It is About Forming of the Professional Personality of the Teachers

Main Article Content

Andrzej M. de Tchorzewki

Abstract

The main scientifical goal of that article is paying attention on one of the most important task that is located in the area of pedeutology. It concerns the content and range of professional personality of the teachers, analysis of its resources and basis, and also attributes. The problems stem from those tasks are incorporated in the strategy of the research of some answers on the question of the role of the ethos of the teacher and the generation of the subjective law that are the evidence of professional personality. Moreover, indicate in it on the role and meaning of the process of getting the professional personality in the time of axiological chaos. The conducted analysis was headed towards the cognitive description, explanation with interpretation the main subject of the taken task and application in the shape of open questions towards to the readers in the conclusion.

Article Details

Section
Articles

References

Adamski, F., de Tchorzewski, A.M. (red.) (1999). Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności. Kraków.
Ostrowska, U., de Tchorzewski A.M. (red.) (2002). Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji. Bydgoszcz–Olsztyn.
Jasiński Z., Lewowicki, T. (2000). Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku. Opole: UO, WSP ZNP.
Kwiatkowska, H. (1997). Edukacja nauczycieli: konteksty – kategorie – praktyki. Warszawa: IBE.
Kwiatkowska, H., Lewowicki, T. (1995). Z zagadnień pedeutologii i kształcenia nauczycieli. Studia Pedagogiczne, 61.
Kwieciński, Z. (2000). Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Poznań–Olsztyn.
Pielachowski, J. (2003). Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań: eMPi2.
Siek, S. (1986). Formowanie osobowości. Warszawa: ATK.
Tchorzewski de, A.M. (2005). Formacja osobowościowa jako czynnik kształcenia nauczycieli. W: Edukacja – Szkoła – Nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka, red. J. Kuźma i J. Morbitzer. Kraków.
Tchorzewski de, A.M. (1993). Miejsce etyki i deontologii nauczycielskiej w polskiej myśli pedagogicznej. W: Problemy etyczno-deontologiczne zawodu nauczyciela w okresie przemian ustrojowych w Polsce, red. A.M. de Tchorzewski. Bydgoszcz.
Tchorzewski de, A.M. (1999). Nauczyciel w sytuacji konfliktu wartości. W: Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, red. J. Gnitecki i J. Rutkowiak. Warszawa–Poznań.
Tchorzewski de, A.M. (1994). Prawość jako zasadnicza postawa i powinność moralna nauczyciela. W: Rola wartości i powinności moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczycieli, red. A.M. de Tchorzewski. Bydgoszcz.
Tchorzewski de, A.M. (1997). Doświadczanie wartości samego siebie jako źródło dochodzenia do własnej tożsamości. W: Doświadczanie samego siebie w procesach edukacyjnych, red. A.M. de Tchorzewski. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane WSP.
Tchorzewski de, A.M. (1999). Etyczno-deontologiczne aspekty działalności zawodowej w pracy nauczyciela akademickiego. W: Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów, red. K. Duraj-Nowakowa. Kraków–Łódź.
Tchorzewski de, A.M. (2006). Etyka zawodu nauczyciela akademickiego. Między tradycją a współczesnością. W: Pedagogika szkoły wyższej, red. K. Jaskot. Szczecin: USz.
Tchorzewski de, A.M. (2016). Metafizyka i doświadczanie godności. W: Godność jako wartość i problem edukacyjny, red. I. Jazukiewicz, A.M. de Tchorzewski. Szczecin: Wyd. Usz.
Tchorzewski de, A.M. (2016). O potrzebie zmian w formacji profesjonalnej nauczycieli. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 35, 3.
Tchorzewski de, A.M. (2013). Sprawności moralne nauczyciela jako wyraz świadomości wychowawczej i kultury pedagogicznej. W: Sprawności moralne wychowawcy, red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska Szczecin: Usz.
Tchorzewski de, A.M. (2005). Prawość – atrybut czy aberracja w procesie kształcenia akademickiego. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, 4 (92).
Tchorzewski de, A.M. (2016). Rudymentarne właściwości formacji osobowościowej nauczyciela-wychowawcy. W: Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, red. A. Karpińska i in. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
Żechowska, B. (1995). O poznawaniu nauczyciela. Katowice: WSP.