Relationships Based on Negotiation – Family Upbringing in the Era of Changing Parental Roles

Main Article Content

Joanna Ostrouch-Kamińska

Abstract

The aim of the considerations undertaken in the article is to analyse one of the ways of building relationships in a family between parents and children and upbringing in the family based on negotiation. The article reconstructs the origins of the concept of negotiation in the discourse of social sciences, presenting the structure of the negotiation process, its phases and factors, as well as possible approaches dominating in management, sociology, psychology and pedagogy, referring to processes of agreeing on rules, clashing different versions of identity, symbolic interaction or negotiating identity. Analysing transformations in parental roles and relations, the author describes a family as a space for negotiations and characterizes the structure of negotiation process in the family. She also characterizes particular areas of negotiation (in) family everyday life, showing the upbringing as a process of negotiating relationships in relation to existing concepts of upbringing, e.g. authoritative upbringing in the view of D. Baumrind or educational democracy in the approach of L. Kohlberg and R. Mayer. Finally, referring to J. Dewey’s concept of education and democracy, she analyses the contexts of negotiation pedagogy in the family.

Article Details

Section
Articles

References

Bąbka, J. (2019). Edukacja we współpracy w perspektywie na nowo odczytywanych założeń teoretycznych oraz wyzwań społecznych. Studia Edukacyjne, 53, 143-159.
Beck, U. (2004). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Tłum. S. Cieśla. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Beck U., Beck-Gernsheim, E. (2013). Całkiem zwyczajny chaos miłości. Tłum. T. Dominiak. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Berger, P. L. (2001). Zaproszenie do socjologii. Tłum. J. Stawiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bi, X., Yang, Y., Li, H., Wang, M., Zhang, W., Deater-Deckard, K. (2018). Parenting Styles and Parent-Adolescent Relatioships: The Mediating Roles of Behavioral Autonomy and Parental Authority. Frontiers in Psychology, 9, 2187.
Bieńko, M., Rosochacka-Gmitrzak, M., Wideł, E. (red.) (2020). Obrazy życia rodzinnego i intymności. Książka dedykowana Profesor Annie Kwak. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Biłas-Pleszak, E., Dargiewicz, M. (2020). Negocjacje we współczesnych słownikach języka polskiego oraz literaturze specjalistycznej – próba definicji. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 19, 39-50.
Błasiak, A. (2019). Między (nie)obecnością a zaangażowaniem. Rodzicielstwo rekonstruowane w ponowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.
Brągiel J., Górnicka, B. (red.) (2012). Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych. Opole: Uniwersytet Opolski.
Crump, L. (2011). Negotiation Process and Negotiation Context. International Negotiation, 16(2), 197-227.
Davies H., Christensen P. (2015). Sharing Spaces: Children and Young People Negotiating Intimate Relationships and Privacy in the Family Home. W: S. Punch, R. Vanderbeck, T. Skelton (red.), Families, Intergenerationality, and Peer Group Relations. Geographies of Children and Young People (s. 1-23). Singapore: Springer.
Cortés-Morales, S., Main, G. (2022). Needs or Wants? Children and Parents Understanding and Negotiating Needs and Necessities. Childhood Vulnerability Journal, 4(1), 13-36.
Daly, K. (2002). Time, Gender, and the Negotiation of Family Schedules. Symbolic Interaction, 25(3), 3, 323-342.
Dermott, E., Seymour, J. (2011). Displaying Families: A New Concept for the Sociology of Family Life. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Dzwonkowska-Godula, K. (2015). Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Fisher, R., Ury, W. and Patton, B. (1991). Getting to Yes: Negotiating Agreement without Giving In, wyd. 2. Boston–New York: Houghton Mifflin.
Giddens, A. (2006). Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Tłum. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gołębniak, B. D. (2005). Konstruktywizm – moda, „nowa religia” czy tylko/aż interesująca perspektywa poznawcza i dydaktyczna. Problemy Wczesnej Edukacji, 1(1), 13-20.
Honneth, A. (2014). Freedom’s Right: The Social Foundations of Democratic Life. Cambridge: Polity.
James, A., Curtis, P., Ellis, K. (2009). Negotiating Family, Negotiating Food: Children as Family Participants?. W: A., James, A. T. Kjørholt, V. Tingstad, (red.). Children, Food and Identity in Everyday Life. Studies in Childhood and Youth (s. 35-51). London: Palgrave Macmillan.
Korczak, J. (1993). Dzieła Tom 7. Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona.
Klus-Stańska, D. (2000). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć́ i zdarzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Kohlberg L., Mayer R. (2000). Rozwój jako cel wychowania. W: Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji (s. 21-65). Warszawa: Istytut Badań Edukacyjnych.
Kotlarska-Michalska, A. (2014). Współczesne role rodzicielskie w ujęciu socjologicznym W: J. Szymanowska (red.), Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa. Praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych (s. 47-66). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Kwak, A. (2008). Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa. W: A. Kwak (red.). Rodzicielstwo – między domem, prawem, służbami społecznymi (s. 17-39). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Kwak, A, Bieńko, M. (2020). Publiczny i prywatny obraz bliskich związków. Kraków: Nomos.
Kwieciński, Z. (1995). Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty – potrzeba całościowego ujęcia). W: Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji (s. 13-20). Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska w Olecku.
Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Mamo, A. (2021). Negotiation Pedagogy as Democratic Praxis. Negotiation Journal, 37(2), 149-162.
Mariante Neto, F. P., Wenetz, I. (2022). Women in boxing: negotiations of masculinities and femininities in the gym. Movimento, 28, 1-16, DOI: 10.22456/1982-8918.111694.
Marody, M. (2000). Społeczne negocjowanie rzeczywistości. W: M. Marody (red.), Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości (s. 289-315). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Matejevic, M., Todorovic, J., Jovanovic, A.D. (2014). Patterns of Family Functioning and Dimensions of Parenting Style. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 141, 431-437. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.05.075.
Męczkowska-Christiansen, A. (2020). Pulsujące metafory dydaktyki w kleszczach języka. O lingwistycznych blokadach konstruktywistycznej zmiany w kształceniu. Problemy Wczesnej Edukacji, 51(4), 87-98. DOI: doi.org/10.26881/pwe.2020.51.07.
Mill, A., Mayes, R., McConnell, D. (2010). Negotiating autonomy within the family: the experiences of young adults with intellectual disabilities. British Journal of Learning Disabilities, 38(3), 3, 194-200.
Newendorp, N. (2017). Negotiating Family „Value”: Caregiving and Conflict Among Chinese-Born Senior Migrants and Their Families in the U.S. Ageing International, 42, 187-204.
Olczak, A. (2010). Umowa społeczna z dzieckiem jako droga ku demokracji w wychowaniu. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Opozda, D. (2012). Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Opozda, D. (2016). Stałość i zmienność stylu wychowania w rodzinie w teorii i praktyce edukacyjnej. Wychowanie w Rodzinie, 13(1), 179-191.
Opozda, D., Leśniak, M. (red.) (2017). Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych. Lublin: Wydawnictwo Episteme.
Osika, G. (2000). Negocjacje – charakterystyka problemu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 1(1467), 55-65.
Ostrouch-Kamińska, J. (2011). Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjo-pedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Ostrouch-Kamińska, J. (2013). Między dominacją a „zbanalizowanym partnerstwem”. Koncepcja dziecka i wychowania w rodzinie egalitarnej. Problemy Wczesnej Edukacji, 9(3(22)), 17-28.
Ostrouch-Kamińska, J. (2017a). Przełom, przejścia, przesunięcia. Rodzina w procesie zmian. Pedagogika Społeczna, 2(64), 83-93.
Ostrouch-Kamińska, J. (2017b). Demokratyzacja relacji małżeńskich i rodzicielskich we współczesnych rodzinach, Roczniki Pedagogiczne, 9(4), 5-17.
Parrott, H.M. (2012). Negotiating Work and Family. Qualitative Sociology, 35, 355-358.
Pawlak, A., (2014). „Poczytaj mi mamo przez Skype’a”. Negocjowanie zakresu i modyfikowanie ról rodzinnych w rodzinach z doświadczeniem emigracji zarobkowej. Pogranicze. Studia Społeczne, 24, 49-71.
Przewoźnik, J. (2020). Negocjacje w trzecim wymiarze w ujęciu harvardzkiej szkoły negocjacji. Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek, 1 (57), 31-41.
Quah, S. (2015). Perspectives on Marital Dissolution. Divorce Biographies in Singapore. Singapore: Springer.
Rissing, A., Inwood, S. & Stengel, E. (2021). The invisible labor and multidimensional impacts of negotiating childcare on farms. Agriculture and Human Values, 38(2), 431-447.
Schaffer, H.R. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Sikorska, M. (2009). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Smithson, J., Barlow, A., Hunter, R., Ewing, J. (2017). The Moral Order in Family Mediation: Negotiating Competing Values. Conflict Resolution Quarterly, 35(2), 173-196.
Smyth, L. (2016). The disorganized family: institutions, practices and normativity. The British Journal of Sociology, 67(4), 678-696.
Sobkowiak, P. (2009). Negocjowanie programu nauczania języka obcego z uczniami w Polsce. Neofilolog, (33), 143-156.
Steidl, C. R., Sterk, C. E. (2016). Interpreting Productivity: Symbolic Negotiation of Gendered Faculty Career Trajectories in the United States. Symbolic Interaction, 39(4), 595-614.
Szlendak, T. (2003). Zaniedbana piaskownica. Style wychowania małych dzieci, problem nierówności szans edukacyjnych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Ściupider-Młodkowska, M., Matysiak-Błaszczyk, A. (red.). (2022). Od fascynacji partnerstwem do obowiązku rodzicielskiego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Śliwerski, B. (2007). Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie (s. 25-76). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
Ślósarska, J. (2016). Autonarracja jako strategia negocjowania tożsamości w tekstach polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004. Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja, (3), 273-287.
Tichenor, V. (2005). Maintaining Men’s Dominance: Negotiating Identity and Power When She Earns More. Sex Roles, 53(3), 191–205.
Wieteska, M. (2015). Międzypokoleniowy dialog wspólnie zamieszkujących dorosłych dzieci i ich rodziców – perspektywa społeczno-ekonomiczna. Wychowanie w Rodzinie, 11(1), 155-177.
Wysocka, E, Ostafińska-Molik, B. (2015). Zaburzenia przystosowania młodzieży a style wychowania w rodzinie. Pedagogika Społeczna, 4(58), s. 55-79.
Zielińska, A. (2012). Style wychowania w rodzinie pochodzenia a poczucie własnej wartości w relacjach interpersonalnych i radzenie sobie w sytuacjach trudnych u młodych dorosłych. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2(10), 102-134.
Żadkowska, M. (2012). Para w praniu. O współczesnej rodzinie i codziennych czynnościach w socjologii Jeana-Claude`a Kaufmanna. Studia Socjologiczne, 2(205), 143-165.