Caring for the Child as Caring for its Carers. Foster Care and Adoption in a Pandemic Setting. Comparison of the Results of the 2021 and 2009 Surveys

Main Article Content

Grażyna Gajewska

Abstract

The article focuses on the care of the child and its carers in the conditions of the ongoing pandemic. An attempt has been made to present the state of knowledge about family care, adoption and systemic actions during that time. Alarming and positive phenomena during the coronavirus pandemic are pointed out, as well as directions for further analyses. So far unpublished results of original research carried out among students – future carers – are presented. Some of them are compared with the results from 2009. It is assumed to establish the ongoing trends of changes in foster care. Particular attention is paid to the best possible preparation of professionals and society to understand and implement foster and adoption, support for the operation of foster care and, above all, to students’ willingness to become foster or adoptive parents.

Article Details

Section
Articles

References

Basiaga, J., Łukasik, I. (2020). Kompetencje społeczne zawodowych rodziców zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 10, 44-58. DOI: 10.5604/01.3001.0014.4253.
Błasiak, A., Pasierbek, W. (2020). Edytorial: W trosce o człowieka. Horyzonty Wychowania, 19(52), 5-6.
Gajewska, G.G. (2021). Piecza zastępcza w pandemii w percepcji osób zaangażowanych w jej sprawowanie. Horyzonty Wychowania. 20(53), 49-60. DOI: 10.35765/hw.1523.
Gajewska, G.G. (2020). Współczesne tendencje, problemy oraz wyzwania w opiece i wychowaniu. Teoria, metodyka i praktyka w opinii studentów. Kraków: OW „Impuls”.
Gajewska, G. (2009a). Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Gajewska, G. (2009b). Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra: PEKW „Gaja”. Gajewska, G. (2009c). Rodzinna opieka zastępcza. Z perspektywy województwa lubuskiego. Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Departament Polityki Społecznej – Regionalne Centrum Animacji Kultury.
Gajewska, G. (2006). O profesjonalizacji rodziców zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9, 19-24.
GUS. Piecza zastępcza w 2019 r. (14.05.2020r.). Pobrane 21.11.2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/dzieci/piecza-zastepcza-w-2019-roku,1,4.html.
GUS. Piecza zastępcza w 2020 r. (13.05.2021r.). Pobrane 29.07.2021, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6000/1/5/1/piecza_zastepcza_w_2020_r.pdf
Harewska, N. (2016). Szanse i bariery w profesjonalizacji opiekunów zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5, 17-24.
Harewska, N. (2021). Profesjonalizacja w rodzinnej pieczy zastępczej. Niepublikowana praca dok- torska napisana pod kierunkiem dr hab. Grażyny Gajewskiej, prof. UZ i promotora pomocniczego dr Elżbiety Turskiej. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
Kocejko, M. (2021). Sytuacja dzieci z niepełnosprawnościami w czasie pandemii COVID-19 – analiza intersekcjonalna. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 20(2), 76-91.
Kolankiewicz, M. (2020). Zasady systemu pieczy zastępczej – dylematy praktyki. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 8, 29-43. DOI: 10.5604/01.3001.0014.4252. Kotarbiński, T. (1976). Medytacje o życiu godziwym. Warszawa.
Krasiejko, I. (2021). Między wsparciem rodziny a ochroną dziecka przed krzywdzeniem – rola i za- dania asystenta rodziny w czasie pandemii w kontekście działań innych zawodów pomocowych. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 20(2), 13-37.
Kwaśnik, A. (2015). Społeczne postrzeganie adopcji przez studentów 1 roku studiów niestacjonarnych II stopnia. Na przykładzie kierunków ścisłych oraz pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Grażyny Gajewskiej, prof. UZ. Zielona Góra: Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Makaruk, K., Włodarczyk, J., Szredzińska, R. (2020). Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie Pandemii. Raport z badań ilościowych. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Opozda, D., Parzyszek, M. (2019). Wstęp. W: D. Opozda, M. Parzyszek. Wychowanie w rodzinie w wybranych zagadnieniach pedagogicznych. Pedagogika rodziny w teorii i praktyce. T. 7. Prace Wydziału Nauk Społecznych 187. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Ptaszek, G., Stunża, G.D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Raport z badań UNICEF (7 września 2020 r.). Co najmniej 1/3 uczniów na świecie nie ma dostępu do nauki zdalnej podczas zamknięcia szkół z powodu COVID-19. Pobrano 8.10.2020, https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/wiadomosci/raport-unicef-co-najmniej-1-3-uczniow-na-swiecie--nie-ma-dostepu-do-nauki-zdalnej-podczas-zamkniecia-szkol-z-powodu-covid-19.
Ruszkowska, M. (2020). Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w czasie pandemii.
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 10, 67-75. DOI: 10.5604/01.3001.0014.5974.
Słownik synonimów języka polskiego, pobrano 9.04.2021, https://synonim.net/inaczej-troska+o+kogoś. Ruszkowska, M. (2013). Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz.U. z 2011 r., poz. 998, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111490887.
Wielki słownik języka polskiego, pobrano 9.04.2021, https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=857&id_znaczenia=4028520&l=5.
Wojtowicz, S. (2018). Rola wolontariatu w uzyskaniu samodzielności dzieci w rodzinach zastępczych. Niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Grażyny Gajewskiej, prof. UZ. Zielona Góra: Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.