1886.html.

Biegeleisen, Henryk. Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego. Lwów: Nakładem towarzystwa wydawniczego »Ateneum«, 1927.

Bystroń, Jan Stanisław. Słowiańskie obrzędy rodzinne. Obrzędy związane z narodzinami dziecka. Kraków, 1919.

Domagała, Anna. „Problematyka aktu błogosławieństwa w językoznawstwie i etnolingwistyce”. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne nr 45 (2012): 110–120.

Kolberg, Oskar. Dzieła Wszystkie. Chełmskie, t. 33, cz. 1, 1964, [wyd. fotoofset. z: Chełmskie. Obraz etnograficzny skreślił..., t. 1, 1890].

Godula, Róża. Od Mikołaja do Trzech Króli. O roli daru w obrzędzie. Kraków: Wydawnictwo Wawelskie, 1994.

Kopaliński, Władysław. Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990.

Kowalski, Piotr. Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2000.

Łopaciński, Hieronim. „Obrzędy religijne i zwyczaje przy nich zachowane. Z materiałów nadesłanych na Wystawę rolno–przemysłową w 1901”. Wisła 16, z. 3 (1902): 358–363.

Maj, Małgorzata. Rola daru w obrzędzie weselnym. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum, 1986.

Mauss, Marcel. Socjologia i antropologia. Przełożyli Marcin Król, Krzysztof Pomian, Józef Szacki. Warszawa: PWN, 1973.

Moszyński, Kazimierz. Kultura ludowa Słowian. T. II cz. 1. Kraków: Książka i Wiedza, 1967.

Ogrodowska, Barbara. Polskie tradycje i obyczaje rodzinne. Warszawa: Wydawnictwo Muza, 2007.

Pranke, Piotr. „Dar”. W Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. Stanisław Tabaczyński, Arkadiusz Marciniak, Dorota Cyngot, Anna Zalewska, 783–790. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012.

Sikora, Kazimierz. „Winszowanie i dobre słowo w gwarze”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Linguistica 107, nr 6 (2011): 171–189.

Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. Jerzy Bartmiński. T. 2: Rośliny, cz. 2: Warzywa, 282–294. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2018.

Staniszewska, Zofia. „Wieś Studzianki”. Wisła 16, z. 4 (1902): 490–505.

Szromba-Rysowa, Zofia. „Zwyczaje towarzyskie, zawodowe i okolicznościowe”. W Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, 155–160, red. Maria Biernacka, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Wanda Paprocka. Wrocław: Ossolineum, 1981.

Szromba-Rysowa, Zofia. „Biesiady wiejskie”. Etnografia Polska 28, z. 1 (1984): 105–131.

Tymochowicz, Mariola. Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2013.

Zadrożyńska, Anna. Światy, zaświaty. O tradycji świętowań polskich. Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2000.

Žajvoronok, Vitalij. Znaki ukrajins´koji etnokul´turi. Slovnik-dovidnik. Kijiv, 2006.

Published
2020-09-29
Section
Articles