Functions of Values in Education

Main Article Content

Jacek Siewiora

Abstract

This article is dedicated for reflection on the function of values in the context of the dynamics of the process of education. Friction between various philosophical views about the value of human life creates specific, often divergent concepts in pedagogical approach. However, one have to remember that these considerations should always be centred on the good of the pupil. Therefore, there is no doubt that the stability of the system is a guarantee of the effectiveness of the process of the upbringing and maturation in humanity.

Article Details

Section
Articles

References

Chałas K., Funkcje wartości w wychowaniu, w: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016, s. 373.
Chałas K., Funkcje wartości w wychowaniu, w: Z. Struzik (red.), Mały słownik aksjologiczny, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2013, s. 104-105.
Chałas K., Wychowanie ku wartościom, t. I, Lublin−Kielce: Wydawnictwo Jedność 2006.
Colman A.M., Słownik psychologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
Cycero, Tusculanae Disputationes, V, 54.
Dudzikowa M., Praca młodzieży nad sobą, Warszawa: Spółka Wydawnicza TERRA 1993.
Gajda J., Wartości w wychowaniu, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VII, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2007, s. 38-41.
Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Watykan 1979, nr 14.
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. dla rodzin w Portugalii, 15.05.1982, w: J. Żukowicz (red.), Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, Kraków 1990.
Jaworski R., Trwałe wartości w zmiennym świecie, „Edukacja Dorosłych” 2005, nr 2-3, s. 15-21.
Jedynak S., Kojkoł J. (red.), Encyklopedia filozofii wychowania, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta 2009.
Kagan M.S., Filosofskaja teoria cennosti, Skt. Peterburg: Petropolis 1997.
Kunicka M., Wychowanie a etyka odpowiedzialności, „Teraźniejszość − Człowiek − Edukacja” 18(2015), nr 3(71), s. 59-70.
Moczoń M., Szkoła z charakterem – kształtowanie systemu wartości gimnazjalistów, „Meritum” 2007, nr 1, s. 38-41.
Nawolokowa N.P., Andrjejewa W.M., Praktyczna pedagogika dlja wczytelja, Charkiw: Osnowa 2009.
Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008, s. 341.
Nowak M., Znaczenie wartości w procesie wychowania, w: K. Popielski (red.), Człowiek − wartości − sens. Studia z psychologii egzystencji, Lublin: RW KUL 1996, s. 241-259.
Obuchowski K., Psychologia ludzkich dążeń, Warszawa: PWN 1972.
Olejnik S., Eudajmonizm. Studium nad podstawami etyki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1958.
Puzynina J., Język wartości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1992.
Rodziński A., U podstaw kultury moralnej, Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych 1980, s. 45-64.
Ryczan K., Wychowanie ku wartościom, w: P. Piotrowski (red.), Na przełomie stuleci. Naród − Kościół − Państwo w XIX i XX wieku, Lublin: KIK 1997, s. 551-556.
Siewiora J., Dziedzictwo moralne a duchowa kreatywność nauczyciela, w: J. Siewiora (red.), Szkoła i jej etyczne wyzwania, Tarnów: Biblos 2015, s. 119-136.
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, nr 10, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań: Pallottinum 1986.
Sztompka P., Zaufanie w erze cywilizacji, cyt. za: J. Urban, Profilaktyka a wychowanie przez wartości, „Wychowawca” 2008, nr 1 (181), s. 16-18.
Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków: Wydawnictwo WAM 2009, s. 226.
Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2001.
Wojtyła K., Osoba i czyn, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1994, s. 207.