Developing Different Situations and the Preferences of the Values of Unemployed People with the Problem of Addiction

Keywords: unemployment, coping with difficult situations, values, addiction to alcohol, nicotine and the Internet

Abstract

244 people were examined, including 173 unemployed and 71 professionally active people. The unemployed group consisted of 53 women (35.3%) and 120 men (64.7%), while in the working group there were 24 women (33.8%) and 47 men (66.2%). Most of the unemployed surveyed, 154 (89.0%), did not have the right to benefit, the remaining 19 people (11.0%) had the right to various forms of support. The age of the unemployed ranged from 21 to 63 years, with an average of 36.8 years, while those employed, from 20 to 54 years, with an average of 32.7 years. Both in the one and in the second group prevailed people with secondary education, including post-secondary or post-secondary education as well as basic vocational education over people with higher and primary education. Among the unemployed, 58 people were addicted to alcohol, 54 people from nicotine and 61 people from the Internet. The research material was collected using the diagnostic survey method, which included the following research tools: COPE Questionnaire (C.S. Carver, M.F. Scheier, J.K. Weintraub), the Valuation Questionnaire (PVQ-R2 – S. Schwartz), the “Alcohol Attitude Investigation Survey,” Nicotine Fagerström Questionnaire of Tolerance, Questionnaire on Internet Use Problems (PUI – K. Young) and questionnaire. A specific structure of compounds of selected variables was obtained: explained coping in difficult situations, explaining the preferences of values and the intermediary type of addiction. Those that have a strong support in empiricism have been emphasized. The applied multiple regression enabled the adoption of relatively precise characteristics of the compounds obtained claiming the status of autonomous conclusions.

Author Biography

Janusz Kirenko, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Prof. dr hab. Janusz Kirenko – Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej. Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie

References

Brzozowski P., Wzorcowa hierarchia wartości. Polska, europejska czy uniwersalna? Psychologiczne badania empiryczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Brzozowski S., Psychologia i zagadnienie wartości (eBook), Wydawca imprint, 2010.

Byra S., Parchomiuk M., Osobowościowe i społeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez studentów pierwszego roku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

Chudzicka A., Radzenie sobie z brakiem pracy jako funkcja poczucia zagrożenia, w: Bezrobocie jako wyzwanie, w: Z. Ratajczak (red.), Psychologia, t. VI, Katowice 2004.

Cieciuch J., Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, Wydawnictwo Liberi Libri, Stare Kościeliska 2013.

Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska E., Profile kompetencji społecznych osób pracujących i bezrobotnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

Derbis R., Doświadczanie codzienności. Poczucie jakości życia, swoboda działania, odpowiedzialność, wartości osób bezrobotnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 2000.

Dziewiecki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000.

Gromadecka-Sutkiewicz M., Kłos J., Adamek R., Zysnarska M., Kary I., Palenie papierosów i picie alkoholu wśród bezrobotnych, „Przegląd Lekarski” 2012, 69(10): 973-977.

Heszen I., Psychologia stresu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013.

Jakubik A. Zespół uzależnienia od Internetu. „Studia Psychologica UKSW” 2002, 3:133-142.

Kasprzak E., Sukces i porażka bezrobotnych na rynku pracy, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2006.

Kiedrowska M., Radzenie sobie ze stresem społecznie nieprzystosowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

Kirenko J., Duda M., Bezrobocie, jakość życia, uwarunkowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018.

Kirenko J., Sarzyńska E., Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Kirenko J., Boczkowska M., Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.

Kirenko J., Wiatrowska A., Otyłość, przystosowanie i uwarunkowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

Kmiecik-Baran K., Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa, Gdańsk 2009.

Kowalczyk E., Człowiek wobec bezrobocia, „Przegląd Organizacji” 2008, 4.

Kubicka H., Brak pracy – przykład zagrożenia rozwoju społeczno-kulturowego i praktyka społeczna, w: E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. I, Warszawa 2006.

Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002.

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999.

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Osobowość – stres a zdrowie, Difin, Warszawa 2008.

Pilch J., Bezrobocie – nowa kwestia społeczna, w: I. Lepalczyk, T. Pilch (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 2005.

Ponczek D., Olszowy I., Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2012, 93/2: 260-268.

Ślebarska K., Droga do pracy. Proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie zatrudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017.

Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1993.

Trzebiatowski J., Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych, „Hygeia Public Health” 2011, 46 (1): 25-32.

Wolińska J., Komputer (gry, Internet) – konieczność, pasja, zagrożenie, uzależnienie. W: G. Kwiatkowska (red.). Wybrane zagadnienia psychologii współczesnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 185-196.

Wołpiuk-Ochocińska A., Uzależnienie od Internetu – przybliżenie zjawiska, w: P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL, t. 13, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 99-119.

Zalewska A., Jaros R., Jakość życia w zależności od sytuacji na rynku pracy, Wydawnictwo Piątek Trzynastego 2008.

Published
2020-01-30
Section
Articles