Pastoral-Theological Foundations of the Sacramental Catechesis of People with Intellectual Disabilities

Main Article Content

Paweł Nycz

Abstract

Education in faith is an inalienable right of every human being, including people with intellectual disabilities. It is implemented with the cooperation of three educational environments: family, school and parish. Its integral element is the sacramental catechesis preparing for the sacraments of penance and reconciliation, Eucharist and Confirmation. This kind of ministry of proclaiming the Word of God to people with intellectual disabilities results not only from the necessity for the baptized persons with intellectual disabilities to accept the sacraments of Christian initiation and the sacrament of penance and reconciliation, but above all from the canons’ interpretation of the canonical code, theological opinion and catechetical and pedagogical practice.

Article Details

Section
Articles

References

Benedykt XVI (2007). Posynodalna adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła Sacramentum caritatis, 22 lutego. Watykan.
Broda, M. (2015). Katecheza specjalna a formacja sumienia. W: R. Ceglarek, M. Sztaba (red.), Być człowiekiem sumienia. Interdyscyplinarny namysł nad fenomenem sumienia (s. 275-289). Częstochowa: Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae.
Chałupniak, R. (2003). Katecheza specjalna – w centrum czy na marginesie działalności katechetycznej Kościoła? W: J. Stala (red.), Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania (s. 13-26). Kielce: Jedność.
II Polski Synod Plenarny 1991-1999 (2001). Poznań: Pallotinum.
Jan Paweł II (1979). Posynodalna adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae, 16 października. Watykan.
Jucha, D. (2002). Sakrament pokuty oraz I Komunia Święta osób upośledzonych umysłowo. W: J. Stala (red.), Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania (s. 339-370). Kraków: WAM.
Jucha, D. (2008). Katecheza sakramentalna osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: A. Kiciński (red.), Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny propozycje na przyszłość (s. 52-64). Kraków: WAM.
Kiciński, A. (2008). Moc Słowa Bożego. Podstawy teologiczne katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: H. Słotwińska (red.), Obecność Biblii w katechezie (s. 195-210). Lublin: Gaudium.
Kiciński, A. (2009). Katecheza przed bierzmowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Roczniki Liturgiczne, 1(56), 181-191.
Kiciński, A. (2012). Synod – Niepełnosprawni – Eucharystia. W: M. Czubak, B. Kondracka, M. Paluszkiewicz (red.), Posłuszeństwo Ewangelii – Eucharystia (s. 547-560). Siedlce: Unitas.
Kiciński, A. (2011). Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Kodeks prawa kanonicznego (2008). Poznań: Pallotinum.
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (2001). Program nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach.
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (2010). Program nauczania religii.
Konferencja Episkopatu Polski (2001). Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce.
Konferencja Episkopatu Polski (2001). Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.
Konferencja Episkopatu Polski (2010). Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, 8 marca.
Kongregacja ds. Duchowieństwa (1997). Dyrektorium ogólne o katechizacji.
Kongregacja ds. Duchowieństwa (1971). Ogólna instrukcja katechetyczna Directorium Catechisticum Generale.
Kurzydło, D. (2017). Bierzmowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Studia Koszalińsko- Kołobrzeskie, 24, 231-242.
Lechów, W. (2014). Współpraca środowisk katechetycznych w wychowaniu religijnym osób z niepełnosprawnością intelektualną w nowych dokumentach programowych katechezy. Colloquia Theologica Ottoniana, 1, 203-224.
Osewska, E., Stala, J. (2010). Wskazania dotyczące pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną, wynikające z Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach z 2010 roku. W: J. Stala (red.), Przestrzenie pracy socjalnej (s. 117-126). Tarnów: Biblos.
Rincon-Perez, T. (2011). Sakrament pokuty. W: P. Mejer (red.), Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz (s. 719-743). Kraków: Wolters Kluwer.
Sobór Watykański II (1965). Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim ‘Gravissimum educationis’.
Sosna, K. (2007). Przygotowanie do Komunii Świętej osób niepełnosprawnych umysłowo w świetle dekretu Quam singulari. W: J. Stala (red.), Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie (s. 235-244). Kielce: Jedność.
Sosna, K. (2010). Jak przygotować młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do bierzmowania? Gniezno: Gaudentinum.