Child in the Situation of Parents’ Divorce

Main Article Content

Małgorzata Cywińska

Abstract

Divorce is a significant event in the life of every family member. It can be considered from individual, diadic and family perspectives. In this text it will be considered mainly in the family context and in relation to the youngest members of this unique community. For children, divorce means the loss of a complete family and involves a number of immediate and deferred effects of the parents’ divorce that have a traumatic impact on their lives. A particular dimension of divorce situations is “bargaining for the child” in all phases of the divorce process. Being an object of manipulation, indoctrination and a tool in the parents’ conflict, children experience great harm – painful feelings, a failure to satisfy needs important for their development. Therefore, it is invaluable to support families and their children in divorce situations. Selected examples of forms of psychological and pedagogical assistance in the indicated aspect close the considerations on one of the most difficult problems of social life and one of the greatest threats to the modern family.

Article Details

Section
Articles

References

Beisert, M. (2000). Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
Beisert, M. (1994a). Rozwód jako wydarzenie krytyczne w cyklu rozwoju rodziny. Problemy Rodziny, 2, 41-46.
Beisert, M. (1994b). Strategie zmagania się z rozwodem i jego następstwami. Problemy Rodziny, 6, 13-18.
Brągiel, J. (2004). Długoterminowy wpływ rozwodu rodziców na dzieci. W: A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań (s.193-202). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
Cudak, H. (2010). Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Czerederecka, A. (1999). Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców u dzieci z rozbitych rodzin. Nowiny Psychologiczne, 4, 5-13.
Izdebska, J. (2004). Dziecko osamotnione w rodzinie. Kontekst pedagogiczny. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Keith, V.M., Finlay, B. (1988). The impact of parental divorce on children`s educational attainment, marital timing, and likehood of divorce. Journal of Marriage and Family, 50, 3, 797-809. Matyjas, B. (2017). Dzieciństwo w rodzinie rozwiedzionej. Formy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzin po rozwodzie. W: M. Parzyszek, M. Samorańska (red.), Rodzina – wsparcie i pomoc (s. 99-109). Lublin: Episteme.
Melosik, Z. (2003). Pedagogika postmodernizmu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, vol. 1 (s. 452- 464). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Melosik, Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń–Poznań: Wydawnictwo Edytor.
Nowak, B.M. (2012). Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Nowak-Dziemianowicz, M. (1994). Małżeństwo wobec rozwodu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pohorecka, A. (1994). Czy dziecko musi być kozłem ofiarnym? W: A. Pohorecka (red.), Rozwód? Czy się rozwodzić? Jak się rozwodzić? Co po rozwodzie? (s. 90-115). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Piotrowska, M. (2015). Rozwód w rodzinie wyzwaniem dla współczesnego poradnictwa rodzinnego. Refleksje doradcy. W: M. Piorunek (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej (s. 201-210). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Rodzicielski Plan Wychowawczy. Porozumienie rozstających się rodziców (2009). Warszawa: Wydawnictwo Centrum Mediacji Partners Polska.
Senator, D. (2010). Więź zdezorganizowana jako czynnik ryzyka patologii w dzieciństwie i dorosłości. W: B. Tryjarska (red.), Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości (s. 43-62). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Siewierska, A., Śliwczyńska, J., Misiec, M., Namysłowska, I. (2012). Więzi czy wiązania – przebieg procesu separacji międzypokoleniowej w rodzinach dorastającej młodzieży. W: B. Tryjarska (red.), Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości (s. 81-97). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Sokal, U. (2005). Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
Stojanowska, W. (1997). Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami konfliktu między jego rodzicami. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Śliwerski, B. (2004). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. Wallerstein, J.S., Blakeslee, S. (1989). Second chances: Men, women and children a decade after divorce. New York: Ticknor & Fields.
Wolchik, S.A. i in. (2002). Six-year follow-up of preventive interventions for children of divorce a randomized controlled trial. Journal of American Medical Association, 285/15, 1874-1881.