Education in the Family against the Challenges of the Contemporary

Main Article Content

Patrycja Leśniak-Walczuk

Abstract

This article attempts to present the issues of family upbringing in the face of contemporary challenges. In the era of transformations and globalization processes taking place in the perspective of social life, values and traditions, it is particularly important to analyze upbringing in a modern family. Due to the fact that civilization changes significantly affect upbringing in a family, it is important to attempt to analyze and reflect on the process of upbringing in families. The publication presents the specificity of upbringing in the family. Then, attention was paid to factors that may significantly disturb the process of upbringing in a family.

Article Details

Section
Articles

References

Adamski, F. (1999). Edukacja, rodzina, kultura. Studia z pedagogiki społecznej, Kraków: Wydawnictwo UJ.
Adamski, F. (2005). Pluralizm wartości i wychowania. W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne (s. 271-279). Kraków: Wydawnictwo WAM.
Adamski, F. (2011), Pluralizm wartości a wychowanie, Fides et Ratio, 7(3), 80-85.
Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Błasiak, A. (2017), (Nowy) wymiar rodzicielstwa – wybrane aspekty. W: D. Opozda, M. Leśniak (red.), Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych (s. 29- 45). Lublin: Episteme.
Brągiel, J. (2004). Długoterminowy wpływ rozwodu rodziców na dzieci. W: A. W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku: rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań (s. 193-202). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.
Brągiel, J., Górnicka, B. (2017). Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Brągiel, J. (2018). Postmodernistyczne przemiany w rodzinie, Roczniki Pedagogiczne, 10(4), 9-22.
Burkacka, I. (2017). Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana. Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego, Artes Humanae, 2, 61-94.
Cialdini, U. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Tłum. B. Wojciszke. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
Dyczewski, L. (2009), Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie. Pomiędzy tradycja a nowoczesnością, Lublin: Wydawnictwo KUL.
Dykcik, W. (2010). Odpowiedzialność człowieka w kontekście indywidualnym i społecznym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział.
Gawlina, Z. (2001). Kształtowanie postawy czynnej ważnym celem wychowania. W: Z. Gawlina (red.), Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych (s. 6-14). Kraków: Wydawnictwo UJ.
Harwas-Napierała, B. (2009), Rodzina jako wartość a współczesność. W: B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka (s. 11-25). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Izdebska, J. (2003). Rodzina – podstawowe środowisko życia dziecka. W: J. Izdebska (red.), Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym. Wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej (s. 70-102). Białystok: Trans Humana.
Izdebska, J. (2015). Dziecko – dzieciństwo – rodzina – wychowanie rodzinne. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej. Białystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
Jaguś, I. (2007). Rodzina pochodzenia a wizja rodziny prokreacji. Raport z badań. Roczniki Socjologii Rodziny, 18, 57-71.
Jan Paweł II, (1981). Adhortacja apostolska Familiaris Consortio, Libreria Editrice Vaticana, Watykan.
Jezierska-Wiejak, E. (2012). Cechy charakteru czy kompetencje i umiejętności – dylematy rodzica XXI wieku. Wychowanie w Rodzenie, 6, 85-98.
Kagitcibasi, C. (1996). Family and Human Development Across Cultures, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Kawula, S. (2008). Rodzinne konteksty polskiej polityki społecznej i pracy socjalnej. W: G. Orzechowska (red.), Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty (s. 195-205). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.
Kotlarska-Michalska, A. (2011). Dysfunkcje rodziny jako efekt przemian makrostrukturalnych. W: D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę (s. 15-41). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.
Kukołowicz, T. (2004), Rodzina w procesie wychowania. W: A. W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań (s. 43-49). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.
Kukołowicz, T. (2005), Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie transformacji ustrojowej. W: M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna (s. 234-238). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Kunowski, S. (1981). Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie.
Kwak, A. (2014). Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Mariański, J. (1997). Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością. Studium socjologiczne. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
Mariański, J. (2001). Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Mariański, J. (2016a). Współczesna cywilizacja a małżeństwo i rodzina. W: M. Marczewski, R. Gawrych, D. Opozda, T. Sakowicz, A. Solak (red.), Pedagogika rodziny. Podejście systemowe. T. 1. Familiologia (s. 173-203). Gdańsk: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna.
Mariański, J. (2016b). Rodzina współczesna na rozdrożu: kryzys czy transformacja wartości prorodzinnych? W: M. Marczewski, R. Gawrych, D. Opozda, T. Sakowicz, A. Solak (red.), Pedagogika rodziny. Podejście systemowe. T. 1. Familiologia (s. 541-563). Gdańsk: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna.
Matyjas, B. (2012). Obraz dzieciństwa globalnego. Kontekst pedagogiczny. Kultura – Historia – Globalizacja, 11, 99-110.
Mazurek-Łopacińska, K. (2011). Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytów i stylów życia współczesnego konsumenta. Konsumpcja i Rozwój, 1, 47-57.
Opozda, D. (2017). Zróżnicowane rodzicielstwo – zarys refleksji. W: D. Opozda, M. Leśniak (red.), Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych (s. 19-29). Lublin: Episteme.
Przecławska, A. (1999). Przestrzeń życia człowieka. Między perspektywą mikro a makro. W: A. Przecławska, W. Theiss, (red.), Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek (s. 25-35). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Schmidtchen, G. (1994). Die gesellschaftlichen Folgen der Entchristlichjung. W: W. F. Kasch (red.), Entchristlichjung und religiöse Desozialisation (s. 35-49). Paderborn–München–Wien–Zürich: Schöningh.
Skreczko, A. (2000). Znaczenie ciągłej pedagogizacji rodziców dla wychowania prorodzinnego dziecka. W: M. Chymuk, D. Topa (red.), Edukacja prorodzinna. Księga dedykowana Profesorowi Marianowi Śnieżyńskiemu (s. 240-246). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Slany, K. (2002). Definicje pojęć „małżeństwo” i „rodzina” w obliczu pojawienia się alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego.Małżeństwo i Rodzina, 4(4), 3- 8.
Sroczyński, W. (2008). Środowisko wychowawcze – zarys problemu. Kultura i Edukacja, 2, 26-47.
Szacka, B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Sztompka, P. (2002). Socjologia. Kraków: Znak,.
Wilk, J. (2016). Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Wyd. 2. Lublin: Episteme.
Zarzecki, L. (2012). Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie. Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa.

Most read articles by the same author(s)