Teachers in the Organization System of Polish Saturday Education in Great Britain After the Second World War

Main Article Content

Olga Zamecka-Zalas

Abstract

The parental education of the child and the preparation of teaching staff in exile for this purpose was the overriding task of Polish educational environments living in Great Britain after the Second World War. When recognition for the Polish government in London was withdrawn, it was the teachers’ activists who took over the enormous trouble of maintaining Polish education, and thus preventing the denationalization of the young generation of Poles. The aim of the article is to present the situation of teachers in the organizational system of Polish education and the role of the Association of Polish Teachers Abroad, which created the foundations for the system of schools in native subjects. The article also presents the goals of teachers who were overwhelmed by great social passion and love of tradition, various forms of education and their huge role in educating children in Polish culture and tradition. In order to implement the research problem, a monographic method was used, and a critique of the analysis of documents and literature in this area.

Article Details

Section
Articles

References

Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Wielkiej Brytanii. 220/25/2, k.3 [ Jest to fragment zespołu akt: Organizacje polskie w Wielkiej Brytanii 1940-1946, przekazanego z b. Archiwum KC PZPR w Warszawie.
Chmielewski, W. (2017). Polska myśl i praktyka pedagogiczna na uchodźstwie w czasie II wojny światowej (1939-1945). Zarys problematyki. Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1-2, 115-132.
Chmielewski, W. (2013). Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941-1948. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
Chmielewski, W. (2015). Zrzeszenie Nauczycieli Polaków w Wielkiej Brytanii wobec kraju (1941-1946). Przegląd Historyczno-Oświatowy, 3-4 (229-230), 126-147.
Dąbrowski, J. (1946). W sprawie zmiany programów nauczania. Wiadomości Nauczycielskie, 1-3, 12.
Donigiewicz, W. (1946). Drogi oświaty na uchodźstwie. Wiadomości Nauczycielskie, 4-6, 4-5.
IPMS, Ministerstwo WRiOP, sygn.. A. 19.I/13 c, Przemówienie Generała Broni Józefa Hallera, wygłoszone na zjeździe Nauczycieli Szkół Średnich i Powszechnych w Perth dnia 6 marca 1941. Cyt. za: Chmielewski, W. (2013). Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941-1948 (s. 40). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
Jaworski, F. ( 1964). Szkoła a nauczyciel. Postulaty dotyczące pracy nauczycieli w szkołach przedmiotów ojczystych. Wychowanie Ojczyste, 4, 15-17.
Kondracki, T. (1996). Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Londyn: Zarząd Główny SPK w Wielkiej Brytanii.
Kowalik, J. (1939). Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku, t. 3. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Nowicki, W. (1943). Przed 1-szym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Zrzeszenia Nauczycieli Polaków w Wielkiej Brytanii. Wiadomości Nauczycielskie, 2, 9-10.
Podhorodecka, A. (2003). W służbie oświacie. 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej 1953-2003. Londyn: Polska Macierz Szkolna.
Radzik, T. (1991). Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945-1990). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Radzik, T. (1992). Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego Zagranicą w latach 1941-1991. Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD.
Radzik, T. (1991). Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Uchwały zjazdu. W: O przyszłość szkoły polskiej. Sprawozdanie ze Zjazdu Zrzeszenia Nauczycieli Polaków w W[ielkiej] Brytanii. 1-3 X 1943. Londyn, Glasgow 1944. Cyt. za: Chmielewski, W. (2013). Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941-1948 (s. 45). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
Zamecka-Zalas, O. (2019). Polskie szkoły przedmiotów ojczystych w Wielkiej Brytanii w latach 1948-1989. Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim.